Güvenli bölgenizden ayr?l?p yeni bir parfüm almaya m? karar verdiniz? Öyleyse bu 3 önemli kural? izleyerek do?ru bir seçim yapabilirsiniz!

?i?e notalar?n? ö?renin

Parfüm al?rken en önemli ?eyin notalar oldu?unu unutmay?n.  (tepe notas?, alt notas?, orta notas? gibi...). Tepe notas?, kokuyu ilk s?kt???n?zda en çok hissedilen en üstün kokudur. 15 dk sonra ise zay?flayarak yerini orta notaya b?rak?r. (Kalp notas? da denir.) Güçlü olan bu nota; saatler boyu kalacak olan kokudur. En son kokudan cildinizde geri kalan ise alt notad?r; gün sonuna dek teninizde kalacakt?r.

Yani rafta; üst notas? çok sevdi?iniz bir kokudan (mesela vanilya) orta notas? ise sevmedi?iniz bir kokudan olu?an (mesela gül) parfüm gördü?ünüzde anlay?n ki s?kt?ktan bir kaç saat sonra nefret etti?iniz bir kokuya dönü?ebilir! Ancak yine de çok üzerine dü?ünmeyin, zira önemli olan tüm notalar?n bir arada iyi kokuyor olmas?.

Ma?azadan ç?k?n

Asla ma?azada koklad???n?z kokuya aldanmay?n. Ma?azadaki onca koku aras?nda s?kt?klar?n?z; aldat?c? olabilir. Dolay?s?yla s?k?n ve ç?k?n. Tester ka??d?na s?k?p aç?k havaya ç?kt???n?zda duydu?unuz ?ey temiz havayla çevrelenmi? parfüm kokusuysa; bu arad???n?z ?ey olabilir.

O kokuyla ya?ay?n

Son karar? vermekte zorlan?yor musunuz? Tester ka??tlar?n?z? al?p d??ar? ç?k?n ve her ka??d? belirli loskasyonlara koyun. D??ar? ç?karken çantan?zda ya da yatakta Netflix izlerken yan?n?zda dursun. Hangi kokuyla ya?ayabildi?inizi; hangisini koklamaktan keyif ald???n?z? böylece anlayabilirsiniz.