Bir ili?kide hepimizin ini? ç?k??lar? vard?r ama e?er daha ciddi bir yolda ilerlemeyi dü?ünüyorsan?z belki de baz? sinyalleri daha dikkatli yorumlaman?z gerekebilir.

Onun do?ru insan oldu?una emin misiniz?

??te yanl?? insanla sevgili oldu?unuzun 5 belirtisi:

Onu daha fazla çekici bulmuyorsunuz

Tabii her ili?kide ilk günkü heyecan? ve çekimi zamanla kaybetmek oldukça normal. Ancak tamamen çekiminizi kaybetti?inizi hissediyorsan?z; durumu dü?ünmekte fayda var.  Ünlü ili?ki dan??man? David Bennett: “E?er her daim ortak yapt???n?z ?eyler s?k?c? gelmeye ba?l?yorsa ve durum pek de düzelecek gibi de?ilse; evlendikten sonra düzelece?ine  inanmaman?z? öneririz. E?er fiziksel çekimi kaybettiyseniz, evlili?iniz de hayal k?r?kl??? ile sonuçlanabilir.” ?eklinde aç?kl?yor.

Çevreniz ondan “nefret” ediyor

?li?kinin ilk dönemlerinde tüm dünyay? kar??n?za alabilir; ailenizin ya da çevrenizin fikrini umursamayabilirsiniz. Bennett “E?er i?ler ciddile?iyorsa ve evlenecekseniz; özellikle de çocuk sahibi olmay? dü?ünüyorsan?z çevrenizin deste?i size yard?mc? olabilir” diyor. Ayr?ca tüm çevreniz nefret gibi güçlü bir duygu hissediyorsa partnerinize kar??; bunun sebebini ö?renmek isteyebilirsiniz.

Partnerinize sürekli evlenmek istedi?inizi söylüyorsunuz

-E?er sizin iste?iniz de evlilik ise- partnerinizi sizinle evlenmeye ikna etmek bu kadar zor olmamal?. “Pek çok evli çift tan?d?m ve ço?unlukla evlilik bir di?erinin bask?s?yla gerçekle?mi?ti. Tabii ki di?er taraf da kendisini zorunda b?rak?lm?? hissediyor” diyen Bennett bunun evlili?inizin gelece?i için kötü olaca??n? belirtiyor.

Partnerinizi “düzeltmek” istiyorsunuz

E?er zaman?n onu de?i?tirece?ini dü?ünüyorsan?z yan?l?yorsunuz. ?nsanlar?n özellikle evlilikten sonra de?i?ece?ini çok da dü?ünmeyin. “Ço?u insan evlilikten sonra partnerlerinin ba?ka bir insana dönü?ece?ini dü?ünüyor. E?er partneriniz evlilikten önce flörtöz ise, evlilikten sonra öyle kalacakt?r” diyor Bennett.

Bir ömür boyu evlilik için de?il “dü?ün” için heyecanl?s?n?z

E?er partnerinizin fikirlerini de?il kendi dü?ün hayalinizi gerçekle?tiriyorsan?z; bunu bir alarm olarak alabilirsiniz. “Evlilik ortak fikirlerin al?nmas? ile igilidir.E?er dü?ününüze gelecek insanlar?n ne dü?ündü?ü ile daha çok ilgileniyorsan?z; bu potansiyel bir bo?anman?n da habercisi olabilir.” ?eklinde aç?kl?yor Bennett.

 

Total
7
Shares