Defalarca izlediğimiz pek çok klasik film 2020 itibariyle 20 yaşını çoktan geçti bile. İnanması zor değil mi?

Zamansız olmaları nedeniyle 20 yılın nasıl geçtiğini anlamadığımız filmlere bakarken duygulanmamak elde değil.

İşte üzerinden 20 yıl geçtiğine inanamadığımız 10 film: 

Practical Magic /Aşkın Büyüsü

Tatlı cadılardan oluşan Owens ailesinin en neşeli ve heyecan dolu üyeleri, kız kardeşler Sally ve Gillian Owens’dır (Sandra Bullock ve Nicole Kidman). Anne ve babalarının ölümünden sonra teyzelerinin büyüttüğü Sally ve Gillian owens ailesinin kadınlarının büyü yeteneklerine sahiptirler ne var ki bu yetenek beraberinde bir de lanet taşımaktadır. Aşık oldukları erkekler zamansız bir şekilde ölmeye mahkumdurlar.

Meet Joe Black

William Parrish 60’l? ya?lar?nda bir çok zengin bir adamd?r. Ça??n?n en önemli medya patronlar?ndan bir tanesidir. Parrish’in ?irketi gelece?iyle ilgili çok önemli bir karar?n k?y?s?ndad?r. Verilecek karar ?irket için bir dönüm noktas? olacakt?r. Parrish, bir gün bir anda kafas?n?n içinde tuhaf seslerin yank?land???n? fark eder. Bu seslerin nereden geldi?i, Parrish’e nas?l musallat oldu?u tamamen bir muammad?r. K?z?, Parrish hiç raz? olmamas?na ra?men Drew adl? bir ?irket çal??an?yla evlenmek üzeredir. Bir gün aniden kar??s?na ç?kan John isimli bir adama a??k olur. Bu adam, ailenin tüm gelece?ini de?i?tirecek bir gizemin de ta??y?c?s?d?r.

You’ve Got Mail / Mesaj?n?z Var

Kalabal?k New York ?ehrindeki milyonlarca yaln?z insandan biri olan Joe Fox, hayalini kurdu?u kitapç?y? açmak üzeredir. Bo? vakitlerini bilgisayar ba??nda geçiren Joe, chat kanallar?ndan birinde tan??t??? bir kad?nla samimi bir dostluk kurmaya ba?lar. Kely isimli bu kad?n kendine ait kitapç?s?nda çocuk kitaplar? satan sevimli ve içten bir kad?nd?r. ?kili konu?tukça birbirlerine dair onlarca ortak nokta fark ederler ve aralar?ndaki ili?ki büyülü bir ba?a dönü?meye ba?lar. Zaman? gelip bulu?maya ve tan??maya karar verdiklerinde ise ?a??rt?c? bir sürpriz kap?dad?r…
Sanal dünyada kurulan ili?kiler üzerine yap?lm?? ilk filmlerden biri olan sevimli yap?t?n ba?rollerinde Meg Ryan ve Tom Hanks ikilisi bulunmakta.

There’s Something About Mary / Ah Mary Vah Mary

Ted Stroehmann her zaman kaybedenlerden biridir. Psikiyatristini ç?ld?rtan, mezuniyet gecesi hayalleri pantolonunun fermuar?na yakalanan garip ki?iliklerden biri. Bu zavall? ve talihsiz adam?n tüm ya?am? boyunca ?ans yaln?zca bir kere yüzüne gülmü?tür. Bütün erkeklerin hayalindeki kad?n onu 17 ya??ndayken bulmu? ve mezuniyet gecesine birlikte gitmeyi teklif etmi?tir. Mary Jenson gerçek bir ilahedir, o geceye bir fermuar facias? sonunda Ted onunla gidememi? olsa da. Okul bittikten sonra ailesi ile Florida’ya ta??n?r. Ted aradan geçen 12 y?l boyunca onu bir daha görmez. Mary ise ?imdi ya?ça daha da olgunla?m?? olmas?na ra?men Ted’in hat?rlad???ndan çok daha güzeldir. Ted ise Healy’nin aldatmacalar? sayesinde onu 4 çocuk sahibi ?i?man ve çirkin bir hale gelmi? zannetmektedir. Oysa ki Healy bunlar? söylerken Mary kendisine saklamaya ve kendi geçmi?i hakk?nda yalanlar uydurmaya devam etmektedir.

The Truman Show

Dünyan?n en güzel adalar?ndan birinde ya?ayan halk imrenilecek derecede ütopik bir hayat sürmektedir. Bu adada ya?ayan insanlar her güne mutlu uyan?p herhangi bir sorunla kar??la?madan günü sonland?r?yorlard?r. Ba?karakterimiz Truman da bu ?ansl? insanlardan biridir. Güzel bir e?e ve mutlu bir hayata sahip olan Truman, bir gün öldü?ünü zannetti?i babas?n? bir gün caddede gördü?ü ana kadar hayat? oldu?u gibi ya?ar. Babas?n? gördü?üne emindir ancak adam bir anda ortal?ktan kaybolmu?tur. ?lerleyen günlerde çe?itli gizemli anlar ya?ayan Truman bir ?eylerin yolunda gitmedi?ini fark edecek, sahip oldu?u hayat?n gerçek olup olmad???n? anlamaya çal??acakt?r.
Televizyon sektörü üzerine yap?lan en esasl? ele?tirilerden biri olan Truman Show sinema tarihinin en yarat?c? senaryolar?ndan birine sahip. Ayn? zamanda ba?rolündeki Jim Carrey’nin ola?anüstü performans?n? da es geçmemek gerekiyor.

