Üzüntüsüyle, sevinciyle ve sürprizleriyle koskoca bir y?l? daha geride b?rakmam?za say?l? günler kald?.Özenli sofralar, kalabal?k davetler  yada ç?lg?n sokak partileri…  Yeni heyecan ve umutlarla dolu bir y?l? kar??lamak için kutlama haz?rl?klar? ise tüm h?z?yla devam ediyor. Peki cildiniz y?lba?? gecesine haz?r m??  Yeni y?lda her zamankinden güzel ve bak?ml?,daha da önemlisi sa?l?kl? görünen bir cilde sahip olmak çok da zor de?il.

?sveçli güzellik teknolojisi markas? FOREO y?lba?? gecesinde ???l ???k görünen ve ertesi sabah zinde görünen bir cilde sahip olmak için ipuçlar?ndan olu?an bir liste haz?rlad?. ??te yeni y?l? göz kama?t?ran bir ciltle kar??la?mak için kolayl?kla uygulayabilece?iniz bak?m tüyolar?!

C?LD?N?Z?N DO?AL I?ILTISINI ÖNE ÇIKARIN

Y?lba?? gecesi için de hediye al??veri?leri, sofra haz?rl?klar? ve daha birçok detayla u?ra??rken iyi nemlendirilmi? cildinize uygulad???n?z sade makyaj?n?zla bile harika görünebilirsiniz. Bunun için cilt bak?m?n? hiç olmad??? kadar kolayla?t?ran FOREO LUNA™ 2,’den destek alabilirsiniz. Günlük bak?m kreminizin maksimum emilimine yard?mc? olan LUNA 2, ayn? zamanda bakteri birikimini engelleme özelli?i ile plastik veya naylon malzemeli yüz temizleme cihazlar?ndan 35 kat daha hijyenik bir bak?m ritüeli sunuyor.

KORUYUCU BAZ KULLANIN

Y?lba?? gecesinde parti sabah?n ilk ???klar?na kadar devam edecek. Haliyle uygulayaca??n?z makyaj?n da uzun ömürlü ve kal?c? olmas? gerekiyor. Gece boyu akmayan bir makyaj için cildinize teknikler uygulamadan önce mutlaka bir makyaj baz? uygulay?n. Böylece hem cildinizi daha pürüzsüz görünür hem de gece boyu nem dengesini korur.

UYUMADAN ÖNCE DER?NLEMES?NE TEM?ZLEY?N

Y?lba?? partisi harikayd? çok güldünüz, çok e?lendiniz ve çok yoruldunuz, makyaj?n?z? ç?kartacak haliniz bile yok belki…Ü?enmeyin, makyaj?n?z? temizleyin ki y?l?n ilk kahvalt?s?nda parlayan cildinizle yerinizi al?n. FOREOLUNA™ 2, T-sonic titre?imleri sayesinde hem cilt temizleyicinizden maksimum fayda sa?laman?za, hem de cildinizde biriken ya?, kir ve makyaj kal?nt?lar?n?n% 95 oran?nda temizlenmesine yard?mc? olur. Son olarak ise nemlendirici uygulamay? unutmay?n!

Total
0
Shares