Zara, h?zl? tüketim markalar? aras?nda en popüler isimlerin ba??nda geliyor. Büyük moda devlerinin koleksiyonlar?n? s?k? takipte olan ve kendi ürünlerine onlardan yola ç?karak yön veren marka yapt??? logo de?i?ikli?i ile dikkat çekti.

2018’in ikinci yar?s?nda Burberry ve Celine logolar?nda de?i?ikli?e gitmi?ti. Zara da yüksek modaya ayak uydurarak 2010’dan bu yana kulland??? logo tasar?m?nda güncelleme yapt?. Hafta ba??nda ortaya ç?kan yeni logonun tasar?m? Baron & Baron ajans?na ait. Yeni logoda yaz? tipinin de?i?ti?i ve bo?luklar?n azald??? görülüyor.

Bunun üzerine sosyal medyada yeni logo üzerine olumlu- olumsuz pek çok ele?tiri yap?ld?. ??te en fazla dikkat çekenler:

Baz? kullan?c?lar yeni logoyu “Zara’n?n k?yafetlerine s??maya çal???rken ben de bu logo gibi görünüyorum” gibi komik bir ?ekilde yorumlad?.

Baz?lar? ise yeni logonun onlarda klostrofobi yaratt???n? belirtti.

2011 ve 2019 kar??la?t?rmas?n?n yan? s?ra 2027’deki logoyu da tahmin eden bu tweet ise oldukça fazla etkile?im ald?.

Peki siz yeni logo hakk?nda ne dü?ünüyorsunuz?

Total
0
Shares