Geçti?imiz günlerde Yolanda Hadid Instagram hesab?nda cesur bir foto?raf payla?t?. Karede pembe iç çama??r? ile görünen Yolanda Hadid 55 ya??nda olmas?na dikkat çekerek ?u cümleleri yazd?: “Gö?üs implant?, dolgu, botoks ve topluma ayak uydurabilmek için ihtiyac?m oldu?unu dü?ündü?üm bütün saçmal?klardan ar?nm?? bir vücutta ya?amak, seksi bir kad?n?n nas?l olmas? gerekti?ini anlamam? sa?lad?.”

Aç?klamas?na “Kendimin en iyi versiyonunun ba?kalar?n?n standartlar?na göre ?ekillenmeyen hali oldu?unu anlamam ve baz? kötü seçimlerden vazgeçmem uzun zaman ald?”  cümleleriyle devam eden Yolanda’ya bir takipçisinden gelen yorum ise dikkat çekti.

Takipçisinin “Size kat?l?yorum ama peki ya k?zlar?n?z? Özellikle Bella? O çok güzel ama bu kadar dolgu kullanmak zorunda m??” yorumuna Yolanda Hadid’ten cevap gecikmedi: “Çocuklar?m?n hiçbiri hiçbir zaman dolgu veya botoks yapt?rmad?. Ya da vücutlar?na yabanc? bir ?ey koydurtmad?lar çünkü benim neler ya?ad???m? çok iyi biliyorlar.

Total
0
Shares