Gökyüzü ani kararlar vererek, h?zl? geli?meler ya?amaya ve kontrol edemedi?iniz durumlar?n birden aç??a ç?kmas?na neden olabilir. Vedik Astrolojiye göre Koç burcunda bulu?an Ay, Mars ve Uranüsbiriktirdiklerimizi, içimizde tuttuklar?m?z? çok h?zl? ve agresif ?ekilde d??a aktarmaya neden olabilir.

Pazartesi ve sal? yo?un hissedilecek Ay Mars kavu?umu net ?ekilde agresyonu, tahammülsüzlü?ü tetiklerken h?zla geli?en olaylara neden olacak. Gündemin yo?un oldu?u, herkesin bir ba?kas?na laf yeti?tirmeye çal??aca??, kimsenin hiçbir ?eyin alt?nda kalmak istemeyece?i huzursuz bir hafta geçirebiliriz.

??te Astrolog ?ebnem Ek?ib'den 11-17 ?ubat haftas?n?n burç yorumlar?.

Koç – Yükselen / Ay Burcu Koç    

?ç öfkelerinize, ki?isel alanlar?n?zda sebepsiz gerginliklere dikkat etmek gerekiyor. Sa?l???n?za önem verin. Kazalara ve tela?la, dü?ünmeden hareket etmeye kar?? tedbirli olmakta fayda var.

Bedeni ve ruhu yormadan ilerlemek gereken bir hafta geçireceksiniz. Sizi ekstra zorlayacak hiçbir ?eyin içinde olmay?n. Güçlü gezegen kavu?umlar?n?n etkin oldu?u hafta boyunca daha enerjik olacaks?n?z. Ancak enerjinizi iyi ayarlamak, dinlenmek ve uyku düzeninize önem vermek yerinde olacakt?r. Duygusal konularda bilhassa çar?amba gününe kadar olan dönemde daha sakin olmak gerekmekte. Di?er yandan h?zl? geli?meler ve f?rsatlara da aç?k olacaks?n?z ki art?k umudu kesti?iniz bir durum veya olay aniden yeniden önünüze gelebilir.

Bo?a –  Yükselen / Ay Burcu Bo?a

Ruhsal olarak hafta ortas?na kadar iç gelgitler artabilir. Yak?n çevreniz, yak?n arkada?lar?n?zla ili?kilerinize önem vermek gerekiyor. Hayatla ve ?artlarla inatla?mamak gereken bir hafta geçireceksiniz.

Çar?amba gününden itibaren ay burcunuza transfer oluyor ve ki?isel konular?n?z hafta ortas?ndan itibaren odaklanaca??n?z alanlar olurken, hafta ortas?ndan itibaren iç gerginliklerle sizi yoran enerjiler yerini h?zl? bir toparlanma, isteklerinize odaklanma sürecine b?rakacak. Bu hafta ele ald???n?z hiçbir konuda ?srar etmeyin. Hayat? ve sonuçlar? biraz daha ak??a b?rakman?z gereken bir hafta söz konusu.

?kizler – Yükselen / Ay Burcu ?kizler


Hayat hedeflerinizi, yapmak istediklerinizi, bir süredir ya?am?n içinde adeta sürüklenerek devam ettirdiklerinizi h?zl? biçimde de?i?tirme döngüsüne girdi?iniz.

De?i?im dolu bir hafta geçirirken, sonuçlar? uzun vadeye yay?lacak önemli kararlar alma arifesinde olabilirsiniz. Sizi yoran ve yük gibi gelen ne varsa aniden b?rakma kararlar? alabilirsiniz. Sakin olun ve yaz?n?n ba??nda aktard???m gibi ele ald???n?z hiçbir konuda bu hafta acele ile ucundan tutarak karar almay?n.

Demlenme ve dü?ünerek hareket etmeye dönük etkiler hayat?n?zda hayli aktif olacak. Arkada?lar, sosyal alanlar?n?z ad?na da ilginç geli?meler ya?anabilir. Sizi s?kan, bo?an ne varsa ve kim varsa adeta dolap temizli?i yapar gibi hayat?n?zdan ç?karabilirsiniz. Bu hafta ve önünüzdeki orta vadeli dönemde sa?l???n?za, enfeksiyonlara, ba????kl?k sisteminize ve bo?az bölgenize ayr?ca dikkat etmekte fayda var.

