1/13 +

Bazen hayat?n?zda en güçlü olman?z gereken dönemde kendinize yeterince güvenmiyor olabilir, ad?m atmaktan korkabilir veya aynadaki yans?man?z üzerine çok dü?ünüyor olabilirsiniz. Tüm bunlar?n temelinde yatan özgüven problemi konusunda, ayn? sorunlarla ba?a ç?kan ünlü isimlere kulak vermeye ne dersiniz?

??te sonras?nda daha iyi hissedece?inize inand???m?z; ünlü isimlerden kendinizi daha çok sevmenizi sa?layacak ilham verici sözler: 

Sophie Turner

“Kendiniz olun. Ne yapmak istiyorsan?z onu yap?n ve s?n?rlar?n sizi durdurmas?na izin vermeyin. Bunu ben de uygulamaya çal???yorum.”

2/13 +

Madonna

Kim oldu?unuz önemsiz, ne yapt???n?z önemsiz, nereden geldi?iniz önemsiz; her zaman kendinizin daha iyi bir versiyonu olabilirsiniz.

3/13 +

Emma Stone

“Bir genç kad?n olarak en büyük  dile?im kendimize daha nazik olmam?z; böylece çevremizdeki herkese kar?? da daha nazik olabiliriz. Kendinizi ve çevrenizdeki insanlar? ‘çok ?i?man, çok s?ska, çok k?sa, çok uzun ya da çok fazla bir ?ey’ olarak a?a??lamaktan vazgeçin. Sürekli olarak bir ?eyler için ‘çok fazla ya da yeterince yeterli de?il’ alg?s? var. Ama insanlar de?i?ir. Dü?ünceler de?i?ir.”

4/13 +

Angelina Jolie

“Eskiden genelde farkl? ya da itici göründü?ümü dü?ünürdüm. Ama büyüdükçe kendi tenimle bar???k olmay? ö?rendim. Kula?a biraz kli?e gelebilir ama içten güzel ve güçlü hissetti?iniz zaman bu d???n?za da yans?yor.”

5/13 +

Jennifer Lawrence

“Neden insanlar? küçük dü?ürmek çok komik görünüyor? Nedenini anl?yorum. Hatta ben de yap?yorum. Hepimiz yap?yoruz… Ama bu i?e medya sektörü de dahil oldu?unda; tüm medya bu gibi davran??lar?n genç televizyon ?ovlar?n? izleyen ve nas?l konu?aca??n? ya da nas?l daha haval? görünece?ini oradan ö?renen- jenerasyonlar? -nas?l etkileyebilece?inin  sorumlulu?unu almal?. Mesela ekranda çirkin bir elbise giymi? k?z?n nas?l dalga konusu oldu?unu görüyoruz…

 Ya da televizyonlarda sigara içmenin, seksin ve küfürün gençleri nas?l etkileyece?ini dü?ünüyorsak; “?i?man” kelimesini kullanman?n da ayn? derecede etkili oldu?unu bilmeliyiz.”

6/13 +

Amber Rose

“Her zaman özgüvenli hissederim. Ve kendime asla bunun aksini dü?ünmesi için izin vermiyorum.”

7/13 +

Diane Von Furstenberg

“Her zaman kendinizle birliktesiniz bu yüzden kendinizi sevmeniz bunun keyifli olmas?n? sa?lar.”

8/13 +

Beyoncé

“Kendine güvenmek bir kad?n? seksi yapan ?eydir. Kad?nlar ba?kalar?n?n güzellik tan?m?na uymak zorunda kalmamal?. Hepimiz kusursuz burun ya da kusursuz saç konusunda oldukça tak?nt?l?y?z ama dünyada kendinizi sevmek ve güvenmekten daha güzel bir ?ey yok. “

9/13 +

Selena Gomez

‘Kad?nlar, toplumun kabul etti?i kusursuz güzelli?in imkans?z tan?m?n? yerine getirmeye çal??t?kça; fiziksel mükemmeliyet obsesyonu çevresinde kurgulanm?? ‘güzellik miti’ taraf?ndan sonsuz bir döngü olan çaresizlik, kendi üzerine dü?ünme ve kendinden nefret etme tuza??na dü?üyor. Ben; kendime dikkat etmeyi seçiyorum. Çünkü öyle istiyorum. Kimseye bir ?ey kan?tlamak zorunda de?ilim ”

10/13 +

Rihanna

“Moda endüstrisinin bask?s?yla ince olmaya çal??mamal?s?n?z; çünkü onlar mankenlerini vitrin mankeni ölçülerinde istiyorlar. Bir ma?azan?n vitrininde k?yafeti mankenin üzerinde gördü?ümüzde hangi bedende olursak olal?m alaca??m?z? biliyorlar. ??te bu yüzden 0 beden mankenleri var; k?yafetlerini satmak istiyorlar. Ama ?unu unutmaman?z gerek; bir kad?n?n her gün böyle görünmesi ne kolay ne de mümkün de?il. S?f?r beden olmak ayr? bir kariyer; yani onlar gibi olmaya çal??mak zorunda de?ilsiniz. Bu gerçekçi ya da sa?l?kl? olmaz.”

11/13 +

Madonna

“Zor ?eyleri a?arak ve hedeflere ula?arak in?a edilen özgüven dünyan?n en güzel ?eyidir.”

12/13 +

Adele

“Playboy’un kapa??na ç?kmak istiyor de?ilim. Rolling Stone veya Q dergilerinin kapaklar?nda olmak istiyorum. Ben bir trendsetter de?ilim. Ben bir ?ark?c?y?m. Skinny olmak zorunda de?ilim.”

13/13 +

 

 

Total
12
Shares

Bir cevap yazın