Alt Başlıklara Hızlı Erişin

1/8 +

Bugün Equal Pay Day, yani Dünya Ücret E?itli?i Günü! Halen dünyan?n pek çok yerinde ve pek çok i? alan?nda cinsiyet ayr?mc?l???na dayal? ücret e?itsizli?i uçurumu dü?ünüldü?ünde daha çok ses getirmesini diledi?imiz bu hareket; Hollywood’un ünlü y?ld?zlar?n?n da son y?llardaki de?i?meyen gündem konusu.

2018’de aradaki uçurumun kapanmas?n? diliyor; sizi ücret e?itsizli?i konusunda sesini ç?kararak öncü olan ünlü isimlerle ba? ba?a b?rak?yoruz:

 


Robin Wright

Rockefeller Vakf?’nda 2016 y?l?nda aktivistlere ve hay?rseverlere konu?an Robin Wright, ücret e?itli?i konusundaki sözleriyle bu hareketin öncülerinden biri olarak yer al?yor. “Belirli bir periyod içerisinde; karakerim Claire’in Frank’ten (Kevin Spacey) daha popüler hale geldi?ini farkettim.Yap?mc?lara ‘Ya bana daha iyi bir ödeme yapars?n?z ya da halka giderim’ dedim. Sonuç olarak yapt?lar”

2/8 +

Jennifer Lawrence

J.Law da hareketin en önemli isimlerinden biri. Sony’nin hack skandal?nda, Lawrence ve Amy Adams’?n erkek rol arkada?lar? Bradley Cooper ve Christian Bale’den daha az ücret ald?klar? ortaya ç?km??t?.

Be?enilmeme korkusunun h?zl? ve yanl?? kararlar vermesine neden oldu?unu söyleyen Lawrence, ücret konusunda Zor ya da elde edilemez biri gibi alg?lanmak istemedim. Ancak fark ettim ki birlikte çal??t???m erkek oyuncular?n hiç böyle bir derdi olmam??.’ diyor.

3/8 +

Emma Watson

2014’te Birle?mi? Milletler ?yi Niyet Elçisi seçilen Emma Watson da ücret e?itli?i konusunda laf?n? sak?nmayanlardan: ‘Kad?nlar?n para konusunda konu?mamas? m? gerekiyor? Hollywood’daki e?itsizlik asl?nda dev bir puzzle’?n görünen k?sm?. Kenya’daki çay tarlas?ndaki kad?n da, Wall Street’teki borsac? da, Hollywood’da oyuncu da olsan?z bir ?ey de?i?miyor. Kad?n ve erkek aras?nda adli bir ücret dengesi yok. E?er bu konuda kad?nlar kadar erkekler de seslerini yükseltirse bir fark yaratmak mümkün olabilir. Bir gün bu e?itsizlik; e?inizin, k?z karde?inizin veya annenizin de ba??na gelebilir.’

4/8 +

Emma Stone

Vergiler hariç 2017 y?l?nda toplam 26 milyon $ kazanan Stone; yakla??k 3 y?ld?r ücret e?itli?i konusunda sava??yor. “Kariyerim boyunca; e?it olmas? için kendi ücretlerinden feragat eden erkek yard?mc? oyuncularla çal??t?m. Bunu yapt?lar çünkü do?ru olan?n bu oldu?unun fark?ndalard?. “

5/8 +

Felicity Jones

Star Wars’un genç y?ld?z?: “Yapt???m i? için adil bir ?ekilde ödeme almak istiyorum. Bu dünya üzerindeki her kad?n?n iste?i. Bizimle ayn? i?i yapan; benzer pozisyondaki erkeklerle ayn? ücreti almay? hak ediyoruz.”

6/8 +

Natalie Portman

2011 y?l?nda yer ald??? No Strings Attached filmindeki rol arkada?? Ashton Kutcher’?n ücretinin 3’te 1’ini ald???n? söyleyen ünlü aktris; “Bunu biliyordum ve olmas? gerekti?i kadar sesimi ç?karmad?m. Çok para kazand?k, dolay?s?yla ?ikayet etmek zordu. Ama bu e?itsizlik ç?lg?nca. Erkeklerle k?yaslay?nca, çal??ma hayat?nda kad?nlar erkeklerin ald??? her bir dolar kar??l???nda 80 sent kazan?yor. Hollywood’da ise biz erkeklerin ald??? her bir dolar kar??l???nda 30 sent kazan?yoruz” ?eklinde konu?tu.”

7/8 +

Sharon Stone

Ünlü aktris de ücret e?itsizli?i için laf?n? sak?nmayanlardan: “E?er bir de?i?im isteniyorsa bu ücret e?itli?i ile ba?lamal?. Ama sadece film y?ld?zlar? için konu?muyorum; her i?teki kad?n e?it ücret almal?!”

8/8 +

 

Total
12
Shares

Bir cevap yazın