2018’in son haftalar?nda belirlenen hedefleri gerçekle?tirmeye ba?lamak için en do?ru zaman dilimindeyiz. Çünkü istatistikler; belirlenen yeni hedeflerin yüzde 80 ya da 90’?n?n ilk iki hafta içinde vazgeçme e?iliminde oldu?unu gösteriyor.

Motivasyonunuzu bozmamak ve hedeflerinizi gerçekle?tirme aç?s?ndan 2019’u kararl? bir ?ekilde geçirmek için
Uzman Dan??man Psikolog  Ani Eryorulmaz’?n önerilerine göz atmaya ne dersiniz?

#1 Tatminkar bir ya?am için hedefler belirleyin

Somut hedefler belirlemek ve onlara ula?mak için belirli bir zaman dilimi içinde çaba göstermek, hayat tatmininde en önemli formüllerin ba??nda geliyor. Bu hedeflere ula?ma yolunda ilerlemeyi takip etmek de geli?mek için gerekli ad?mlar olarak görülüyor.

#2 Zaman? unutturacak faaliyetler geli?tirin

Günlük hayatta mutlu olmak olumlu duygular?n çoklu?u ile tan?mlansa da mutluluk ya da ya?am tatmini için tek ba??na olumlu duygular yeterli de?il. Mutluluk için size zaman? unutturacak bir faaliyet içinde olmak en temel ?art.  Yani ailenizle geçirdi?iniz vakit, kitap okuma, spor yapmak ya da sadece seyirci olarak izlemek, yeni bir ?ey ö?renmek, herhangi bir hobi, sanattan, yemek yapmaya kadar size zevk veren herhangi bir faaliyet mutlulu?un anahtar? oluyor.

#3 Yard?mseverlik gösterin

Ya?am?n anlam? hakk?nda sorgulamak, ve sadece bir birey olarak de?il büyük bir sistemin parças? olarak etraf?m?za yard?m etmek, dünyaya katk?da bulunacak bir i?in parças? olmak da mutluluk seviyemizi artt?ran bir di?er faktör.

#4 Geli?mek için çabalayarak, strese dayan?kl?l???n?z? artt?r?n

Geli?mek, dün oldu?umuzdan farkl? bir “ben” olabilmek sadece çaba ile mümkün. Bu çaban?n kendisi daha mutlu olmam?z? sa?layan bir ba?ka faktör. Belirledi?i hedefler üzerinde çaba gösterenlerin gelecek umutlar? dolay?s? ile strese dayanma güçleri daha yüksek.

#5 Ba?kalar?na umut ba?lamadan mutlu olmay? ö?renin

Umudumuzu ba?kalar?n?n veya ko?ullar?n de?i?ece?i üzerine de?il de kendi yapabileceklerimiz üzerine kurdu?umuzda mutlu olma ?ans?m?z yükseliyor. Mutluluk ekonomik ko?ullar?n iyile?mesinde, ailenizin size nas?l davrand???nda, ya da çocu?un okul ba?ar?s?na ba?l? de?il. O içerde bir yerlerde, bulup ç?karmak da yaln?z ve yaln?z bize kalm??.

Total
0
Shares

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez ayarları

Aşağıda bu web sitesinde hangi tür çerezlere izin vereceğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi uygulamak için "Çerez ayarlarını kaydet" düğmesini tıklayın.