Haftaya hareketli enerjilerle ba?l?yoruz. Pazartesi ile çar?amba ak?am saatleri aras?nda Koç burcunda ilerleyecek olan Ay; Koç, Aslan ve Yay burçlar?yükselen veya Ay burçlar? bu noktalarda olanlar için hafta ortas?na kadar aktif etkilerden geçilece?ine i?aret etmekte.

Astrolog ?ebnem Ek?ib’den 24–30 Aral?k haftal?k astroloji yorumunuz!

Koç – Yükselen / Ay Burcu Koç    
+

Haftaya h?zl? bir tempo da ba?l?yorsunuz. H?zl? halletmeniz gereken konular? ele almak, liderlik etmek, öne geçmek için gökyüzü sizi destekleyecek. Di?er yandan sab?rs?z davranabilir, acele ile karar verme e?iliminizde yükseliyor ki ele ald???n?z konular? biraz daha sakin ve planl? incelemeye çal???n. Pazartesi günü burcunuzda gerçekle?ecek Ay Uranüs kavu?umu nedeniyle ?artlar?n de?i?mesi, tepkisel davranma, ani ç?k??lar yapma potansiyelleriniz art?yor. Bu nedenle haftan?n ilk gününü biraz daha sakin geçirmeye bak?n ve dü?ünerek eyleme geçin. Çar?amba ak?am üstü saatlerinden itibaren saat 16 ile 18 aras?nda ise önemli konularda ad?m atmay?n, rutin i?leri ele almaya bak?n.

Per?embe gününden itibaren parasal konular, konu?ma anlatmaya dayal? i?ler, sat?? ve pazarlama ile ilgili halletmeniz gereken konular, finansal i?leriniz hareketlenecek.

Duygusal konularda ise hafta ba?? çar?ambaya kadar olan aral?kta geli?melere, ani durumlara aç?ks?n?z. Bekledi?iniz, sabretti?iniz bir konuda partnerinize daha tahammülsüz olabilirsiniz ki zihinsel ve duygusal olarak ya?anabilecek gelgitleri hafta ortas?na kadar iyi yönetmeniz gerekiyor.

Bo?a –  Yükselen / Ay Burcu Bo?a +

Duygusal olarak hafta ortas?na kadar olan dönemde içe dönme, kendinizle kalma arzunuz artabilir. Bu hafta önemli i?lerinizi, kendinizi ortaya koyman?z gereken durumlar? daha çok per?embeden itibaren ele almak daha iyi sonuç alman?z? sa?layacakt?r. Hafta ortas?na kadar ay?n etkileri sizi içe dönük ve gergin k?labilir, bu enerji per?embeden itibaren düzelecek.

Dü?manlar, rekabet içinde oldu?unuz ki?ilerle ili?kileriniz ad?na hafta ortas?na kadar olan dönemde kendinizi mücadele içinde bulabilirsiniz. Beklemedi?iniz ki?ilerden beklenmedik tepkiler alman?z söz konusu ki bu fark etmediklerini anlama görme aç?s?ndan ilginç geli?meler ya?anabilir. Öte yandan rüyalar, hissedi?ler ad?na da sezgisel yönleriniz hafta ortas?na kadar hayli yüksek olabilir. Bu hafta daha önce fark etmedi?iniz bir durumu sezerek veya hissederek anlamland?rma potansiyelleriniz yüksek seyredecek.

Kar?? burcunuzda hafta boyunca etkin olacak Venüs, ili?kilerden yana destek alman?z?, partnerinizin size duygusal ve zihinsel olarak yol göstermesine destek verecek. Per?embeden itibaren haftan?n etkileri sizin için daha rahat ve konforlu olaca??n?z bir süreci destekleyecek.

