“Woody Allen ile çal??t???m için özür dilerim.”

Evet, bu cümle Hollywood’un ünlü y?ld?zlar? taraf?ndan kuruluyor ve gün geçtikçe de bu liste büyümeye devam etmekte.

Dylan Farrow ( Woody Allen’?n evlatl?k k?z?) taraf?ndan yay?nlanan mektup, Allen için y?llard?r söylenen “tacizci” dedikodular?n? iyice alevlendirmi?ti. Farrow 2014 y?l?nda yay?nlad??? mektupta, yedi ya??ndayken Allen taraf?ndan cinsel tacize u?rad???n? anlat?yordu. Mektubun payla??m?ndan k?sa bir süre sonra da Allen, bu suçlamalar? reddetmi?ti.

 

Farrow’un bu iddialar? üzerine, Hollywood’un büyük k?sm? 84 ya??ndaki Allen’? desteklemeye ve yap?mlar?nda yer almaya devam etti. Fakat Dylan Farrow’un son dönemde yapt??? yeni aç?klamalar (“Harvey Weinstein sektörden d??aln?rken bu iddialar? yeniden alevlendirdi ve geçti?imiz haftalarda ba?layan TIME’S UP hareketinin de etkisiyle y?ld?z oyuncular “Woody Allen ile çal??t???m için özür dilerim.” ?eklinde aç?klama yapmaya ba?lad?.

 

Bu y?ld?z isimlerden birkaç? ise ?öyle;

Total
1
Shares

Bir cevap yazın