Bugünlerde hemen hepimizin elinde bir ak?ll? telefon var ancak çarp?c? foto?raflar çekmek için baz? ufak ipuçlar? çok daha dramatik kareler yakalamam?z? sa?layabiliyor. Siz de elinizdeki iPhone’la harikalar yaratmak istiyorsan?z bu sat?rlar? okumaya devam edin. 2 k?z çocu?u annesi olan ya?am tarz? foto?rafç?s? Erin Brooks (@ErinBrooks), iPhone XR ile y?lba?? foto?raflar? çekmeye ili?kin favori ipuçlar? ve püf noktalar?ndan baz?lar?n? bizlerle payla?t?. Ço?u anne ve baba gibi, o da iki harika k?z?n?n en güzel anlar?n? foto?raflamak için iPhone’unu kullan?yor. 

Y?lba?? foto?raflar?nda öne ç?kan en önemli nokta atmosferdir. Y?l?n son derece renkli ve ???kl?, s?cak ve parlak bu döneminde, dünyan?n birçok yeri asl?nda so?uk ve karanl?kt?r. Bu yüzden ço?u y?lba?? foto?raf? iç mekanda çekilir. Lo? ???k, yapay ???k ve y?lba?? döneminin birbiriyle yar??an ???klar? biraz zorlay?c? olabilir ama iyi bir çekim yapt???n?zda bütün bunlar birlikte y?lba??na özel, s?cak bir duyguyu yans?tabilir. iPhone XR’?n sahip oldu?u daha h?zl? diyafram sayesinde, Portre Modu’nu kullanarak lo? ???kta canl? foto?raflar yakalamak ?imdi hiç olmad??? kadar kolay.

??te Erin’in kendi yorumlar?yla payla?t??? ipuçlar?:

1. ?pucu: Tavan Lambalar?n? Kapat?n

Yapay tavan ???klar?, ?öminedeki ate?in ????? veya ???kl? ipler gibi birbiriyle yar??an iç mekan ???klar?n?n bulundu?u bir alanda foto?raf çekerken, farkl? ???k s?cakl?klar? ve yönleri nedeniyle renk s?cakl???n?n fazlas?yla dü?ük ya da yüksek olmad??? bir kare yakalamak çok zor olabilir. ?ster gece ister gündüz olsun ve hangi kameray? kullan?rsam kullanay?m, iç mekanda foto?raf çekerken neredeyse her zaman tavan lambalar?n? kapat?yorum. S?cakl?k sorununun yan? s?ra, tavandan do?rudan yans?yan ???k yüzlere ho? olmayan gölgeler de dü?ürebiliyor. (Harici fla? kullanmak gölgeleri doldurarak bu sorunu ortadan kald?rabilir. Ancak çok deneyimli de?ilseniz fla? kullanmak da bir o kadar zorlay?c? olabilir ve uzun kurulumlar gerektirebilece?i için foto?raflamak istedi?iniz an? kaç?rman?za yol açabilir.) 

Gündüz çekim yap?yorsan?z, do?al ???k almas? için süjenizi yüzü pencereye dönük olacak ?ekilde yerle?tirin. Ekranda süjenizin yüzüne dokunup pozlamay? art?rd???n?zda güzel, do?al ve ho? görünümlü bir ???k elde edebilirsiniz. Ortam karanl?ksa, süjenizi a?a??daki foto?rafta görülen ???klarla süslenmi? bir a?aç gibi bir ???k kayna??na bakacak ?ekilde yerle?tirin ve yine yüzüne dokunarak pozlama ayar? yap?n.

Bütün bunlar? yapt???n?zda bile foto?raf?n?zdaki renk / beyaz dengesi biraz maviye kayabilir. Bu sorunu kolayca düzeltebilirsiniz: iPhone’da yerle?ik olarak bulunan düzenleme araçlar?n? kullanarak foto?raf?n?za s?cakl?k (sar? renk) ekleyin (sa? üst kö?edeki Düzenle dü?mesine dokunun, sol tarafta küçük bir saate benzeyen, alttan üçüncü simgeye dokunun, Renk seçene?ine dokunun ve foto?raf?n?z?n rengi daha so?uk hale getirmek için sola, daha s?cak hale getirmek için sa?a kayd?r?n). ?sterseniz beyaz dengesini de?i?tirmek için diledi?iniz say?da düzenleme uygulamas? kullanabilirsiniz. Foto?rafta beyaz olmas? gerekti?i halde mavi görünen her ?eyin rengi beyazla?ana (veya foto?raf?n?zda daha s?cak bir görünüm istiyorsan?z krem rengi olana) kadar dü?meyi kayd?rarak ayarlay?n. Rengin fazla s?cak olmamas? için her zaman cilt tonuna dikkat edin!

Ayr?ca foto?raflardaki renk ayar?n? yapman?za yard?mc? olacak da birçok uygulama mevcut. Beyaz ayar?n? yapmak için Lightroom Mobile, ya da Snapseed ve Filmborn  gibi uygulamalar?n tümü renk ayar?nda size yard?mc? olacakt?r.

Hiçbir ?ey ba?ar?l? bir sonuç elde etmenizi sa?lamad?ysa ve renkler çok dengesizse, foto?raf?n?z? siyah beyaza dönü?türmek bütün bu mücadeleye son verir, foto?raf?n ?????na ve duygusuna odaklanarak bamba?ka bir görünüm yarat?r. Üstelik her zaman klasik niteli?indedir!