Mulan

üyük Hun ?mparatorlu?u’nun güçlü ve haz?rl?kl? askerleri Çin’e merhametsiz bir ?ekilde hücum etmeye devam etmektedirler. Ülkelerini korkusuzca savunmaya çal??an Çin askerlerinin ruhunda umuttan eser dahi kalmam??t?r. Ping adl? genç ve kimsenin umursamad??? bir askerin ad?na bir savunma fikri gelir. Da?lara ate? etmesinin sonucunda aniden bir ç?? beliriverir. Büyüyen ç?? Hun askerlerini mahveder ve sald?r?lar?n? durdurmak zorunda b?rak?r. Ping k?sa sürede bir kahraman haline gelir. Ancak Ping hakk?nda kimsenin bilmedi?i bir ?ey vard?r. Ping, herkesin dü?ündü?ünün aksine bir erkek de?il, genç bir k?zd?r.
Disney’in 90’lar animasyonlar? aras?nda etnik tatlar?yla ayr? bir öneme sahip olan Mulan’?n Oscar adayl??? var. Filmin seslendirme kadrosunda Eddie Murphy dikkat çeken isimlerden bir tanesi.

Shakespeare in Love / A??k Shakespeare

1590 Londra’s?… Kendisi hakk?nda oldukça büyük umutlar beslenen bir oyun yazar? William Shakesepare, tiyatronun bask?s?n?n alt?nda, yazar t?kan?kl???yla beraber ezilmektedir. Son yazd??? oyunlar ne yaparsa yaps?n bir ad?m öteye gitmemektedir. Art?k kendi yeteneklerini sorgulamaya ba?lad??? bir dönemde kar??s?na Viola isimli güzel bir k?z ç?kar. William’?n ondan alaca?? ilham, tüm zamanlar?n en büyük oyun yazarlar?ndan birinin ?ahlanmas?n? tetikleyecektir. John Madden’?n gösterildi?i sene oldukça önemli dallarda tam 7 Oscar heykelci?ini kucaklayan filmi Shakesepare in Love’un ba?rollerinde Joseph Fiennes, Gwyneth Paltrow ve Colin Firth gibi oldukça tan?d?k isimler yer al?yor.

American History X / Geçmişin Gölgesinde

Babasının uyuşturucu satıcısı bir zenci tarafından öldürülmesinden sonra Derek, faşist bir çetenin önemli bir üyesi haline gelmi?tir. Babas?n?n ölümünün intikam?n? bu örgütün, kendileri gibi olmayanlara kar?? yapt??? sald?r?lar ve tacizlerle almaya çal??an Derek, bir gün, arabas?n? çalmaya çal??an iki zenciyi öldürür ve hapse girer. Bu süreçte küçük karde?i Danny de a?abeyinin izinden gitmeyi seçer. Derek hapiste geçirdi?i süre boyunca bamba?ka bir adam olmu?, yapt??? hatalardan pi?manl?k duymu?tur. Art?k bir “dazlak” de?ildir ve tek amac? karde?ini bu yanl?? yoldan geri döndürmeye çal??mak olacakt?r. Yönetmen Tony Kaye’nin oldukça ses getiren bu ilk uzun metraj filminin ba?rollerinde Edward Norton ve Edward Furlong var.

Armageddon

New York, şehre irili ufaklı zararlar veren küçük meteor parçalarının ardından tedirgindir. Konu üzerine araştırma yapan NASA, dünyaya büyük bir hızla kuvvetli bir biçimde yaklaşmakta olan dev bir meteoru fark eder. Bir eyalet büyüklüğündeki bu meteor, dünyaya çarpmadan durdurulmazsa insanlığa paha biçilmez zararlar verecektir. Bilim insanları meteoru bir şekilde yok etmek için bir plan hazırlamaya başlarlar. Plana göre meteor ikiye ayrılacak ve bir şekilde dünyanın iki yanından geçip gidecektir. Zamanla yarış başlar.
Gişe canavarı filmleriyle tanınan yapımcı-yönetmen Michael Bay’in gösterişli filmi Armageddon, insanın kıyamet paranoyasına bilimsel bir açılım sunuyor. Filmin üzerindeki kırmızı halıdan ise Bruce Willis, Liv Tyler, Billy Bob Thornton ve Ben Affleck gibi isimler geçiyor.

Patch Adams

Patch Adams, hayatın herkese biraz takdim ettiği dertlerden pek de nasibini almamış olan bir adamdır. iyimserliği öyle bir noktadadır ki bu, etrafındakileri rahatsız etmektedir. Günün birinde tıp fakültesindeki hocalarından biri sinirli bir tavırla palyaço olmasını önerir.

Patch Adams buna sıcak bakar. Ancak öğrenim gördüğü okulu bitirerek bir doktor olmayı da istemektedir. Patch, birçok unvana aynı anda sahip olacağı ilginç bir yolculuğa çıkmak üzeredir. Robin Williams’ın başarılı oyunu ile takdir topladığı filmin yönetmen koltuğunda daha sonraları Bruce Almighty ile daha fazla tanınan Tom Shadyac oturuyor.

Total
2
Shares

Bir cevap yazın

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez ayarları

Aşağıda bu web sitesinde hangi tür çerezlere izin vereceğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi uygulamak için "Çerez ayarlarını kaydet" düğmesini tıklayın.