Artam Antik A.?. 17 Kas?m 2018 Cumartesi günü gerçekle?tirece?i “Ça?da? Sanat Eserleri Müzayedesi” ile ba?yap?t eserleri sanatseverlerle bulu?turuyor.

Türkiye’nin en de?erli ça?da? sanatç?lar?n?n yer ald??? müzayedede Fahrel Nissa Zeid, Erol Akyava?, Burhan Do?ançay, Nejad Melih Devrim, Bedri Rahmi Eyübo?lu, Orhan Peker ve Ferruh Ba?a?a gibi usta sanatç?lar?n tablolar? yer al?yor.

Cihat Burak’?n “Bayram Töreni” adl? çal??mas? görkemli ebat ve kalabal?k tören kompozisyonu 475.000 TL.  Müzayedede öne ç?kan bir di?er usta sanatç? Erol Akyava?’?n “Miraç” isimli,  görkemli tablosu sanatç?n?n mimari ve tarihsel izlerini tasavvuf etkisinde tuvale yans?tt??? eser 400,000 TL aç?l?? fiyat? ile müzayedeye ç?k?yor. Bedri Rahmi Eyübo?lu’nun “Sokak” “Halay” ve “Horon” konulu eserleri ile “Adalardan bir yar gelir” çal??mas? sat??a sunulacak eserler aras?nda. Ça?da? Türk resminin önemli ismi Ne?e Erdok’un ünlü eseri “Ya?mur Ba?larken” ilk kez müzayedede sat??a sunulacak.

Müzayedeyi yönetecek Artam Antik A.?. Yönetim kurulu üyesi Olgaç Artam eserlerle ile ilgili ?u aç?klamay? yapt?; “Ça?da? Türk Sanat?n?n zaman tüneli niteli?inde bir seçki haz?rlad?k. Türkiye’nin ilk kad?n ressamlar?ndan Hale Asaf’?n “Portre” çal??mas?ndan güncel sanat?n genç isimlerine kadar geni? bir sanatç? listesinin sunuldu?u 301. Müzayede seçkisi müzelerde görülebilecek eserlerden olu?uyor. Modern ve Güncel Türk sanat?n?n birbirini tamamlay?c? etkisini ortaya koyan muhte?em bir koleksiyon ortaya ç?kt?. Usta sanatç? Cihat Burak’?n ‘Bayram Töreni’ adl? eseri sanatç?n?n ilk Fransa gezisi öncesinde, “yad ellerde ölür de dönemezsem geride iyi bir resmim kals?n, nam?m unutulmas?n” dü?üncesiyle özenle yapt??? ba?yap?t bir eser. Erol Akyava?’?n “Miraç” adl? çal??mas? ilk kez gün?????na ç?k?yor. Burhan Do?ançay’?n farkl? dönemlerinden eserleri, Fahrel Nissa Zeid’e ait soyut çal??malar, Ne?e Erdok’un farkl? dönemlerinden dört tablosu, yak?ndan görülmesi gereken eserler aras?nda yer al?yor. Tüm sanatseverleri bu özel koleksiyonu bir arada görmeye davet ediyoruz.”

Türk resminin Paris’deki en önemli temsilcilerinden Nejad Melih Devrim ve Mübin Orhan imzal? soyut çal??malar? ve Ömer Uluç’un dört görkemli tablosu ve Adnan Çoker, Mehmet Güleryüz, Abdurrahman Öztoprak, Komet imzal? ayk?r? eserler de bu müzayedede sat??a sunuluyor.

Abidin Eldero?lu, Zeki Faik ?zer, Ali Çelebi, Cevat Dereli, Avni Arba?, Abidin Dino gibi de?erli sanatç?lar?n eserleri koleksiyoncular?n be?enisine sunuluyor. Füreya Koral ve Alev Ebuzziya imzal? seramik çal??malar ile güncel sanatç?lardan Kemal Önsoy, ?nci Eviner, Mustafa Ata, Haluk Akakçe, Ekrem Yalç?nda?, Burcu Perçin, Nejat Sat?, Kemal Seyhan gibi önemli sanatç?lar?n çal??malar? müzayedede sat??a sunulan eserler aras?nda.

Müzayedede yer alan eserler  12 – 17 Kas?m tarihleri aras?nda Antik A.?. sergi salonlar?nda görülebilir. Olgaç Artam taraf?ndan yönetilecek müzayede 17 Kas?m Cumartesi saat 15:00 ‘de Antik Palace’da www.artam.com sitesinden online kataloglar ve (0212) 236 24 60 telefon numaras?ndan müzayede ile ilgili bilgi al?nabilir.

 

Total
0
Shares