?kizler – Yükselen / Ay Burcu ?kizler +

Sosyal alanlar?n?z, arkada?lar, çevrenizle olan kontaklar ad?na yo?un bir tempo ile haftaya ba?l?yorsunuz. Hedeflerinizi, yapmak istediklerinizi toparlamak ve aktivasyon gerektiren konular? ele almak ad?na haftaya h?zl? ba?layacaks?n?z. Çar?ambaya kadar olan dönemde görü?meler artabilir. Arkada?lar?n?zla ilgili konularda ani geli?meler ki?isel planlar?n?z? yeniden ele alman?z? gerektirebilir. ?artlar çabuk de?i?me potansiyeli gösterece?i için kesin planlar, uzun süre önce belirlenen durumlar bu hafta birden de?i?im gösterebilir. Kad?nlarla veya kad?n arkada?lar?n?zla ili?kilerinizde beklenmedik durumlar ya?ayabilirsiniz. Duygusal olarak per?embeye kadar olan dönemi biraz daha sakin kar??lamal?, gereksiz tart??malarla zaman?n?z? geçirmeden, sonuç odakl? yakla??mlar sergilemelisiniz.

Per?embe ile cumartesi aras? temponuz yava?layabilir. Bu süreci ara?t?rman?z, incelemeniz gereken konularla geçirmek uygun olacakt?r. Kalabal?klardan, komplike ve kar???k i?lerden Per?embe ile cumartesi aras? uzak durmaya çal???n. Bedenen ve ruhen kendinizi yormamaya bak?n.

Cumartesi günü ay burcunuza ula??yor ve Vedik Astrolojiye göre burcunuzda gerçekle?ecek Ay tutulmas?na haz?rlanmaya ba?l?yor. Duygusal olarak hafta sonundan itibaren enerjiniz artarken, zihinsel gelgitleriniz de yükselecek bu nedenle özellikle pazar gününü daha çok dinlenerek geçirmeye çal???n.

Yengeç – Yükselen / Ay Burcu Yengeç +

Kariyer ve i? alanlar?n?zda h?zl? geli?meler içinde olaca??n?z bir hafta söz konusu. Bekletti?iniz bir çok konu aniden önünüze dü?erken, i? alanlar?nda sonuç alma, ilerleme, ele alacaklar?n?z? farkl? aç?lardan de?erlendirme ?ans?n?z olacak. ??, i? ili?kiler, görü?meler ad?na per?embe gününe kadar ko?turmaya, birden fazla konuyu ayn? anda ele almaya haz?r olun.

?? alanlar?nda veya sizin için önemli bir konuda beklenmedik geli?meler ya?anabilir. Uyuyan, dura?an giden, karars?zl?klar içinde oldu?unuz bir olayla ilgili çok h?zl? karar vermeniz, ?artlar?n de?i?mesi olas?.

Pazartesi ve per?embe aras? günlük ko?turmalar, i? alanlar?, i? görü?meleri, beklenmedik kontaklara ula?ma ve ummad???n?z biçimde bir araya gelme gibi sürpriz geli?meler olurken, per?embe gününden itibaren sosyal alanlar?n?z, arkada?lar, çevrenizle görü?meler ile haftan?n yo?un temposunu dengeleme olana?? bulacaks?n?z. Bir arkada??n?z veya sizin için önemli birinden gelebilecek bir destek t?kanan bir konuda önünüzün aç?lmas?n? sa?layabilir.

Pazar gününden itibaren etkisi ba?layacak olan 21 Ocak Ay tutulmas? duygusal konularda kararlar vermenizi, gizledi?iniz bir durumun aç??a ç?kmas?n? veya sizden gizlenen bir konuyu ö?renmenize neden olurken, duygusal ili?kiler ad?na tutulma hareketli bir dönemin ba?lang?c? olabilir.

Aslan – Yükselen / Ay Burcu Aslan +

Hafta ortas?na kadar olan sürece hakim olan enerjiler e?itim, akademik konular, turizm, yabanc?larla ili?kiler, uluslararas? i? ve konularda u?ra??lar?n?z varsa hareketli bir dönem ya?aman?za neden olacak. Bunun yan?nda baban?z, baban?zla ilgili konularda yine haftal?k etkiler önemli geli?meler ve durumlar?n aniden önünüze gelmesine neden olabilir.

