2018 y?l?n?n yar?s? burçlar için iyi ya da kötü sona erdi. Kimi zaman heyecanland?k, kimi zaman endi?elendik.
Kimi zamansa olmas?n? istedi?imiz ?eyleri bekledik. 2018’in geri kalan aylar?nda sizi neler bekliyor, gökyüzü neler söylüyor merak ediyor musunuz?

Astrolog Zeynep Turan (@twitburc) y?l?n kalan aylar?nda burçlar? nelerin bekledi?ini anlat?yor…

KOÇ | (21 Mart – 20 Nisan)

Kalp k?rmamak ad?na çevrenizdekilerle ya?ad???n?z yan?lg?lar? geçmi?te b?rakacaks?n?z. Verdi?iniz ki?isel kararlar?n ne kadar do?ru oldu?unu fark edece?iniz olaylar ya?ayacaks?n?z. Temmuz ay?nda Güne? ve Ay’?n öncü burçlarda dizilim yapmas? her deneyimin bir zaman? oldu?unu fark etmenizi sa?lad?. A?ustos ay?nda a?k ile i?in birbirine girdi?ini dü?ünmenize sebep olacak geli?meler ya?ayacaks?n?z. Eylül ay? ise f?rsatlar?n kap?n?za dayanaca??n? i?aret ediyor.

A?K
?li?kisi yeni bitmi? bir Koç burcuysan?z, kalp k?r?kl?klar?n?za iyi gelecek bir a?ka yelken açmaya haz?r olun. Kendinize yeni bir yol çizecek, geçmi? ile ilgili herkesi geride b?rakacaks?n?z. Farkl? olan? ya?ayacak ve çevrenizdeki ki?ileri k?skand?racaks?n?z.

TUTKU
Tutkular?n?z art?k geçmi?ten de?il gelecekten feyz al?yor. A?ustos ay?ndaki tutulma ve ekim ay?ndaki a?k gezegeni Venüs’ün geri hareketi uykusuz günler geçirmenize neden olabilir.

C?NSELL?K
Dünyaya kurallar? y?kmaya geldi?inizi kabul etmelisiniz. Koç burcu demek her ?eye dokunmak ve arzulamak demek. Bir ili?kide bunlar yoksa siz de o ili?kide yer almazs?n?z.

 

BO?A | (21 Nisan – 20 May?s)

Kendinizi çok daha iyi hissedece?iniz günler ya?amaya haz?r m?s?n?z? ?imdiye kadar gururunuzdan hiç ödün vermediniz. Kas?m ay?nda a?k gezegeni Venüs burcunuzun kar??s?nda geri giderken, hayat?n?z ile ilgili radikal de?i?imler yapmaktan çekinmeyeceksiniz. Bu hayatta hiçbir ?eyin tesadüf olmad???n? görecek; ‘Olmaz, yapamam’ dedi?iniz her konunun üstesinden gelebileceksiniz.

A?K
2018 y?l?n?n a?k konusunda size ?ansl? gelmedi?ini dü?ünebilirsiniz. Art?k kalbinizin tozunu alacak, k?rg?nl???n?z? da??tacak aylara geçti?inizi bilin ve haz?rl?kl? olun. Y?l?n geri kalan?nda ya?ayacaklar?n?za odaklan?n. Çünkü sizi iyile?tirecek en büyük duygunun sahiplenilme oldu?unu hat?rlayaca??n?z a?klar ya?ayacaks?n?z.

TUTKU
Mükemmellik sizin ruhunuzun anahtar?. Emekle elde etti?iniz her ?eye tutkuyla ba?lan?yor ve kaybetmemek için mücadele ediyorsunuz. 2018 y?l?n?n son be? ay?nda hayata kar?? ne kadar tutkulu oldu?unuzu ve al??kanl?klar?n?zdan asla ödün vermedi?inizi fark edeceksiniz.

C?NSELL?K
Benli?inizden ödün vermeyen tavr?n?z ile her zaman ön planda oldunuz. 1970-1984 y?llar? aras?nda do?duysan?z ve ili?kiniz var ise birlikteli?inizden keyif alaca??n?z günler ya?ayacaks?n?z. Hem sevginin hem de tutkunun bir arada olaca?? bu süreçte cinsellikte de yeni deneyimler ya?ayabilirsiniz.

