The Woolmark Company, yedinci y?l?nda, bu y?l?n Uluslararas? Ödül adaylar?n? seçmekle görevlendirdi?i bir uzman Dan??ma Kurulu ile en iyi ç?k?? yapan tasar?m yetene?ini destekleme taahhüdünü kuvvetlendiriyor.

2018/19 Uluslararas? Woolmark Ödülünün Dan??ma Kurulu üyeleri ?öyle:

 • Tim Blanks, Business of Fashion’da Ba??ms?z Editör
 • Jefferson Hack, Dazed Media Kurucusu
 • Christine Centenera, Vogue Avustralya’da Moda Direktörü ve NYC kurucu orta??
 • Alison Veness, 10 and 10 Men Australia’da Editör
 • Rebecca Khoury, 10 and 10 Men Australia’da Yard?mc? Editör
 • Catherine Baba, Stilist, Tasar?mc?, Dan??man ve Kostüm Tasar?mc?s?
 • Sara Sozzani Maino, Vogue ?talya’da Ba? Editör Yard?mc?s? ve Vogue Talents Sorumlusu
 • Tony Liu ve Lindsey Schuyler, Diet Prada Kurucu Ortaklar?
 • Gert Jonkers, Fantastic Man’de Kurucu Ortak ve Ba? Editör
 • Christiane Arp, Vogue Almanya’da Ba? Editör
 • Colin McDowell, Moda Gazetecisi ve Yorumcusu

46 ülkeden 300’den fazla tasar?mc? bu y?l?n Uluslararas? Woolmark Ödülüne aday olmak için ba?vurdu. Yarat?c?l?k, tasar?mda özgünlük, inovasyon ve marka bilinirli?i alanlar?nda umut vaat eden 42 tasar?mc?, Temmuz’da gerçekle?ecek üç yar? final etkinli?inden birinde, uzmanlardan olu?an bir panelde markas?n? tan?tmak üzere seçildi.

Dan??ma Kurulu üyesi Tim  Blanks  ?öyle söyledi, “Ad? her ?eyi anlatmaya yeter.   Uluslararas? Woolmark  Ödülü ç?k?? yapan yetene?in gerçek bir global anl?k görüntüsü. Bu y?l?n adaylar?yla tan??mak için sab?rs?zlan?yorum.”

Diet  Prada’dan Tony  Liu ve Lindsey  Schuyler ise ?unlar? ekledi, “Köklü lüks giyim oyuncular? ve ba??ms?z küçük markalar hakk?ndaki dü?ünceli yorumlarla Diet Prada’n?n varl??? in?a edildi ve Woolmark Ödülünün seçim sürecine fiilen katk?da bulundu?umuz harikulade bir deneyim oldu. Materyalleri kayda de?er ?ekillerde kullanan kocaman gelecek odakl? genç bir yetenek havuzu var. Ödülün, tüm tasar?mc?lar?n yenilikçi olmaya ve i?letmelerini geli?tirmeye devam etmeye te?vik edece?ini umuyoruz.”

2018/19 Uluslararas? Woolmark Ödülü adaylar?n?n tamam?n? ke?fedin.

Sayg?de?er jüri üyelerinin Merinos yününden yarat?lm?? bir kapsül koleksiyona yat?r?m yapmalar? için adaylar? davet etti?i yar? finaller 5 Temmuz’da Hong Kong’ta, 10 Temmuz’da Londra’da ve 12 Temmuz’da New York’ta gerçekle?ecek. Bu etkinlikler daha sonra, 2019 ba?lar?nda bir uluslararas? moda haftas?nda düzenlenecek olan Uluslararas? Woolmark Ödülü, dünya finalinde yar??acak 12 finalisti belirleyecek.

Finalistlerin her biri kapsül koleksiyonlar?n?n geli?imine yat?r?lmak üzere 70’er bin Avustralya Dolar? kazanma ve beraberinde mentorluk, i? e?itimi ve koleksiyonlar?n? sergileme f?rsat?na sahip olacak. Dünya finalinde bir erkek giyim ve bir kad?n giyim tasar?mc?s? 200’er bin Avustralya Dolar? kazanacak ve yar??may? destekleyen  önemli dünya butiklerinde koleksiyonlar?n? sunma f?rsat?n? garantileyecek.

 

Total
0
Shares