Bu hafta beklenmedik bir seyahat veya yolculuk durumu has?l olabilir, özellikle hafta ortas?, per?embeye kadar olan dönemde ani ve planlar?n?z d??? geli?meler nedeniyle ki?isel alanlar?n?z? yeniden düzenlemek durumunda kalabilirsiniz. Aktif bir hafta geçireceksiniz. Per?embe gününden itibarense kariyer ve i? alanlar?n?z, i?le ilgili geli?meler veya i? konular?na dikkatinizi verecek, oda??n?z? daha çok dünyevi konulara ve i? meselelerine çevireceksiniz.

Di?er yandan hafta ba??ndan per?embe gününe kadar sürecek yüksek tempolu enerjiler, haftan?n ikinci yar?s? daha sakin ve stabil olman?za, düzenli hareket edebilmenize destek veriyor. Özellikle i?, para veya genel olarak kariyer alanlar?nda önemli bir i?iniz, toplant? ve benzeri bir etkinli?inizi per?embe veya cuma gününe denk getirerek daha iyi sonuç alman?z söz konusu olabilir.  Hafta sonu ise sosyal alanlar, arkada?larla görü?meler ad?na daha rahat olacaks?n?z.

Ba?ak – Yükselen / Ay Burcu Ba?ak +

Bu haftan?n ilk yar?s?n? bilhassa per?embe gününe kadar olan dönemini sakin geçirmeniz önemli olacak. Öncelikle aksilikler, ani ve beklenmedik geli?meler ya?ama anlam?nda özellikle pazartesi ve sal? günü kar???k etkilerden geçebilirsiniz. Planl? olarak hareket etmeye yönelmeli, fiziksel ve ruhsal olarak kendinizi yormadan ilerlemelisiniz. Banka i?leri, finansal konular, vergiler ve benzeri alanlarda beklenmedik durumlar olabilir ki bu süreci sakin ve duygusal olarak  kendinizi yormadan geçirmeye bak?n.

Öte yandan özellikle çar?amba ak?am saatleri 16 ile 18 aras?nda önemli bir konu veya i?i ba?latmamak do?ru olacakt?r. Bu aral??? daha çok rutin konularla geçirin. Acele ile herhangi bir konuda ad?m atmay?n.

Per?embeden itibaren sizin için haftan?n etkileri rahatlayaca??n?z ve gerek duygusal, gerekse zihinsel olarak daha sakin ve pozitif bir alana geçece?inizi göstermekte. ?? alanlar?, e?itim konular?, planlad???n?z veya ad?m atmak istedi?iniz bir konuda harekete geçmek ad?na bu hafta daha çok per?embe ile cumartesi aras?n? kullanmak daha iyi sonuç alman?za destek olabilir.

Terazi – Yükselen / Ay Burcu Terazi +

?li?kiler, evlilik, e?iniz, e?inizle ilgili konular, partner veya birlikte i? yapt???n?z ki?ilerle kontaklar?n?z ad?na bu hafta etkin olacak enerjilerden geçeceksiniz. Özellikle haftan?n ilk yar?s? dikkatiniz e?iniz veya partnerinizle alakal? konulara dönük olabilir. Per?embe gününe kadar olan dönemde ev alanlar?n?z, aile içi konular, e?inizle ileti?iminize dikkat edin. Pazartesi ve sal? günlerini duygusal olarak daha sakin geçirmeye çal???n ve ele ald???n?z durum veya konular? büyütmeyin. ?ç gerginliklerin h?zl? yükselece?i, tepkisel olabilece?iniz enerjiler söz konusu ki bu dönemi, haftan?n ilk yar?s?n? ani kararlar ve radikal de?i?ikliklere yatk?n bir hal içinde geçirebilirsiniz.