 

?K?ZLER | (21 May?s – 21 Haziran)

?ans ve bolluk gezegeni y?l?n son ay?nda ili?kiler evinizde olacak. Bugüne kadar hayat?n?zda hiç ya?amad???n?z deneyimler ya?arken, ruhunuzu iyile?tirmek için elinizden geleni yapacaks?n?z. Y?l?n ortas?ndan bu yana girdi?iniz çevreler farkl? konulara yönelmenize sebep oldu. 1970 – 1984 y?llar? aras?nda do?duysan?z, bu senenin sonuna kadar beklentilerinizin tamamen de?i?ti?ini fark edeceksiniz.

A?K
A?kta hiçbir zaman belirsizli?e katlanamad?n?z. Dile getirmeseniz de sevmek sizin için en saf duygu ve bunu hesaplar?n üzerine hiçbir zaman oturtmad?n?z. Gökyüzündeki tutulman?n ard?ndan devam edecek mücadele, sevgi için nelerden vazgeçebilece?inizi görmenize neden olacak.

TUTKU
?? hayat?n?zdaki tutkular?n?z y?l?n son be? ay?nda yeniden gündeme gelecek. Ekim ay?nda önemli bir görü?meniz var ise kontrolü elinizde tutmal?s?n?z. 15 Kas?m’a kadar gökyüzündeki retrolar?n sert rüzgârlar estirece?ini dü?ünürsek ajandan?za ?imdiden önemli tarihleri not almal?s?n?z.

C?NSELL?K
Hayat?n umutlar?n?z? k?rd??? günler ya?arken ne yapaca??n?z? bilemediniz. Belki de ili?kinize yanl?? yerden sar?ld?n?z. Y?l?n son aylar? bu k?rg?nl?klar?n?z? toparlarken kaybetti?iniz hisleriniz de yerine gelecek. Tutkuyla ba?land???n?z farkl? deneyimler ya?ayacaks?n?z.

 

YENGEÇ | (22 Haziran – 22 Temmuz)

2018 y?l?n?n son aylar? sizin için devrim niteli?inde olacak. Uzun bir aradan sonra tutulmalar?n burcunuzda olmas? sizi hayata kar?? pek çok gerçekle yüzle?tirecek. Sadece kendi ya?ad?klar?n?z de?il, sevdi?iniz ki?ilerin ya?ad?klar? da sizi yordu. Ancak gökyüzü art?k sizin için farkl? bir döngünün ba?lad???n? i?aret ediyor.

Kalp k?r?kl?klar?n?z?, u?rad???n?z haks?zl?klar? bir kenara b?rakarak kendiniz için yeni bir hayat tasarlayacaks?n?z. Özellikle eylül ay?n?n gelmesi ile hem i? hem de a?k hayat?n?z oldukça hareketleniyor. Kendinize özel alanlar yaratmak isteyecek ve çevrenizdeki ki?ilerle aran?za mesafe koyacaks?n?z. Ekim ve kas?m aylar?nda hayat?n?z? tekrar gözden geçireceksiniz.

Ayn? zamanda ekim ay?nda Mars ile ili?ki kuracak olan Venüs, zararl? duygulara, ?üphelere çanak tutuyor olacak. Bu süreçte bildi?iniz do?rular? tekrar gözden geçirmek isteyebilirsiniz. Hem sosyal çevrenizde, hem de i? çevrenizde elemeler yapabilirsiniz.
Bu dönemde güven problemine her zaman oldu?undan daha fazla kafa yorarken, 2018 y?l?n? çok do?ru kararlarla kapatacaks?n?z.

