Günümüzün y?ld?zlar?, ço?u kez kendilerini mükemmelli?e kavu?turman?n al???lmad?k yöntemlerini denemekte,

Burada da, dikkatimizi çeken tuhaf tekniklerinden baz?lar?n? payla??yoruz.

Suki Waterhouse +

Suki’nin plaj dalgalar?n?n s?rr? nedir?

Soda ve buzlu suyla y?kamak yer al?yor desek? ??in içinde Coca Cola ile y?kamak bile var.

Coca Cola saç kütiküllerinin do?al k?vr?mlar?n? artt?r?r. ?çerisindeki asit parlakl?k ve hacim için de tercih edilmekte. Fakat sonuç olarak kar??n?za ç?kacak olan yap??kan görünüme de haz?r olmal?s?n?z. Sonras?nda iyi durulamak gerekebilir.

 

Shailene Woodley +

Shailene Woodley ise vücudunu içten d??a temizlemek için (bakteri ve a??r metalleri temizlemek için) kil yemenin çözümüne inanmakta.

Woodley, Gloss’a yapt??? aç?klamada “Bu, vücudunuza koyabilece?iniz en iyi ?eylerden biri.” diyor.
Kil yemek, toksinlerden kurtulman?za yard?mc? olacakt?r ancak bu noktada ince taneli kil denenebilir. Yine de uzmanlara göre es geçilebilecek bir nokta.

 

Gwyneth Paltrow +

Gwyneth Paltrow, a??z sa?l???n? iyile?tirmek ve toksinleri ç?karmak için aç karn?na 10 ila 20 dakika boyunca a?z?nda bir çorba ka???? ya?? gezdiriyor. Siz de deneyebilirsiniz ama pek bahsedilmeyen nokta ise ?öyle; yanl?? yap?ld???nda, a??zda duyu / tat kayb? ve a??r? susama riskini ya?anabilir.

 

Jennifer Lopez +

Güzellik ve bak?m s?rlar? konusunda kula??m?z her daim J. Lo’da.

Onun hilelerinden biri de;  i?tah? azaltmak için greyfurt ya?? koklamak.

Yap?lan çal??malar; ya?? üç kez 15 dakika boyunca koklad???n?zda, i?tah?n?z? azaltabilece?ini gösterdi. Tabii ki, bu tekni?i kullanacaksan?z, ö?ünleri atlamak yerine sa?l?ks?z istekleri engellemek için kullanman?z? tavsiye edilir.

 

Victoria Beckham +

Beckham’?n gezegende neredeyse istedi?i her türlü cilt tedavisine sahip olabilece?i dü?ünüldü?ünde, denedi?i ilginç yönteme ?a??rabilirsiniz.

Koyun plasentas?n? yüzüne sürmek.
Ara?t?rmalar, memelilerin plasentas?n?n hücreleri tamir eden ve canland?ran zengin kök hücreleri içerdi?ini göstermekte. Evet, denenebilir ama bu yöntemin cüzdan dostu olmad??? kesin bir ?ey.

 

Halle Berry +

Berry, pahal? selülit tedavilerine gitmek yerine, vücudunu kahve ile ovmay? ve böyle y?kamay? tercih ediyor.

Tüm antioksidanlar? ile kafein, selülitle sava?mak için önemli bir bile?endir. Topikal olarak uyguland???nda ve cilde sürüldü?ünde, kan damarlar?n? geni?leten ve böylece cildi s?k?la?t?ran bir uyar?c? olarak çal???r.

 

Sandra Bullock +

Hemoroid kremi, ilaç dolab?m?zda gururla sergileyebilece?imiz bir ?ey de?il, ama Sandra’n?n konuya böyle bakmad???n? söylemek mümkün. Ünlü oyuncu göz alt? torbalar? için hemoroid kremi tercih ediyor.

Görünen o ki; Bullock aç?kça gençlik çe?mesinin s?rlar?n? sakl?yor. Azar azar, ve dikkatli kullanmak ?art?yla siz de onun yolundan gidebilirsiniz.

 

Total
7
Shares