Years & Years grubu çok önemli bir s?rr? yanl??l?kla ortaya ç?karm?? olabilir!

Dua Lipa‘n?n s?radaki Bond tema müzi?ini seslendirebilecek olmas?ndan söz ediyoruz! 

Son Bond ?ark?s?n? Sam Smith 2015 tarihli Spectre filmi için seslendirmi?; 2016 y?l?nda Oscar sahibi olmu?tu.

BBC 5 Live kanal?nda yer alan röportaj esnas?nda; s?radaki Bond filmi için büyük s?rr? ise Years & Years grubu aç?klad?. Bond filmi için soundtrack yapmay? çok isteyeceklerini dile getiren grup; hemen ard?ndan “Bence bize teklif edeceklerdi ancak san?yorum ki zaten ?u an parçay? Dua Lipa yap?yor.” ?eklinde bir ifade kulland?. “Bilmiyorum. ?u an kötü hissediyorum. Her ?eyi berbat ettik. Bunu söylemememiz gerekiyordu.” diyerek durumu düzeltmeye çal??an grubun bu aç?klamas?n?n ard?ndan gözler yap?lacak resmi aç?klamada.

 

Total
3
Shares