?? ortakl?klar?, teklifler, i? orta??n?zla ilgili konular, i? birli?i yapt???n?z ki?ilerle olan ili?kilerinizde yine hafta ortas?na kadar olan dönemde daha sakin ve yap?c? olmaya çal??mak uygun olacakt?r.

Per?embe gününden itibaren finansal i? ve konular ve parasal alanlar biraz daha öne ç?kabilir. Hafta sonundan itibaren ise ani bir kararla ç?kabilece?iniz bir yolculuk veya benzer bir etkinlik de?i?ik bir hafta sonu ya?aman?za olanak sa?layabilir.

Akrep – Yükselen / Ay Burcu Akrep +

Günlük i?ler, rutin konular, günlük ko?turmalar aç?s?ndan haftaya aktif ba?l?yorsunuz. Günlük i?leriniz, mesleki konular aç?s?ndan bu hafta yo?un bir tempo içinde geçecek. Bitirmeniz, halletmeniz, sonuç alman?z gereken alanlarda yo?un bir tempo içinde olabilir, önemli kararlar alabilir veya bekleyen i?leri sonuca ba?layabilirsiniz. Ancak tüm bu süreçte mesleki konular ve özellikle meslekta?lar?n?zla ili?kilerinize önem vermeli ve tart??malar, yanl?? anla??lmalara kar?? daha dikkatli olmal?s?n?z.

Sa?l?k aç?s?ndan beslenme düzeninize önem vermeniz gereken bir hafta geçireceksiniz. Ba????kl?k sisteminiz ad?na zay?flama olabilir ki bilhassa sinüzit ve ba? bölgenize, bu alanlar?n korunmas?na, bo?az ve bo?az enfeksiyonlar?na kar?? tedbirli olun.

Per?embe gününden itibaren ili?kiler, e?iniz veya partnerinizle olan kontaklar?n?za yo?unla?abilirsiniz. E?inizle ilgili konular biraz daha aktif ?ekilde önceli?iniz olabilir. Bir süredir e?inizle vakit geçirmek, birlikte hareket etmeniz gereken durumlar varsa bu hafta per?embe ve cuma günleri destekleyici etkilerden geçeceksiniz.

Yay – Yükselen / Ay Burcu Yay
+

A?k ve ili?kiler, duygusal konular ad?na hareketli bir hafta geçireceksiniz. Di?er yandan çocuklar, çocuklarla ilgili konularda beklenmedik sürpriz geli?meler ya?anabilir. Çocu?unuz veya çocuklar?n?zla ili?kilerinizde hafta ortas?na kadar olan dönemde daha sab?rl? ve sakin olmaya gayret etmek, onlarla ilgili durumlarda çözüm odakl? ve esnek yakla??mlar içinde olmak do?ru olur.

Bekarsan?z, partneriniz veya sevdi?inizle ba?lant?l? konulara odaklanabilirsiniz. Duygusal olarak yo?un günlerden geçeceksiniz, ili?kinizle ilgili ani kararlar almay?n veya ald???n?z bir karar? uygularken, per?embeden itibaren ad?m atmaya çal???n.

Hobiler, i? d??? u?ra??lar?n?z, e?itim konular?, ki?isel geli?im alanlar?yla ilgili u?ra??lara dönmek, bu yolla zihninizi rahatlatmak ad?na per?embeye kadar olan dönem hayli destekli. Hafta ba??n?n yo?un ve aktif enerjilerini ki?isel geli?im konular?yla destekleyebilirsiniz. Per?embeden itibarense sa?l???n?za önem vermelisiniz. Yine bu dönemle birlikte günlük i?ler, günlük u?ra??larda temponuz artabilir.

