Sonbahar resmen geldi!

Yani görünümüzü de?i?tirmek için bir bahaneye ihtiyac?n?z varsa, ?u andan daha iyi bir zaman yok diyebiliriz. En az?ndan, sonbahar k?? aylar? için en popüler saç kesimlerini haz?rlarken bizim bahanemiz buydu.

Saç?n?z? kestirmek ve kendinize tamamen yeni bir model vermek ya da uzunlu?unuzu korumak isteyip istemedi?inizi dü?ündükten sonra, ‘küçük bir ?ey yap” cümlesine teslim olmak. Karar sizin.

S?cak yaz günlerinin, saçlar? ne kadar zorlad???n? biliyoruz. Özellikle bu yaz, havuzda veya denizde yanan güne?in alt?nda çok fazla zaman harcad?ysan?z, sonbahar yenilenmek için gerçekten en do?ru zaman.

Y?pranm?? saç uçlar?ndan kurtulduktan sonra yeni bir renge kavu?may? dü?ünmek serbest. Ama belki de yenilenmeye karar verdikten sonra ki en zor k?s?m; saçlar?n?za ne yapman?z gerekti?ini anlamakt?r.

Bu konuda size yol gösterece?ini dü?ündü?ümüz ünlü stilistlerden öneriler tam kar??n?zda.

Merhaba 90’lar +

OUAI markas?n?n kurucusu Jen Atkin öneriyor;

“Gerçekten 90’lar?n köprücük kemi?i uzunlu?undaki saçlar? katl? bir ?ekilde geri dönüyor”. Bu model için kuaförünüze, saç uçlar?n?za do?ru hareket istedi?inizi söyleyebilirsiniz.

Uzun, Sa?l?kl? ve Katl? +

Mary-Kate ya da Ashley Olsen’in saçlar?nda imzas? bulunan Mark Townsend öneriyor; “Sonbaharda, Dakota Johnson ve Elizabeth Olsen gibi uzun yüz-çerçeveli katmanlarla hareketlenen ve parlayan saçlar? tercih edeblirsiniz.”

 

Bu gönderiyi Instagram’da gör

 

Vegas with this star light #lucyboynton #bohemianrhapsodymovie Makeup: @missjobaker

Jenny Cho (@jennychohair)’in payla?t??? bir gönderi ()

Düz Bob Kesim +

Jennifer Lawrence, Amanda Seyfried ve Emilia Clarke’?n etkileyici saçlar?n?n arkas?ndaki isim Jenny Cho öneriyor; “Sonbahar için kesimden ziyade ?ekillendirmeye odaklanabilirsiniz, insanlar?n saçlar?yla oynamas? ve onlar? parlak tutmaya odaklanmas? daha önemli. Ama bu sezon trend olan bir saç kesimi seçmeniz gerekirse o da kesinlikle bob olmal?. A kesim yerine düz olan bob süperdir,” diye anlat?yor Cho.

Çene hizas?ndaki bob kesim saç?n?z? do?al görünümlü dalgalarla kullanabilirsiniz. 60’lar?n hacimli saçlar?ndan da ilham almak serbest elbette.

 

Bu gönderiyi Instagram’da gör

 

New ? for @cqydenim ?

Kylee Heath (@kyleeheathhair)’in payla?t??? bir gönderi ()

60’lar ?lhaml? Katl? Saçlar +

Kylee Heath (Nicole Kidman ve Sofia Vergara’n?n muhte?em saçlar?n?n arkas?ndaki dahi) New York Moda Haftas?’nda 60’lardan ilham alan saç stillerinin öne ç?kt???n? vurguluyor. Ve bu modellerin sonbaharda saç konusu için büyük bir etki olaca??n? da belirtiyor.

Heath, “hacim kazand?ran çok say?da kat” ve “uzun dolgulu modeller” görece?imizin alt?n? çiziyor.

K?v?rc?k Saç Katmanlar? +

K?v?rc?k saçlar?n?z varsa, ünlü saç stilisti Deanna Brown’a kulak vermenizi tavsiye ederiz.

Brown, Sonbahar ve k???n “katlar ve yüz çerçeveleme” üzerine odaklanmak için mükemmel bir zaman oldu?unu dü?ünüyor. E?er karars?zsan?z, yukar?daki saç modeli gibi k?sa ve dokulu bir görünüm yakalayabilirsiniz.

??k Bob +

En ba?ar?l? saç ürünleri markas? IGK’nin arkas?ndaki isim Leo Izquierdo öneriyor;

“?lk olarak, “süper ??k duran bu bob kesime yönelebilirsiniz. ?kincisi ise; kar??tl??a yönelip uzun saçlar?n?za katlar verip daha yumu?ak ve canl? görünmesini sa?layabilirsiniz.”

B Kesim Bob +

Sunnie Brook’un saç kesimi için dü?tü?ü ?ey bu.

“A kesim gibi ama kesinlikle daha çok çocuksu.” Brook, düz, dalgal? veya k?v?rc?k saçlara sahip olsan?z da, bu kesimin herhangi bir saç tipinde harika olaca??n? söylüyor.

Lob Kesim +

Modern Family dizisinin ba? saç stilisti Jess Elbaum, “Lob kesimin geri dönü?ü büyük olacak.” diyor.

Bu sonbaharda, lob / omuz boylar?ndaki saçlar geri geliyor. Elbaum’dan gelen kullan?m önerisi ise; ?slak ve dalgal?.

 

Total
4
Shares