Türkiye’de binin üzerinde kad?nla yap?lan güzellik ara?t?rmas?na göre; kad?nlar “küçük bir dokunu?” uygulamalar? konusunda sosyal medyaya bakarak karar veriyor.

Ac?s?z do?al bir görünüm ve cerrahi bir uygulama gerektirmeyen “küçük bir dokunu?” uygulamalar? olan dermal dolgular, Türk kad?nlar?n?n yeni markaj?…

 

Türkiye’nin do?usundan bat?s?na, kuzeyinden güneyine 51 ilde yürütülen ara?t?rma, Türk kad?n?n?n medikal estetik uygulamalara bak???n? ortaya koydu. AB ve C1 segmentinde 25-55 ya? aras? 1050 kad?nla yürütülen ara?t?rmaya göre;  medikal estetik uygulama denilince kad?nlar?n akl?na ‘dermal dolgu’ geliyor. Do?al görünüm elde edildi?i, ac?s?z oldu?u ve cerrahi bir uygulama olmad??? için bu uygulaman?n avantajl? oldu?u dü?ünülüyor.

Ara?t?rmaya kat?lan her 10 kad?ndan biri daha önce bu uygulamay? yapt?rd???n?; uygulamay? yapt?ran her 10 kad?ndan 8’i de sonuçtan memnun oldu?unu belirtiyor. Ara?t?rma sonucuna göre; genç ya?ta uygulama yapt?ranlar, 41-55 ya? grubundakilere göre ortaya ç?kan sonuçtan daha memnun. Hiç uygulama yapt?rmayan 41-55 ya? aras? kad?nlar?n yüzde 43’ü ihtiyac? olmad???n?; yüzde 19’u ise kendileri için henüz erken oldu?unu dü?ünüyor.

Estetik uygulamalar?, Instagram, Facebook ve Google’dan ara?t?r?yoruz

Ara?t?rman?n sonuçlar?n? yorumlayan Estetik ve Plastik Cerrahi Uzman? Dr. Seyfi Akbay’a göre as?l çarp?c? olan; kad?nlar?n yanl??? bildi?i halde büyük oranda yine o yanl??a dü?mesi. Zira ara?t?rmaya kat?lan kad?nlar?n yüzde 46’s? medikal estetik uygulamalar? güvenli bulurken as?l bilgi kayna?? olarak Instagram, Facebook ve Google’? gösteriyorlar. Dr. Seyfi Akbay, medikal estetik uygulamalar?n internet ya da e? dost tavsiyesiyle de?il, uzman hekim tavsiyesiyle karar verilerek yapt?r?lmas? gerekti?inin alt?n? çiziyor.

Ara?t?rmaya göre kad?nlar?n, medikal estetik uygulamalara kar?? çekinceleri aras?nda ilk s?ray?, uygulaman?n uzman olmayan ki?ilerce yap?lmas? al?yor. S?ralamada mimiklerin olumsuz etkilenmesi ve alerjik reaksiyon da üst s?ralarda yer al?yor.

 

Total
0
Shares

Bir cevap yazın