O?lak – Yükselen / Ay Burcu O?lak +

Ev ve aile konular?nda hareketli bir hafta söz konusu. Hafta ba?? gerçekle?ecek etkiler ailevi alanlarda ani geli?meler getirebilir. Ebeveynler, aile üyeleri, ev ve gayrimenkul konular?, bu alanlarda verece?iniz bir kararla ilgili geli?melerin planlar?n?z d???nda ilerlemesi söz konusu. Ev içinde, ailenizle diyaloglarda daha sakin ve esnek olmal?s?n?z. E?er mümkünse hafta ba??n? biraz daha kendinizle ve ki?isel alanlar?n?zla oyalanarak geçirin.

Per?embe gününden itibaren a?k ve ili?kiler, çocuklarla ilgili konular, e?itim i?leri gibi konular biraz daha önceli?iniz olabilir. Cumadan itibarense i? ve mesleki konulara yo?unla?man?z söz konusu.

Sa?l???n?za özen göstermeniz gereken bir hafta geçireceksiniz. Özellikle haftan?n ikinci yar?s? fiziksel ve ruhsal olarak kendinizi yormadan i? planlar?n?z? düzenlemeye çal??mal?s?n?z.

Kova –  Yükselen / Ay Burcu Kova +

Giri?imleriniz, bir süredir cesaret edip toparlamaya çal??t???n?z konu veya konularla ilgili h?zl? geli?melerin olaca?? bir hafta geçireceksiniz. ?leti?im trafi?iniz per?embeye kadar hayli yo?un olabilir. Görü?meler, telefon konu?malar?, çevrenizle kontaklar?n?z artacak. Yak?n çevreniz, karde?ler ve yak?n arkada?larla ilgili sürpriz ve beklenmedik geli?melere odaklanman?z gerekebilir. Ki?isel konular, yak?n çevrenizle ba?lant?l? durumlar haftan?n ilk yar?s? yo?unla?aca??n?z alanlar aras?nda. Duygusal ve zihinsel olarak aktif olaca??n?z bir hafta geçirirken, sinir sisteminiz de gerilebilir. Bu hafta ?artlar? zorlamay?n, geli?meler önünüze geldikçe çözüm odakl? yakla??mlar sergileyerek ilerlemeye çal???n.

Per?embe gününden itibaren ailevi konular sizin için daha aktif olacak. E?er mümkünse per?embe ile cumartesi aras?n? daha çok kendinizle geçirmeye, evinize vakit ay?rmaya, ailenizle birlikte olmaya çal???n. Ev ve gayrimenkullerle ilgili bekledi?iniz bir geli?me varsa per?embe ve cuma günleri bu alanlarda aktif olacak. Cumartesiden itibaren duygusal konular sizin için öne geçebilir. Partneriniz varsa bu hafta sonu birlikte plan yapmak için destekli etkileriniz var.

Bal?k – Yükselen / Ay Burcu Bal?k +

Haftaya parasal konular, maddi alanlara odaklanarak ba?l?yorsunuz. Bu konularda ani geli?meler ya?anabilir. Hafta ortas?na kadar tan?t?m, sat?? ve pazarlama alanlar?nda i?leriniz varsa aktif bir dönem geçireceksiniz. Pazartesi ve Sal? günleri boyunca konu?malar?n?za, ifade ?eklinize dikkat etmekte fayda var. Dü?ünmeden söyleyece?iniz ?eyler sonradan ba??n?z? a?r?tabilir.

Bu hafta yak?n çevreniz, karde?ler, yak?n arkada?larla ilgili konu ve durumlar s?kl?kla yo?unla?aca??n?z alanlar olabilir. Beklemedi?iniz ?ekilde yak?nlar?n?zdan görece?iniz bir destekle uzun süredir sürüncemede kalan bir konu sonuca ula?abilir.

Hafta sonuyla birlikte ev alanlar?, ev ve gayrimenkullerle ilgili konular öne ç?kacak. Hafta sonunu ailenizle veya evinizde kendi alanlar?n?zda geçirmeniz sizi rahatlatabilir. Duygusal konularda ise bu hafta ba?? partnerinizle ili?kilerinize, ileti?im ?eklinize dikkat etmekte fayda var.