2. ?pucu: Karanl???n Yaratt??? Dramatik Etkiden Yararlan?n

Ortam karanl?ksa ???kla ve ?????n yoklu?uyla yap?labilecek birçok ilginç ?ey var. I????n patlamamas? (parlak noktalardaki detaylar?n yok olmamas?) için ilk yapman?z gereken, pozlamay? elinizdeki ???k kayna??na göre ayarlamakt?r. Karanl?k bir ortamda pozlamay? ????a göre ayarlad???n?zda an?nda dramatik bir atmosfer yaratabilirsiniz. Aç?ya da dikkat edin. Aç?n?z? a?a?? veya yukar? ta??yarak yer, masa veya resim çerçevesi gibi bir yüzeyde olu?an yans?madan daha fazla ???k al?p alamayaca??n?za bak?n. Beklenmeyen ???k, her zaman görsel olarak ilgi çekici bir etki yarat?r.

Mini ipucu: Foto?raf çekmek için gereken düzenlemeleri yaparken aç?n?za dikkat edin. Deklan?öre basmadan önce, arka plandaki duvarlar?n, resim çerçevelerinin, a?açlar?n ve bunun gibi ?eylerin e?ri durmad???ndan emin olun.

iPhone XR yüz tan?ma özelli?ine sahip oldu?u için ?imdi Portre Modunda ???k dizisi gibi nesnelerin aras?ndan çekim yapt???n?zda, t?pk? bir DSLR foto?raf makinesinde oldu?u gibi, süjenizin yüzü netleniyor. Bu avantajdan yararlan?n ve yüze ???k tutarak veya yanan mumlar ya da ???kland?r?lm?? a?aç dallar? aras?ndan foto?raf çekmeyi deneyin: Yüzü kadrajlay?n, süjenin ???k almas?n? sa?lay?n ve hem e?lenceli hem de ilgi çekici foto?raflar yarat?n.

Yukar?daki foto?rafta, iPhone XR’?n ayarlanabilir bokeh özelli?ini de kulland?m ve “Düzenle” dü?mesine dokunup diyafram? f1.8 ayar?na getirerek arka plana ekstra fluluk ekledim. Böylece foto?raftaki dramatik etki artt? ve odak noktas? daha güçlü bir ?ekilde süjemin yüzüne ta??nd?. Ayarlanabilir bokeh özelli?i, portre modunda çekilen bir foto?raf?n görünümünü ve duygusunu de?i?tirmek için mükemmel bir araç.

Kimi zaman daha fazla olmakla birlikte, karanl?kta çekilen foto?raflarda gren görülür. Bu bir sorun de?ildir. Gren foto?rafa daha fazla duygu katar, film gibi görünmesini sa?lar, doku ve hayat verir. Foto?raf?n?zdaki gren miktar?ndan memnun de?ilseniz foto?raf? siyah beyaza dönü?türmeyi deneyin. Gren siyah beyaz foto?raflarda çok farkl? ve do?al görünür.

3. ?pucu: Yarat?c?l???n?z? Konu?turun

Karanl?kta foto?raf çekmek, ???k kayna??n?z?n s?n?rlar?yla oynarken ve ????? ilginç ?ekillerde kullanmay? ö?renirken yava? pozlamayla denemeler yapman?za imkan tan?r. I??kla boyama tekni?ini deneyin: Süjenizin elinde bir fener, ???kl? ip, hatta d?? mekandaysan?z ve güvenliyse bir maytap tutmas?n? sa?lay?n. Süjeniz bu nesneyi h?zla hareket ettirirken foto?raf?n?z? çekin. Bu sihirli teknikte foto?raf? çekene kadar elde edece?iniz sonucu bilmezsiniz! Ve küçük çocuklar, bu e?lenceli foto?raflarda yer almaya özellikle istekli olurlar.

Bir ba?ka e?lenceli ve yarat?c? numara da özellikle netleme yapmadan foto?raf çekmektir. iPhone’un otomatik netleme özelli?i çok güçlü oldu?u için bunu ba?armak biraz zordur ve netleme yapmadan foto?raf çekmenizi manuel olarak sa?layacak bir uygulama kullanman?z gerekir. Bu da denerken e?lenece?inizden emin oldu?um bir efekt!

4. ?pucu: Duygular? Foto?raflay?n

Y?lba?? döneminin kalbinde sevgi ve birliktelik yatar. Y?lba?? foto?raflar? da bu duygular? ve onlar?n yaratt??? s?cac?k atmosferi yans?tmay? amaçlar.

Bu atmosferi görsel olarak ifade etmek için dramatik ???klar kullanman?n yan? s?ra, battaniyelere sar?nmak, s?cak çikolata, ?öminedeki ate?, y?lba?? desenli pijamalar ve y?lba??na renk katan di?er her ?ey de y?l?n bu dönemini tam anlam?yla yans?t?r. Bütün bunlar? kucaklay?n! Genellikle k?zlar?ma bir f?kra anlat?p veya birer fincan s?cak çikolata verip ard?ndan olanlar? foto?raflar?m. En sevdi?im foto?raflar aras?nda kameraya bak?p gülümsedikleri kareler de?il, birbirleriyle etkile?im içindeyken ya?ad?klar? samimi duygular? foto?raflayabildi?im resimler yer al?yor. Bu foto?raflar her seferinde kusursuz olmuyor. Ama benim için her biri mükemmel ve sonuçta önemli olan da bu.

Dramatik etkilerden yararlan?n, ????? bir araç olarak kullan?n, bütün kalbinizle an? yakalay?n ve cebinizdeki o muhte?em kamerayla harika an?lar yaratarak y?lba?? döneminin keyfini ya?ay?n. 

Total
0
Shares

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez ayarları

Aşağıda bu web sitesinde hangi tür çerezlere izin vereceğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi uygulamak için "Çerez ayarlarını kaydet" düğmesini tıklayın.