TOMMY HILFIGER, ZENDAYA’NIN KADIN G?Y?M KOLEKS?YONLARI ?Ç?N YEN? KÜRESEL MARKA ELÇ?S? OLDU?UNU VE TOMMYXZENDAYA ORTAK KOLEKS?YONUNU B?RL?KTE TASARLAYACA?INI DUYURDU.

Zendaya, Tommy Hilfiger ile birlikte tasarlad??? ‘TommyXZendaya’ ortak koleksiyonu için küresel bir multimedya kampanyas?nda görülecek.

Koleksiyon ve kampanya 2019 ?lkbahar?nda dünya çap?nda lanse edilecek.

Bir PVH Corp. [NYSE: PVH] ?irketi olan Tommy Hilfiger taraf?ndan yap?lan bir aç?klamayla oyuncu Zendaya’n?n TOMMY HILFIGER kad?n giyim koleksiyonlar?n?n yeni küresel marka elçisi oldu?u duyuruldu. Son zamanlarda “Spider-Man: Homecoming” ve “The Greatest Showman” gibi gi?e filmlerinde rol alan Zendaya, ?lkbahar 2019 sezonundan itibaren markan?n global entegre reklam kampanyalar?nda görülecek. ?irketin kad?nlara yönelik faaliyetlerini dünya çap?nda geni?letme konusundaki stratejik kararl?l???n?n bir yans?mas? olarak Zendaya, benzersiz ve özgüvenli stil yakla??m?n? dünya genelindeki hayranlar?na ula?t?rmak amac?yla Amerikal? tasar?mc?yla i?birli?i içinde TommyXZendaya kapsül koleksiyonunu tasarlayacak.

Bu i?birli?i, markan?n kurallar? y?kma ve çe?itlili?i kutlama ruhunu ve de?erlerini payla?an ikonlarla ortak çal??maya yönelik Tommy Hilfiger vizyonunu yans?t?yor.

Tommy Hilfiger i?birli?i konusunda ?unlar? söyledi: “Hayallerini gerçekle?tirme konusunda tutkulu olan ve gelecek nesillere de ayn? yönde ilham veren ki?ilerle ortak çal??may? çok seviyorum. Global bir ikon haline gelen Zendaya, cesur duru?unu sergilemek için moday? kullan?rken daima özüne sad?k kal?yor. Kapsül koleksiyonumuz, onun eklektik stilini markam?z?n Amerikan ruhuyla bulu?turacak.”

“Moda, sadece haval? k?yafetler giymekten ibaret de?ildir,” diyen Zendaya ?öyle devam etti: “Kendini ifade etmeyi ve bireyselli?i kutlaman?n bir yoludur ve son derece güçlendiricidir. Tommy Hilfiger ile birlikte çal??acak olmaktan da bu nedenle gurur duyuyorum.”

TOMMY HILFIGER markas?n?n miras?nda moda, müzik, sanat ve e?lence dünyas?ndan pop kültür ikonlar?yla ortak çal??malar uzun y?llard?r önemli bir rol oynuyor. Tommy Hilfiger, 1990’larda moday? ünlülerle bulu?turan ilk tasar?mc?lardan biri oldu. Aaliyah, Mark Ronson ve Usher gibi genç sanatç?lar? giydirerek bu trende öncülük etti, David Bowie ve Beyoncé gibi efsane isimlere reklam kampanyalar?nda rol verdi. Daha yak?n zamanda uluslararas? süper model Gigi Hadid ile birlikte dört kapsül koleksiyon tasarlad?. Son olarak, dört kez FIA Formula OneTM Dünya Pilotlar ?ampiyonu Lewis Hamilton ile birlikte Sonbahar 2018 TommyXLewis ortak koleksiyonunu lanse etti.

Markan?n dostlar? ve takipçileri #TommyHilfiger etiketi, @TommyHilfiger ve @Zendaya hesaplar?n? kullanarak sosyal medya payla??mlar?na kat?lmaya davet ediliyor.

Total
0
Shares