“Yaz” ve “a?k” kelimeleri bir romantik film için birbirine en çok yak??an iki faktör.

Biz de bu formülü en ba?ar?l? ?ekilde yerine getiren filmleri sizin için listeledik:

Wanderlust

George (Rudd) ve Linda (Aniston) New York’un ünlü ve lüks Manhattan semtinde ya?ayan ve hayatlar? stres dolu geçen bir çifttir. Fakat George’un i?ten ç?kart?l?nca, masraflar? k?sarak ya?amak için önlerinde tek bir seçenek kal?r: George’un Atlanta’da ya?ayan ak?llara zarar karde?inin yan?na ta??nmak!
Fakat Atlanta yolu onlar?n hayat?nda yeni bir ufuk açacak, bamba?ka bir tesadüfe gebedir. Çiftimiz Cennet ad? verilen, bir nevi modern hippi toplulu?una rastlar. Onlar için para, kariyer hatta giysiler dahi önemsizdir! Cennet, George ve Linda’n?n muhtaç olduklar? taze ba?lang?ç noktas? olabilecek midir?

Forgetting Sarah Marshall

Mütevaz? bir müzisyen olan Peter, Televizyon y?ld?z? sevgilisi Sarah’tan ayr?lm?? olman?n bunalt?s?ndan kurtulmak için Hawaii’de bir kaçamak yapmaya karar verir. Gitti?i bu tatil beldesinde, Sarah’? da orada yeni sevgilisiyle görünce kendini kaybedip k?skançl?k krizlerine giren Peter, daha sonra resepsiyonist k?zla yak?nla?arak “çivi çiviyi söker” takti?i güder. Yap?mc? Apatow’un k?smen romantik komedi, k?smen felaket filmi olarak niteledi?i Forgetting Sarah Marshall’?n senaryosunu ayn? zamanda ba?rolde de oynayan Jason Segel kaleme alm??.

Adore

Komedi k?sm? pek yer almasa da a?k ve yaz kelimelerinin tam anlam?yla içini dolduran bir film!

Lil ve Roz Avustralya’n?n do?u yakas?nda bulunan cennet gibi bir kasabada ya?amaktad?r. Birbirlerini çocukluktan bu yana tan?makta olan ikili, sahile naz?r, birbirlerine kom?u evlerde ya?amaktad?rlar. Birçok zorlu?un üstesinden tek ba?lar?na gelmekte ve çocuklar? Ian ve Tom’u birlikte büyütmektedirler. Sörfçü olan Ian ve Tom da bu süreçte birbirleriyle yak?n arkada? olmu?tur. Lil ve Roz art?k çok çekici iki delikanl?n?n annesidir. Fakat birbirlerinden saklad?klar? ve er ya da geç su yüzüne ç?kacak önemli bir gerçek vard?r…
Doris Lessing’in roman?ndan, yönetmen Anne Fontaine taraf?ndan beyazperdeye aktar?lan filmin ba?rollerini Naomi Watts ve Robin Wright payla??yor.

Mamma Mia!

Merly Streep’in en e?lenceli filmlerinden biri olan bir müzikal Mamma Mia. Sophie babas?z büyümü? ve bunun hasretini çeken, güzel bir k?zd?r. Babas?n?n kimli?ini ke?fetmeyi ümit eden Sophie Sheridan’?n öyküsü, ünlü pop grubu ABBA’n?n hit ?ark?lar? e?li?inde anlat?l?r. Sophie Sheridan evlenecek ya?a gelmi?tir. Nikahtan bir gün öncesinde annesi Donna’n?n 20 y?l önce ziyaret etti?i Yunan adalar?nda ya?ad??? geçmi?inden üç erkek birden getirir. Donna karda yürüyen ve izini belli etmeyen bir çapk?n kad?nd?r asl?nda ve k?z?n?n gerçek babas?n?n kim oldu?unu bilmemektedir. Ba?rolünde 14 kez Oscar adayl??? elde eden ve iki kez Oscar kazanan efsanevi oyuncu Meryl Streep’in oynad??? Mamma Mia, ?sveçli müzik grubu ABBA’n?n ?ark?lar?n? temel alan ayn? adl? Broadway müzikalinin sinema film uyarlamas?. Filmin ismi de, grubun 1975 y?l?nda müzik listelerinin zirvesine ç?kan Mamma Mia adl? ?ark?s?ndan al?nm??.

Adventureland

1987 yaz?d?r. James Brennan kolejden yeni mezun olmu?tur. Mezuniyet sonras? hayalindeki Avrupa turu planlar?n? yaparken ailesi bu tatil için ona para veremeyece?ini ö?renir. Ailesi taraf?ndan New Yok’ta bulunan Adventureland isimli lunaparkta çal??maya zorlanan James, dünyadaki en kötü i?i bulmu?tur. Orada ba??na türlü belalar gelecektir. Fakat orada çal??an Em Levin’in hayat?na girmesiyle bu yaz asl?nda dü?ündü?ünden güzel sonuçlanacakt?r.

Amelie

Amelie, Ünlü Frans?z yönetmen Jean-Pierre Jeunet’nin be? dalda Oscar’a aday gösterilen ve son on y?l?n en ses getiren yap?mlar? aras?nda. Bu Frans?z komedisi bizi genç ve özel bir kad?nla tan??maya davet ediyor; her daim hayat dolu, ya?ama sevgi dolu gözlerle tan?kl?k eden ve sahip oldu?u özel ???lt?y? her an?nda yan?nda ta??yan Amelie’nin hikayesine… Anne ve babas?n? kaybetmi? olan Amelie, kendini ba?kalar?n?n hayatlar?n? tamir etmeye, onlar? mutlu k?lmaya adam??t?r; bu adanm??l??? fark ettirmeden, bu durumdan bihaber olan insanlar?n hayatlar?n? kolayla?t?rmaya yönelik yapmaktad?r. Peki ba?kalar?n?n mutlulu?u için çabalayan Amelie, yaln?zl???n?n fark?na vard??? an kendi mutlulu?u için de çabalamaya ba?layacak m?d?r?

Drinking Buddies

Luke ve Kate Chicago’da bir mekanda beraber çal??maktad?rlar. Kendi biras?n? üreten bu pubta hem bolca içip, hem de çok yak?n arkada? olan ikilinin beraber olmas? için tek engel ikisinin de ba?kalar?yla ili?kisi olmas?d?r! Luke’un alt? y?ll?k sevgilisi art?k kendisinden evlenme teklifi beklerken, Kate’in de bir müzik prodüktörü ile dengede tutmaya çal??t??? bir ili?kisi vard?r. Bu iki çift bir hafta sonu beraber bir orman evine tatile giderler ve daha da çok bira ili?kilerin ak???n? de?i?tirecektir. Hem bunda yanl?? ne olabilir ki? Filmin senaristli?ini ve yönetmenli?ini Joe Swanberg üstlenirken, ba?rolleri Olivia Wilde ve Jake Johnson payla??yor.

How To Lose A Guy In 10 Days

Benjamin, bütün hayat?n? kad?nlar üzerine kuran ve sadece onlarla ya?ayan bir çapk?nd?r. Ancak o kadar çapk?nd?r ki, bütün ili?kileri yaln?zca birkaç gün devam edebilmektedir. Bir gün patronuyla bir iddiaya girer ve yeni ili?kisinin on günden daha uzun sürebilece?ini savunur. Barry, her ne kadar kendisi için çok zor olacaksa da, bu iddiay? bir ?ekilde kazanmaya kararl?d?r. ?ddia ve macera ba?lar.

Total
4
Shares