Sosyal ya?ant?n?zda yeni tan??t???n?z insanlar?n isimlerini hat?rlamakta zorlan?yor musunuz? Veya i?iniz gere?i sürekli birileriyle tan???yor ancak isimlerini akl?n?zda tutam?yor musunuz? Bu konuda size yard?mc? olacak baz? önerilerimiz var.

Bu unutkanl???n nedenini hiç dü?ündünüz mü? Asl?nda cevap basit: ?nsanlar ço?u zaman biriyle tan??ma an?nda kar??lar?ndaki ki?inin ismini dinlemiyor. Belki akl?n?zda o an ba?ka bir ?ey oldu?undan belki de yeterince odaklanmamaktan hatta belki de heyecandan kar??m?zdaki ki?inin ismini tam anlam?yla dinlemedi?imiz için sonra unutuyoruz.

?simleri hat?rlamak için yapman?z gereken ilk ?ey tan??ma sürecinde dikkatinizi o ana vermek olacak. Bu özellikle i?le ilgili bir tan??ma ise ana odaklanan profesyonel duru?unuz dikkat çekecek ve takdir toplayacakt?r, emin olabilirsiniz.

E?er tan??t???n?z ki?inin isminde bir ba?kas?n? da tan?yorsan?z onunla ili?kilendirin. Böylece o ki?iyi bir sonraki görü?ünüzde akl?n?za ili?kilendirdi?iniz tan?d???n?z gelecek ve ismini hat?rlayabileceksiniz.

Bir ba?ka yol ise fonetik olarak uyumlu veya kafiyeli sözcüklerle o isimleri ba?da?t?rmak. 

Ayr?ca kar??n?zdaki ki?inin fiziksel özelliklerinden birkaç?na dikkat etmenizi öneriyoruz. “Esmer X, sar???n X, ye?il gözlü X” gibi isimlerle yarataca??n?z tamlamalar zihninizde daha tan?mlay?c? olaca??ndan hat?rlanmalar? da kolayla?acak.

Total
0
Shares