Yengeç – Yükselen / Ay Burcu Yengeç

Bu hafta etkin olacak enerjiler sizi kariyer ve i? alanlar?n?zda yo?un ?ekilde etkileyecek. ?? yerinizde, özellikle hafta ba?? daha a??rl?kl? olmak üzere meslekta?lar?n?z, i? arkada?lar?n?zla ili?kilerinize dikkat edin. Sabretti?iniz ?eylere tahammülünüz daha az olacak ki sonradan pi?man olmamak ad?na fevri davranmadan hareket etmek gerekiyor.

Özellikle sosyal çevreniz, arkada?lar?n?z veya birlikte hayat? payla?t???n?z ki?ilerle ili?kilerinizde daha dengeli olmak hafta boyunca önemli. Di?er yandan i? alanlar?n?zda ani geli?meler, beklenmedik olaylar ya?anabilir. ??inizle ilgili bekledi?iniz bir durumun sonuçlanmas?, tamamlaman?z gerekenleri h?zl? biçimde halletmeniz de söz konusu. Haftan?n etkileri sizi i? ve aile, yuva alanlar?n?zla ilgili konularda daha fazla me?gul edebilir.

Aslan – Yükselen / Ay Burcu Aslan

Yabanc?larla ilgili i? ve projeler, hukuki konular, e?itimle alakal? alanlar, ki?isel geli?im konular? ad?na hayli yo?un bir hafta geçirebilirsiniz. Özellikle haftan?n ilk yar?s?nda hayata bak???n?z?, arzular?n?z? yeniden gözden geçirme, kararlar alma e?iliminde olacaks?n?z. Kararlar? al?n ve ama harekete geçerken acele etmeyin.

Beklemedi?iniz f?rsatlar önünüze gelebilir. ?lginç ve ummad???n?z ?anslarda yakalayabilirsiniz. Geli?meler i? veya ki?isel alanda h?zl? ve beklenmedik biçimde olacak. Detaylara dikkat ederek ilerlerseniz çok güzel sonuçlar alabilirsiniz.

Ba?ak – Yükselen / Ay Burcu Ba?ak

Parasal konularda risklerden uzak durun, spekülatif alanlar, banka veya borsayla ilgili i?lerde ve her tür yat?r?m araçlar?nda tedbirli olmakta fayda var. Öte yandan de?i?im etkilerinin yüksek oldu?u bir dönem içine giriyorsunuz. Ani ve umulmad?k de?i?imler önceden planlad???n?z konular? yeniden düzenlemek durumunda sizi b?rakabilir.

Kazalar ve aksilikler aç?s?ndan da dikkatli olmak gereklili?i var ki evde ve d??ar?da daha sakin olun. Detayc? yönünüz bu hafta i?inize çok yarayacak. Ancak sezgilerinize de güvenin ve aniden hissetti?iniz ?eylere kulak vererek ilerleyin.

Terazi – Yükselen / Ay Burcu Terazi

Ortakl? i?ler, yurt d??? konular?, ortak yürüttü?ünüz projeler, partner veya ikili ili?kileriniz gibi alanlarda umulmad?k de?i?ikliklere, ani geli?melere, f?rsatlara hayli aç?k olacaks?n?z. Bu haftan?n sizin için en ilginç taraf? daha önce görmedi?iniz yönlerden bir durumu veya konuyu daha net ve aç?k biçimde kavrayacak olman?z.

Her durumda acele etmeyin, detaylara dikkat edin. Cazip gördü?ünüz bir teklif veya duruma atlamadan önce konuyu demlendirin. ?li?kilerle ilgili çar?amba gününe kadar geli?melere, yeni bir durumu fark etmeye aç?k olacaks?n?z. Bu hafta sporda, günlük aktivitelerde kendinizi yormadan hareket etmek hayli önemli. Sa?l???n?za ve ba????kl?k sisteminize çok dikkat etmek gerekiyor.

Akrep – Yükselen / Ay Burcu Akrep

Hafta boyunca beden ve ruh dengenize önem verin. Özellikle çar?amba gününe kadar olan döngüde sa?l?k aç?s?ndan daha hassas olaca??n?z etkiler nedeniyle ate?e ve enfeksiyonlara kar?? biraz daha tedbir almak yerinde olur.

