Bahar enerjisinin ve hava s?cakl?klar?n?n artmas? ile birlikte,  insanlar?n motivasyonlar?nda da art?? gözleniyor. Bu motivasyon art???, beraberinde de?i?im ve yenilenme ihtiyac?n? da getirdi.  Birçok insan yaz? yüksek enerji ile kar??lamak istiyor. Yüz Cerrahisi Uzman? Doç. Dr. Gürkan Kayaba?o?lu, “Özellikle s?cak havalarda daha duru bir cilt ve daha az makyaj için ?imdi harekete geçenler, yaz?n rahat edecek.” diyor.

Peki bahar?n en güzel zaman?nda hangi i?lemler yaz?n sizin daha dinamik ve canl? gösterecek? sorusunun yan?t?n? Doç. Dr. Gürkan Kayaba?o?lu detayl? olarak aç?klad?.

Botox ve Mezoterapi

Yaz aylar?na girmeden botox ve mezoterapi i?lemlerinin ki?iye kendini iyi hissettirece?ini belirten Doç. Dr. Gürkan Kayaba?o?lu; “Her zaman, her yerde söylüyorum. Mimik k?r???kl?lar?n? durdurman?n en etkili ve güvenli yolu botox’dur. Özellikle yaz?n güne?li havalarda çevremize gözlerimizi k?sarak bakt???m?z için, mimik çizgileri yüzümüze daha kolay yerle?ir. Buna önlem olarak bu zamanlarda yapt?raca??n?z botox size yaz?n daha pürüzsüz ve genç bir ifade kazand?racakt?r.

Hastalar?ma uygulamaktan en çok keyif ald???m uygulamalardan biri de gözaltlar?na yapt???m mezoterapidir. Bu i?lemi yaza haz?rl?k olarak, koyu renkli gözalt? problemi ya?ayan herkese öneriyorum. Bu uygulama gözaltlar?n?n daha canl? görünmesine ve karanl?k görüntünün aç?lmas?na yard?mc? oluyor. Dolay?s?yla özellikle s?cak havalarda gözalt? kapat?c?s? kullanma ihtiyac?n? azalt?yor.” dedi.

Gençlik A??s?, Yaz?n Fondöten ?htiyac?n? Ortadan Kald?r?yor

Kayaba?o?lu, “Benim her sene yaz mevsimine girerken kad?nlara sürekli sundu?um bir önerim var “daha az makyaj, daha duru bir cilt. Bu nedenle de baharda cilt kalitesini art?racak uygulamalara önem veriyorum. Yaz aylar?n? daha parlak ve taze görünümlü bir cilt ile geçirmek isteyenler, bahar aylar?nda bunun haz?rl???n? yapmal?.

Gençlik a??s? belirli aral?klar ile 3 defa uygulan?r. ?çeri?inde cildin kendi kendini onarmas?, nem ve esneklik vermesi, s?k?la?mas? için gerekli etken maddeleri ve cilt için faydal? vitamin ve enzimleri bar?nd?r?r. Uygulama sonras? savunma mekanizmas? güçlenir. Cilt daha parlak, yumu?ak, nemli ve taze görünür. Bu da yaz?n fondöten kullanma ihtiyac?n? ortadan kald?r?r.” sözlerini ifade etti.

Kusurlar? Hapsetmeyin PRP ile Yok Edin

PRP uygulamas? ile ilgili bilgi veren Doç. Dr. Gürkan Kayaba?o?lu, “Aç?l?m? Platalet Rich Plazma, yani trombosit yönünden zengin plazma da diyebiliriz. PRP uygulamas?nda, damar yoluyla ald???m?z kan?, özel bir i?lemden geçirerek ayr??t?r?yoruz ve cilt alt?na veriyoruz. Bu hiçbir krem ve serumun yapamayaca?? kadar etkili, müthi? bir cilt deste?idir. E?er akne izlerinizi, cilt yorgunlu?unuzu, geni? gözeneklerinizi yaza ta??mak istemezseniz, PRP ile onlar? ba?ar?l? bir ?ekilde tedavi edebiliriz.

Yaz?n cildinizi makyaj?n alt?na hapsederek kusurlar? gizlemeyin, onlar? tedavi ederek yok edin. Duru bir cilt ile yaz? ferah ve hafif kar??lay?n.” dedi.

 

Dudak Dolgusu Kal?c?l??? 1 Y?l

Kayaba?o?lu, “Koyu renk rujlar k?? mevsiminde kullan?l?yor. Yaz?n ise daha fresh rujlar tercih ediliyor. Yaz?m?n ba??nda da belirtti?im gibi; yaz?n hedef daha az makyaj. Dolgun ve hacimli dudaklara sadece bir parlat?c? ya da koruyucu bir balm bile yeterli olur. Dolgun dudaklara kavu?mak için ihtiyac?n?z olan ise sadece bir ö?le aras? kadar zaman. Etkisi an?nda görülür, kal?c?l??? ise ortalama 1 y?l kadard?r.”dedi.

Terleme Problemi Sizi Zorluyor mu?

Terleme konusu ile ilgili yorum yapan Gürkan Kayaba?o?lu, “A??r? terleme, sahibini çok zor durumda b?rakan korkunç bir problemdir. Ki?iyi utand?r?r, sosyal hayat?n? zorlar hatta psikolojisini bile etkileyebilir. Oysa çözümü çok basit.

Gerekli hijyenik ko?ullar sa?land??? halde sonuç al?nam?yorsa, Botox ile a??r? terleme tedavisi yap?labilir. Burada kulland???m?z etken madde, yüz için yapt???m?z “estetik botox” tan yakla??k 2-3 kat fazlad?r. Koltukalt?na, ellere ve ayaklara yap?labilir.

 

Bahar döneminde daha ???lt?l? bir cilde sahip olman?z? sa?layacak görü?lerini s?ralayan Doç. Dr. Gürkan Kayaba?o?lu finalde, “Hangi yöntemi tercih ederseniz edin, size en çok yak??an ?eyin kocaman bir gülümseme oldu?unu unutmay?n.” cümlesini sözlerine ekledi.

Total
0
Shares

Bir cevap yazın