Gökalp Özdikicio?lu’nun Anlat?m?yla Bo?az’?n ?ncileri Yal?lar?n, Saraylar?n Bilinmeyen A?k Hikâyeleri Hazla, Sazla, Mecazla, Meyhane Menüsü ?le ?enlenen Bo?az Turu’nda…

Bo?aziçi’nde çok yetkin tarihçi ve rehberler tekne ile turlar düzenliyorlar, bunun yan? s?ra ?ark?l?-türkülü e?lenceler de yap?l?yor. Biz her ikisini birle?tiren, daha önce yap?lmam?? özgün bir proje yapmaya çal??t?k, ad? “Bo?az k?y?lar?nca, hazla sazla mecazla, yakas? aç?lmad?k öyküler ve ?ark?lar”.  Bu uzun isimden de anla??laca?? gibi hafta sonu saat 17:00 ile 21:00 aras?nda herkesin manzaray? ve yal?lar? hem gündüz gözüyle hem de ay ?????nda görebilece?i bir zaman diliminde her iki k?y? boyunca seyrediyoruz. Bu meyanda benim anlatt???m saraylar ve yal?lar hakk?nda az bilinen hikâyeleri müzikle tamaml?yoruz; Bo?az semtleri hakk?ndaki Türk Sanat Müzi?i ?ark?lar?n? hanendemiz canl? olarak ta? plaklardan kopup gelen sesiyle icra ederken, sazendelerimiz kanun ve çello ile e?lik ediyor, ben de udumla tamaml?yorum.

Yeme?e gelince; tekne mutfa?? küçük ve olanaklar? k?s?tl? oldu?u için ?stanbul’un en revaçta ?arküteri, mezeci ve kasab?ndan gelen ürünleri harmanlayarak klasik bir meyhane menüsünü özgün kaçamaklarla sunuyoruz. ?lk turumuz 28 Nisan Cumartesi günü ba?l?yor. Ve her hafta sonu devam edecek.

www.triparte.com

Turumuza kat?lmak istedi?iniz takdirde, 0212 251 12 00 no’lu telefondan rezervasyon yapt?rabilirsiniz.

Total
0
Shares

Bir cevap yazın