Do?u? Perakende Grubu ile 2016 y?l?ndan beri i?birli?i içerisinde olan ?talyan lüks giyim markas? Eleventy’nin, Türkiye’deki ilk ma?azas?n? ?stinyePark’ta açmas?n?n onuruna, Ulus 29’da verilen davete; i?, moda, cemiyet ve magazin dünyas? yo?un ilgi gösterdi.

Do?u? Perakende Grubu ve Eleventy’nin kurucular?ndan, ayn? zamanda markan?n Erkek Koleksiyonlar? Kreatif Direktörü olan Marco Baldassari’nin ev sahipli?inde gerçekle?tirilen davete; Dilan Çiçek Deniz, Furkan And?ç, Tuan Tunal?,  Arzu Kunt, Zeynep-Mehmet Ali Hatemi,  Gülden Güral, Sinem Y?ld?r?m, Serap-Volkan Sar?,   Emre Ziyal, Berk- ?pek Köse, Burak Hatipo?lu, Dilek Birgen, Melis Özer,  Emre K?z?l?rmak, Emre Yusufi, Akasya As?ltürkmen, Arda Türkmen, ?skender Payda?, Kerem Gö?ü?,  Ay?e Tolga, Gökay Gündo?du gibi isimler kat?ld?. Etkinlikte gerçekle?tirilen 2018-19 Sonbahar-K?? Erkek koleksiyonu defilesi, konuklardan tam not ald?. DJ kabininde Do?u? Çabakçor ve Do?a Çabakçor’un yer ald??? davette konuklar gecenin ilk saatlerine kadar e?lendi.

Marco Baldassari geceyle ilgili yapt??? konu?mada, Do?u? Perakende Grubu ile yapt?klar? i?birli?inden ve ?stinyePark’ta aç?lan ma?azadan duydu?u mutlulu?u dile getirdi. Baldassari, “2016 y?l?nda ba?layan i?birli?imizi ?stinyePark’ta açt???m?z ma?azam?zla taçland?rd?k, daha da büyük i?lere imza ataca??m?za inanc?m tam.” dedi.

Eleventy, Erkek Stilinde Fark Yarat?yor…

Eleventy 2018-19 Sonbahar-K?? Erkek koleksiyonu, ilham?n? 70’lerin ve 80’lerin ?ngiltere’si ve ?skoçya’s?ndan al?yor. Çal?l?klar?n ve zarif bahçelerin davetkar s?cak bal tonlar? ve yan?k toprak geçi?leri, Britanyal? kadim üreticilerin iplikleri ve kuma?lar?yla bulu?uyor. Gri tonlar?, sonbahar ye?illeri, sar?, turuncu ve k?rm?z? geçi?ler bar?nd?ran militer mavi, koleksiyonda hakimiyetini gösteriyor. Renk ve malzemenin anlam?, ?talyan zanaatkarlar?n stiliyle, ça?da? bir anlay??la yeniden yorumlan?yor.

 

 

 

 

 

 

 

 

Total
0
Shares