Günlük hayat?m?zdan stres faktörünü ç?karmak ne yaz?k ki ço?umuz için bir hayal. Üstelik bizler daha me?gul bir hale geldikçe, kendimize zaman ay?rmam?z da bir o kadar zorla??yor.Oysa ki arada s?rada d?? dünyan?n tüm gürültüsünü susturup kendimize dönmek,sand???m?zdan da büyük önem ta??yor. 

Meditasyon, Türkçe konu?an bir fark?ndal?k ve meditasyon uygulamas?. i?leri karma??kla?t?rmadan meditasyonun özüne uzanan Meditasyon, sade ve ak?c? yakla??m?yla k?sa sürede hat?r? say?l?r bir takipçi kitlesi edindi. 

Psikolog Simru Kavak da bu s?k? takipçilerinden biri. Kavak ?imdilerde meditasyonun öz fark?ndal??a ula?maktaki önemine dikkat çekse de, fark?ndal?k yolculu?unun ilk ad?mlar?n? atmak pek kolay olmam??. 

E?er siz de meditasyon yapmak istiyor ama nereden ba?layaca??n?z? kesinlikle bilmiyorsan?z, Kavak’?n tecrübeyle sabit tavsiyelerine kulak verin. Bu faydal? ipuçlar? sayesinde Meditasyon uygulamas?n? verimli bir ?ekilde kullanabilir, daha sakin ve dingin bir zihne sahip olmak için meditasyonu hayat?n?z?n bir parças?na dönü?türebilirsiniz.

Bununla ilgili hayat kurtar?c? ipuçlar?n? ö?renmek istiyorsan?z App Store’un Bugün sekmesinden Meditasyon uygulamas?n? indirerek daha dingin bir zihin için ilk ad?mlar?n? atabilirsiniz.

Total
0
Shares