Do?ayla ba?ba?a bir tatil art?k imkâns?z de?il. Özellikle tercihiniz Seno Resort Sar?germe ‘den yanaysa asla endi?elenmeyin! Ula??labilir Lüks ve do?a ile iç içe tatil anlay??? burada sil ba?tan tekrar yaz?l?yor.

Dünya’n?n en büyük turizm grubu olarak Türkiye’de hem tur operatör, hem otel i?letmecisi olarak faaliyet gösteren TUI Group, bu sene Sar?germe’de bulunan Seno Resort Sar?germe i?letmesiyle birlikte misafirlerine do?ayla içi içe bir tatil anlay??? vaadediyor.

Seno Resort Sar?germe , Sar?germe’de bulunan onlarca otel aras?ndan ay?rt edilmesi zor de?il. Türkiye’nin temiz ve do?al yap?s?n? korumay? ba?arabilmi? yegâne koylar?ndan Sar?germe’de, Türk motifleri ve renklerinin Akdeniz’in kokusu ile bütünle?ti?i mimarisi ile Seno Resort Sar?germe , ad?m atar atmaz kendi dünyas?na dâhil oldu?unuzu güçlü ?ekilde hissettiriyor.Seno Resort Sar?germe , Turizm’in parlayan bölgesi, Avrupal? gezginler taraf?ndan çok s?k tercih edilen Mu?la – Sar?germe bölgesinin en özel koyunda bulunmakta olup Dalaman havaliman?na sadece 20 dakikal?k bir mesafede…

Burada geçirece?iniz tatil her ?eyiyle sizi kendine ba?layan bir cazibeye sahip. Bir kez tad?n? ald?n?z m?, geri dönmeniz çok zor. Ula??labilir Lüks tatilin gerçek kar??l??? olan Seno Resort Sar?germe ‘ü gördükten sonra bu konuda mütevaz? davrand???m?z? dü?ünebilirsiniz. Kalabal?ktan uzakta, izole ve sizi do?an?n kuca??nda oldu?unuza ikna edebilecek kadar rafine olan bu otel, beraberinde birçok ayr?cal??? da getiriyor. Hizmet, otelin öncelikli önem verdi?i konular?n ba??nda geliyor. Tüm misafirlerine sundu?u üstün hizmetlerin yan?nda, daha özel hissetmek isteyenler için birçok ayr?cal?k da bulunuyor.

Yemek yapman?n bir sanat oldu?u her ?ey dahil À La Carte sistemini benimseyen Seno Resort Sar?germe , ezber bozan gurme lezzetleri tüm misafirleri ile a?kla payla??yor. Tad?lan her yeme?in reçetesiyle damakta iz b?rakmay? hedefleniyor. Yenilikçi mutfak ekibi, ça?da? ve farkl? pi?irme teknikleri kullanarak lezzet eserlerini ortaya koyuyorlar.

https://www.senoresort.com/

Bir TUI Group i?letmesi oldu?undan kalite ve standartlar?n sürdürülebilinirli?i burada büyük önem kazanm?? durumda. Geleneksel TUI çal??ma prensiplerini otelin her alan?nda hissetmek mümkün. TUI Hotels & Resorts Türkiye Yönetim Direktörü Ali Ayd?n ile gerçekle?tirdi?imiz k?sa sohbetimizde de söz konusu yat?r?m?n ülkemiz turizm sektörüne büyük katk? sa?layaca?? ve ek istihdam alan? yarataca?? için oldukça mutlu oldu?unu, 2018-2019 k?? sezonunda yap?lacak yat?r?mlar?n ve 136 ek odayla kapasite art???n?n ard?ndan tesisin, 2019 turizm sezonuna TUI Group’un üst segment konseptlerinden olan TUI Sensimar konseptiyle ba?layaca??n? belirtti.

Total
30
Shares

Bir cevap yazın