2019 için geri say?mda oldu?umuz bu günlerde, bolluk, bereket, a?k enerjilerini evimize ve kendimize çekmek için uygulanan ritüelleri uygulamaya haz?r m?s?n?z?

Zor bir 2018 geçirdik, birço?umuz için maddi manevi s?navlarla doluydu ve her yeni y?l asl?nda yeni umutlar?n ve yeni beklentilerin de kap?ya dizilip, depoland???, beklentiler içinde kar??lad???m?z süreçlere i?aret eder.

Yeni y?l? kar??lay?p, hayli yorgun bitirdi?imiz 2018 u?urlarken evimizin enerjisini temizlemek, bolluk ve bereketi mekan?m?za çekmek için size rahat uygulayabilece?iniz bir yeni y?l ritüeli önerisi ise tam kar??n?zda.

Astrolog ?ebnem Ek?ib’in bu önerilerine kulak vermenizi tavsiye ederiz.

Yeni Y?l ?çin Bereket Ritüeli

Öncelikler ritüeliniz için bir küçük kutu veya sepet edinin. Bir kese içine 7 tane badem ?ekerini mümkünse renkli olanlardan edinip yerle?tirin. Badem ?ekeri bolluk ve bereket anlam?na gelir.

5 tane çubuk tarç?n? k?rm?z? kurdele ile ba?lay?p onu da sepetinize ilave edin. Tarç?n a??z tad?, mutluluk ve dileklerinize Venüs enerjisi ile ula?man?z? temsil etmektedir.

Sepetinize bir tane nar koyun, nar özel bir meyvedir ve yine bolluk ve bereketi temsil eder.

Bir adet Selenit ta??n? ki melek ta?? olarak da adland?r?lan ?ahane bir temizlik ta??d?r, sepetinize ilave edin. Selenit ta?? ortam? veya üzerinde ta??yan ki?iyi, üzerine konan di?er bir ta?? vs temizler ve çok özel temizlik enerjisi veren bir ta?t?r. Selenit ta?? ritüelinizde eski enerjilerinizi temizleyerek, ar?nman?z?, yeni y?la yeni enerjilerle girmenizi temsil etmekte.

Sepetinize Lavanta kesesi ilave edin, Lavanta ili?kileri canland?rmak, temizlenmek ve ar?nmak ve yenilenmek anlam?na gelir.

Bir küçük ?i?e yasemin ya??n? sepete koyun, yasemin Venüs enerjisini dengelerken, ili?kiler ve bolluk etkileri için çok iyidir.

Ayr?ca bir tutam kuru adaçay?n? kurdele ile ba?lay?p sepetinize ilave edin. Adaçay? koruma özellikleri yüksek bir bitkidir. Temizler ve ar?nd?r?r, adaçay?n? evinizin enerjisi temizlensin diyerek de yükleyebilirsiniz.

Son olarak da kutu veya sepetinizi çam kozalaklar? veya birkaç dal çam yapra?? ile süsleyin. Keselerinizi k?rm?z? kurdele ile süsleyin. K?rm?z? ate? enerjisini temsil ederken, yeni y?l dileklerinizin size çabuk ula?mas?n? da simgelemektedir.

Beyaz bir ka??da yeni y?l için üç veya yedi beklentinizi, dile?inizi yaz?n. Bu ka??d? sepetinize yerle?tirip, k?rm?z? kurdele ile ba?lay?n.

Son olarak yeni y?l günü için yapt???n?z kurabiye veya benzeri yiyecekleri sepetinizin etraf?na koyabilirsiniz. Haz?rlad???n?z sepet veya kutunuzu evinizin istedi?iniz bir yerine yerle?tirip yan?na bütün gece yanacak ?ekilde kaç dilek dilediyseniz o adette mum yak?n.

Bir dile?iniz varsa bir mum, üç dile?iniz varsa üç tane mum, yedi dile?iniz varsa yedi mum… Mumlar çok büyük olmas?n ki kendi kendine sönebilsinler.

Y?lba?? sabah? sepette bulunan yiyecekleri ailenizle veya sevdiklerinizle tüketebilirsiniz. Evinizin bolluk ve bereketi için güzel niyetlerde bulunarak Tarç?n ve lavantay? kaynayan suya atarak buhurunun eve yay?lmas?n? sa?layabilirsiniz. Selenit ta??n?z? üzerinizde veya çantan?zda ta??yabilir veya size uygun bir yerde bulundurabilirsiniz. Dilek ka??d?n?z? ise denize b?rak?n, deniz yoksa a?aç dibine veya topra?a yerle?tirin.

Total
0
Shares