Uluslararas? deniz festivali ve yelken yar??? The Bodrum Cup, 30. y?l?na özel birbirini takip eden iki ayr? organizasyonla kat?l?mc?lar?na inan?lmaz deneyimler ya?atacak. 13-22 Ekim tarihlerinde gerçekle?ecek Four Seasons Hotel The Bodrum Cup Istanbul Challenge, ?stanbul Bo?az?’ndan geçi? yapacak kortej ile start alacak. Ard?ndan 22-27 Ekim aras?nda yap?lacak American Hospital The Bodrum Cup; dostlu?u, e?lenceyi, mücadeleyi ve yelken ruhunu en üst noktaya ta??yacak.

 

Hem Bodrum’un hem de Türkiye’nin tan?t?m?na büyük katk? sa?layan, büyük bir heyecana ev sahipli?i yapan, Akdeniz’in önde gelen uluslararas? deniz festivali ve yelken yar??? The Bodrum Cup, 30. y?l?n? kutluyor. Opet, Arçelik, Ford Otosan, Setur Marinas, Metro, Anadolu Sigorta, The Bodrum Edition gibi büyük markalar?n destekledi?i organizasyon, bu y?la özel olarak ilk kez ?stanbul’dan Bodrum’a olu?turulan bir rota üzerinde gerçekle?ecek Four Seasons Hotel The Bodrum Cup Istanbul Challenge ile 13 Ekim’de ?stanbul Bo?az’?ndan geçi?in ard?ndan start alacak. 14 Ekim’de ise Setur Fenerbahçe Kalam?? Marina’da yap?lacak lansmanla, yar??a kat?lan tüm mega yatlar ?stanbullular ve profesyonel misafirlerin ziyaretine aç?lacak.

American Hospital The Bodrum Cup heyecan? ise 22-27 Ekim tarihleri aras?nda ya?anacak. Yatlar?n konuklar?yla birlikte yar??abildi?i çok az say?daki yat yar??lar? aras?nda en seçkinlerinden biri olan organizasyonda yar??lar; gulet, t?rhandil, mozaik, klasik ve cruiser kategorilerinde gerçekle?ecek. Bu yar??lara yaln?zca ah?ap yatlar de?il, tüm kategorideki yatlar kat?labilecek.

 

Era Bodrum Yelken Kulübü taraf?ndan ba?lat?lan, y?llar boyunca e?lenceli ve unutulmaz etkinlikleriyle uluslararas? yelkencileri bulu?turan bir festivale dönü?en ve bu y?l Amerikan Hastanesi’nin isim sponsorlu?unu üstlendi?i The Bodrum Cup, 30. y?l?na özel olarak haz?rlanan kapsaml? etkinlikler ve adrenalin dolu yar??larla heyecan?n dozunu ve e?lenceyi daha önce hiç olmad??? kadar art?r?yor.

 

  1. y?la özel Four Seasons Hotel The Bodrum Cup Istanbul Challenge
  2. y?l?na özel olarak tarihinde bir ilk olan Four Seasons Hotel The Bodrum Cup Istanbul Challenge, 13 Ekim’de Four Seasons Hotel Red Carpet etkinli?i ve yatlar?n ?stanbul Bo?az?’ndan görkemli geçi?iyle start alacak. 14 Ekim’de Setur Fenerbahçe Kalam?? Marina’da tüm yelken ve yat merakl?lar?n? bulu?turacak kat?l?mc? yatlar?n tan?t?m?n?n yap?laca?? lansman?n ard?ndan ?stanbul – Adalar etab? sonras? yola ç?kacak ve Marmara Adas?, Babakale, Midilli, Sak?z ve Samos noktalar?ndan geçerek Bodrum’a gidecek olan 25 mega yat ise ?stanbul Bo?az?’ndan geçerken izleyicilerine adeta görsel bir ?ölen sunacak. Four Seasons Hotel The Bodrum Cup Istanbul Challenge’?n ard?ndan 22 Ekim’de 30. y?l kampanas?n?n çal?nmas?yla American Hospital The Bodrum Cup ba?layacak. Organizasyonun etaplar? ise Yal?kavak, Leros (Yunanistan), Körmen (Datça), Kissebükü ve Bodrum noktalar? aras?nda gerçekle?ecek.

Sosyal sorumlulu?u da unutmuyor

Geçen y?llarda birçok sosyal sorumluluk projesinde aktif rol alan The Bodrum Cup, Bodrum Sa?l?k Vakf? Begonvil Özel E?itim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde e?itim gören çocuklar?n bayrak boyama etkinli?ine öncülük ediyor. Organizasyon, ayn? zamanda deniz ve koylar?n korunmas? konusunda toplumsal fark?ndal??? güçlendirmek isteyen yelkencilerin Kissebükü’nde sevgi çemberi olu?turarak “Koyuma dokunma” mesaj?n? verildi?i görsel bir ?ölenin de parças? oldu, olmaya da devam ediyor.

Önemli isimler de bu yar??ta

Organizasyonun komodorluk görevini yürüten Arsenal Futbol Kulübü’nün eski e? ba?kan? ve Premier League’in kurucular?ndan David Dein de yar??ta yer alacak. Take It Easier isimli yat?yla 10 y?ld?r yar??a kat?lan ve geçen y?l kendi kategorisinde birincilik kupas?n? kald?ran David Dein, her y?l oldu?u gibi bu y?l da ?ngiltere’den getirdi?i profesyonel ekiplerle yar??lara renk katacak.

