44 ya??ndaki ???ldayan cildiyle adeta bir genç k?z gibi görünüyor. Peki ünlü tasar?mc?n?n bunu sa?layan makyaj s?rlar? neler? Beckham’?n makyaj artisti Wendy Rowe s?rlar?n? payla??yor.

Dudaklar?n? kontürlüyor.

Victoria Beckham çok kal?n dudaklara sahip de?il. Bu yüzden dudak çizgilerini kalemle belirginle?tirerek oldu?undan daha dolgun ve sa?l?kl? gösteriyor.

Ka?lar?n? kavisle ?ekillendiriyor.

2014 y?l?na ait soldaki foto?raf?na bakt???m?zda Beckham’?n  ka?lar?n?n düz oldu?unu fark etmek mümkün. Makyaj artisti Rowe’un tavsiyesi üzerine Beckham’?n ka?lar? hafif bir kemerle yeniden ?ekillendirildi.

Gözlerini daha büyük gösterecek makyaj uyguluyor.

Rowe güzel tasar?mc?n?n gözlerini daha büyük göstermek için ten rengi göz kalemi uygulad???n? belirtiyor. Kirpik dibinin kö?esine koyu renkli bir s?n?r yapt???nda göz kapa??n?n daha aç?k göründü?ünü söyleyen makyaj artisti, Beckham’?n göz makyaj?n? birkaç kat uygulad??? maskarayla bitirdi?ini belirtiyor.

Yüzüne kontür uygulamaya son verdi.

Victoria Beckham art?k yüzünü kontürle ?ekillendirmedi?ini söylüyor. Cilt makyaj?nda sadece all?k ve ???lt?l? fondöten kullan?yor.

Ayr?ca Victoria Beckham yüzünü ölü derilerden ar?nd?rmak için havluyla hafifçe peeling uygulad???n? takipçileriyle payla?m??t?.

Total
0
Shares