?? yerinde ve günlük rutinde h?zl? ve hayli aktif bir tempo sizi bekliyor. Hafta ortas?na kadar kendinizi yormadan ve mutlaka dinlenerek planlar?n?z? yap?n. Çar?ambadan itibarense dikkatiniz daha çok ikili ili?kilerinize, e?iniz veya partnerinizle ilgili konulara kayabilir. E?iniz veya partnerinizle alakal? alanlarda de?i?imler, yeni geli?meler ya?anabilir.

Yay – Yükselen / Ay Burcu Yay

A?k ve ili?kiler aç?s?ndan yo?un bir dönem geçireceksiniz. A?kta geli?melere, ani kararlara aç?k olaca??n?z bir hafta sizi bekliyor. Hayat?n?za beklemedi?iniz biçimde yeni bir a?k girebilece?i gibi beklenmedik ?ekilde bir ili?kinin yönü gidi?at? da de?i?ebilir. Bu hafta partnerinizle alakal? konularda ?artlar? zorlamay?n ve kar?? taraf?n ne dü?ündü?üne ve ne hissetti?ine dikkat edin. Ele ald?klar?n?z? tek tarafl? bak?? aç?s? ile de?erlendirmek sizi ve ili?kiyi zorlayabilir.

Çar?amba gününden itibarense i? ve mesleki konular, günlük rutindeki i?leriniz de yo?un bir tempo içinde olacaks?n?z. ?artlar? ve kendinizi zorlamadan haftay? planlamal?s?n?z. Di?er yandan bu hafta çocuklar, çocuklarla ilgili konular bilhassa çocuk sahibi iseniz dikkatinizi yo?un ?ekilde verdi?iniz durumlar aras?nda olacak. Çocu?unuzla ili?kinizde daha sakin ve ak?lc? olmaya gayret edin.

O?lak – Yükselen / Ay Burcu O?lak

Aile ve ev alanlar?n?z, ebeveynlerinizle ilgili konular, yak?n çevreniz odak noktan?z olurken, ev içinde ebeveynlerinizle ili?kilerinizde veya evde birlikte ya?ad???n?z ki?ilerle diyaloglar?n?z da daha sakin olmaya bak?n.

?ç huzursuzluklar?n artt??? bir hafta geçirirken, ev ve ya?am alanlar?n?zla ilgili kararlar alabilir, ani bir ta??nma, ev de?i?ikli?i planlamas? içinde kendinizi bulabilirsiniz. Özellikle per?embe gününe kadar aile ve ev konular? odak noktan?z olurken, per?embeden itibaren çocuklar, a?k ve ili?kiler gibi daha ki?isel konular öne ç?kacak.

Kova –  Yükselen / Ay Burcu Kova

Giri?imleriniz, ad?m atmak, harekete geçmek istedi?iniz konularda aniden h?zl? biçimde ilginç geli?meler içinde kendinizi bulabilirsiniz. Beklenmeyeni ya?amak, geli?meler içinde olmak, sürpriz durumlar nedeniyle uzun süredir ilerlemeyen konularda h?z kazanmak söz konusu. Ancak ad?m atarken acele etmeyin ve dü?ünerek daha sakin hareket etmeye önem verin.

Size sunulan teklif veya benzeri bir giri?imde detaylara, ayr?nt?lara dikkat etmek gerekecek. Di?er yandan karde?ler, yak?n arkada?lar ve ailevi konularda çar?ambadan itibaren geli?meler ya?anabilir. Ebeveynleriniz ve karde?lerinizle ili?kilerinizde bir süredir t?kanan bir nokta durum varsa h?zl? biçimde aç?labilir ve art?k bu alanda önünüzü daha net göreme ?ans?n?z olabilir.

Bal?k – Yükselen / Ay Burcu Bal?k

Maddi konularda h?zl? geli?melerin ya?anaca?? bir hafta söz konusu. Bekledi?iniz bir para veya maddi bir gelirinizle alakal? ani bir hareketlenme olabilir. Ancak riskli yat?r?mlara girmeyin ve banka ili?kiler, krediler, kredi talepleriniz olacaksa evraklar, imzalad???n?z ka??tlarda detaylara dikkat edin.

?htiyac?n?z d???nda kredi ve benzeri parasal konularda aç?lmay?n ve planl? hareket etmeye gayret edin. Karde?ler veya yak?n bir arkada??n?zla diyaloglara dikkat etmekte fayda var. A??r? hassasiyet göstermek, duygusal tepkiler vermek için haftan?n etkileri destekli de?il. Daha net ve sonuç odakl? yakla??mlar içinde olmal?s?n?z.