Bir yar??tan çok daha fazlas?

The Bodrum Cup, kat?l?mc?lar?na sa?lad??? k?yas?ya rekabet ortam?n?n yan? s?ra düzenledi?i çe?itli etkinliklerle e?lence ve heyecan seviyesinin hiç azalmad??? uluslararas? bir festival olarak dikkat çekiyor. Önceki y?llarda MFÖ, Sertab Erener, Nilüfer, Fatma Turgut, ?lhan ?e?en, Ayhan Sicimo?lu & Latin All Stars, Gökhan Türkmen ve Mehmet Erdem gibi usta müzisyenlerin konserlerine ev sahipli?i yapan organizasyon, 30. y?l?na özel birbirinden renkli etkinliklere imza atacak. American Hospital The Bodrum Cup, bu y?l müzik ziyafetinin yan? s?ra Metro, Gastronometro ve Arçelik’in sponsorlu?unda “Mavi Yolculuk Mutfa??” Yemek Yar??mas? gibi birçok etkinlikle de yelkencilere ve izleyicilere keyifli anlar ya?atacak. ‘Black box’, yani kapal? kutu konseptiyle yap?lan bu yar??ma, kat?l?mc?lar?, mavi yolculu?un imkâns?zl?k içerisinde bir serüven olarak adland?r?ld??? döneme götürüyor. Kutunun içinden rastgele ç?kan malzemeleri kullanarak do?açlama yemekler yapan yar??mac?lar, “Mavi Yolculuk Mutfa??”n?n gizli tariflerini gün yüzüne ç?kar?yor.

“Ülkemizi 30 y?ld?r aral?ks?z olarak tüm dünyaya tan?t?yoruz”

“Mavi yolculuk felsefesinden yola ç?kt???m?z The Bodrum Cup’?n 30. y?l?n? kutluyoruz. Bu yar??larla organizasyonun ruhunu ve ülkemizi 30 y?ld?r aral?ks?z olarak tüm dünyaya tan?t?yoruz” diyen The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Ba?kan? Süleyman Uysal, sözlerine ?öyle devam etti: “Hem karada hem de denizde düzenledi?imiz etkinlik ve konserlerle Bodrum’da tam bir festival havas? yarat?yoruz. Bu sene 30. y?l olmas? nedeniyle yar??lara bir organizasyon daha eklemenin gururunu ya??yoruz. Büyük bir heyecanla bir ilke imza atarak düzenledi?imiz Four Seasons Hotel The Bodrum Cup Istanbul Challenge, 13 Ekim’de yatlar?n ?stanbul Bo?az?’nda bulunan izleyicileri selamlayaca?? bir kortej geçi?iyle start alacak. Four Seasons Hotel The Bodrum Cup Istanbul Challenge’?n ard?ndan 22 Ekim’de 30. y?l kampanas? çal?nacak ve American Hospital The Bodrum Cup yar??lar? ba?layacak. En önemli fark?m?z, yelkenli olmas? kayd?yla katamaran ve fiber yatlar gibi tüm yat tiplerinin yar??mam?za dâhil olabilmesi. Ayn? zamanda yatlarda misafirlerin yer almas?na izin vererek bir fark yaratan The Bodrum Cup, denizcili?e merak salan herkesin bu dünyaya ilk ad?m?n? att??? bir festival oluyor.”

“Hem ekonomiye hem de kom?u ülkelerle ili?kilerin geli?mesine katk? sa?l?yoruz”

The Bodrum Cup’?n, dünyan?n dört bir yan?ndan gelen kat?l?mc?lar?yla hem popüler tatil beldesi Bodrum’u hem de Türkiye’yi temsil etti?ini vurgulayan Uysal, “Bu sayede ülke ekonomisine katk? sunman?n yan? s?ra rekabet ortam?nda gençlerle deniz sektörünün deneyimli ki?ilerini bir araya getiriyor, denizcilik sektörünün geli?mesini sa?larken gençlerin yelkenle tan??mas?na önayak oluyoruz. Yunanistan etab?n? da yar?? rotas?na ekleyerek iki ülkeyi bir araya getiriyor ve ili?kilerin geli?mesinde de önemli ad?mlar?n at?lmas?n? sa?l?yoruz. Organizasyonumuzda geçen sene 150 yat ve 1500 yelkenciye ek olarak 8000 izleyici yer ald?. Bu y?l 200 yat? ve 10.000 izleyiciyi a??rlamay? hedefliyoruz” dedi.

Four Seasons Hotel The Bodrum Cup Istanbul Challenge ve American Hospital The Bodrum Cup sosyal medya linkleri:

  • Instagram: https://www.instagram.com/bodrumcup/
  • Facebook: https://www.facebook.com/BodrumCup/
  • Twitter: https://twitter.com/BodrumCup

Total
0
Shares

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez ayarları

Aşağıda bu web sitesinde hangi tür çerezlere izin vereceğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi uygulamak için "Çerez ayarlarını kaydet" düğmesini tıklayın.