Yeni y?l için hediye al??veri?i parlakl???n? asla yitirmeyeceklerden, de?il mi? Y?lba?? heyecan?n? daha da art?ran i?in bu “al??veri?” k?sm?n? biz de destekliyoruz elbette.

Kendinize almak istedi?iniz “o” ?eyi yeni y?l? bahane edip, al??veri? listenizden ç?karman?n tam s?ras?. Sürecin bir di?er önemli aya?? ise; sevdiklerinize hediye almak. Sevinç ve hayal k?r?kl??? kavramlar? aras?nda orta yolu bulmak için bizim de bu konuda size önerilerimiz var.

O pakette ne oldu?unu merak eden sevdikleriniz için i?e, kli?e kategorisinden ç?karman?z gereken hediye önerileriyle ba?layabilirsiniz.

A?a??da payla?t???m?z tüm hediye önerilerini Axess Mobil’den ZUB?ZU ayr?cal?klar?yla alabilirsiniz. Unutmay?n; seçili ZUB?ZU indirimleri Axess Mobil’e özel 2 kat daha de?erli.

Mutluluk duygusunu da iki kat?na ç?karmaya haz?r m?s?n?z?

Bir araday?z, hepsi bu!

?lk önerimiz kli?e kategorisinin y?ld?z? olan; “toplan?p, hep birlikte yemek yemek”.

Hay?r, gerçekten de bu kategoride olmay? hiç hak etmiyor.

2018 y?l?n?n “iyi ki aç?lm??” dedi?iniz bir mekan?nda, birbirinizden güç ald???n?z arkada?lar?n?zla toplan?p keyifli vakit geçirmek ve y?l?n kriti?ini yapmak inan?n herkese iyi gelecek.

Hat?rlatma; 21 Kas?m-31 Aral?k 2018 tarihleri aras?nda Axess Mobil ZUB?ZU i?birli?i kapsam?nda kampanyaya dahil olan marka ve restoranlarda yap?lacak 35 TL ve üzeri harcamalarda ZUB?ZU indirimlerine ek Axess Mobil’e özel indirim oranlar? uygulanacakt?r.

“Bu pazartesi spora ba?l?yorum” diyen arkada?lara

Haftan?n ilk i? gününü yeni bir ba?lang?ç olarak gören ama bir türlü spora devam edemeyen arkada?lar?n?z için, ba?lang?çlar?n en büyü?ü geldi çatt?.

?çimizdeki çocu?u büyütme y?l? olarak adland?r?lan 2019, sa?l?kl? ya?ama ad?m atmak isteyenler için de önemli bir dönüm noktas? adeta.

Bu da demek oluyor ki, “anlam? büyük” hediye önerisi için de f?rsatlar aya??n?za geldi.

Yeni bir yoga mat? ve özel spor k?yafetleri motivasyon kayna?? için mükemmel bir öneri olsa gerek.

Hat?r, Gönül ??inden Çok Daha Fazlas?; Espresso Makinesi 

Kahvenin, özellikle de ?ehirlerde aç?lan üçüncü dalga kahvecilerle birlikte hayat?m?zdaki önemi daha da artt?. Hatta kahve e?li?inde keyif yapma k?sm? evlere de detayl? bir ?ekilde ta??nd?.

Kendi kahve çekirde?ini ö?ütüp, demleme için kollar? s?vayan arkada?lar?n?za ta??nabilir bir esprosso makinesi almak ya da daha kapsaml? bir kahve makinesi hediye etmek, sizi 2019 y?l?n?n favori arkada?? olarak ilan edebilir.

ZUB?ZU ayr?cal?klar?ndan ve seçili markalarda Axess Mobil’e özel 2 kat indirim f?rsatlar?ndan yararlanabilmek için öncelikle Axess Mobil’i güncellemeyi ve ard?ndan Axess Mobil’de yer alan ZUB?ZU alan?ndan e?le?tirmeyi tamamlamay? unutmay?n.

Onu Pamuklara Sar?p Sarmalay?n Ya da Ka?mir Bir Atk? Al?n

Önümüz k??, atk? ?apka eldiven üçlüsü için gündo?du.

Kli?e gibi görünen bu hediye önerisi, so?uk havalar için biçilmi? kaftan olmaya aday. Özellikle de ka?mir bir set al?rsan?z, çünkü hala en iyisi ve güven verici olan?, o ki?inin gözünde bir kahraman bile olabilirsiniz.

Sezonun trendleri konusunda da ipucu verelim. Tercihinizi k?rm?z? detayl? kareli parçalardan yana kullanmaya ne dersiniz?

?çi Dolu Çerçeveler

Hediye önerisi olarak bir çerçeveden çok daha fazlas? her zaman için içi dolu çerçevedir.

Evet, o foto?raflar telefonda var ama duvarda yok. Hediye alaca??n?z ki?iyle çekilen özel anlar?n?z? ya da onun için anlaml? olan günlere dair foto?raflar? bast?r?p, çerçeveletin, ayn? zamanda evi için de muhte?em bir dekor sunun.

Instagram karelerine yak??an bir hediye olaca??n?n garantisini verebiliriz.

Total
0
Shares