A?K
Bu y?l, üzerinde en çok konu?ulan, en dikkat çeken ve merak edilen burçlar aras?ndas?n?z. ?kili ili?kilerinizi toparlarken asl?nda ne kadar da güçlü oldu?unuzu fark edeceksiniz. A?ustos ay?nda burcunuzda devri âlem yapan gökyüzü, ili?ki evinizde s?ras?yla tüm konular? irdeleyecek. Baz? konularda ak?l kar???kl??? ya?aman?za neden olacak. ?li?ki evinizde hâkim olan a?k ve tutku gezegeni Venüs, ekim ay?nda ate? burcunda geri hareket etmeye ba?l?yor. Siz de bu dönemde yeni kararlar arifesinde olacaks?n?z. Âdeta hayat?n?zda yeni bir dönem ba?larken a?k ad?na da farkl? deneyimler ya?ayacaks?n?z.

TUTKU
De?er verdi?iniz her ?eye tutkuyla ba?lan?r ve benimsersiniz. 2018 y?l?n?n son be? ay?nda kendi içinizde bir de?i?im ya?ayacaks?n?z. Asla vazgeçmem, onsuz asla olmaz dedi?iniz her ?eyi, herkesi arkan?zda b?rakarak kendinizi hayat?n ak???na b?rakmak isteyeceksiniz. Y?l?n son aylar?n?n sizin için çok farkl? ve güzel sürprizleri var.

C?NSELL?K
?çinizden geldi?i gibi ya?amaktan asla vazgeçmediniz. A?ustos ay?nda ya?ayaca??n?z a?k, çevrenizdeki ki?ileri k?skand?racak. Kendinizi her zaman oldu?unuzdan çok daha seksi hissedeceksiniz. E?er ili?kisi olmayan bir Yengeç burcuysan?z, yaz a?klar?na haz?r olun. Zira sizin için güzel günler çok yak?n.

 

ASLAN | (23 Temmuz – 22 A?ustos)

Herkesten farkl? oldu?unuzu biliyor musunuz? Hiçbir zaman ?????n?z? ve renginizi ortaya koymaktan çekinmeyen hâlleriniz çevrenizdeki herkesin dikkatini çekiyor. Y?l?n son aylar?nda sosyal ya?am?n?z hareketlenirken, a?k ad?na da dolu dizgin günler ya?anacak.

Fark?ndal???n?z?, sa?l???n?z?, ya?amdan beklentinizi formüle eden ate? burcundaki tutulma sizi çok yak?ndan ilgilendiriyor. Bu, baz? gerçeklerin de ortaya ç?kmas?na neden olacak. E?er çok yak?n çevrenizde ?üphe duydu?unuz insanlar varsa arkan?zdan dedikodunuzu yapt???n? da ö?renmeniz a?ustos ve eylül aylar?na denk gelecek. Y?l?n sizin için en iyi ve sakin ay?n? eylülde ya?ayacaks?n?z.

Son bir buçuk y?ld?r çabalad???n?z, yolunda gitmedi?ini dü?ündü?ünüz konular?n çözümünü bulacaks?n?z. Siz de de?i?mekten korkmayacak ve cesur ad?mlar atacaks?n?z. Özellikle aral?k ay? ile y?l? kapat?rken, i? hayat?n?za dair dü?tü?ünüz yan?lg?lar? fark edecek ve harekete geçme zaman? oldu?una karar vereceksiniz. Kendinize çok daha fazla zaman ay?rarak, farkl? ve yarat?c? i?lere imzan?z? atabilirsiniz.

A?K
Y?l?n son aylar? size hem ?ans hem de a?k getirecek. A?k ili?kilerinizde hayat sizden yana. Gökyüzü a?ustos ay? itibari ile size birbirinden farkl? ?anslar sunacak. Sevdiklerinize kar?? gösterdi?iniz anlay??? kendi hayat?n?za kar?? da göstermeli ve tutulmalar?n ahengine kendinizi b?rakmal?s?n?z.

TUTKU
Sizin için geçmi?te ya?anan her zaman geçmi?te kal?r. Her ne kadar cesur olsan?z da tutkular?n?z sizi de?il, siz tutkular?n?z? yönetirsiniz. A?ustos ay? da tam olarak böyle bir ay olacak. E?er 1970-1984 do?umlu bir Aslan burcuysan?z ve bir ili?kiniz varsa, birlikteli?inizde bu zamana kadar ya?amad???n?z tutku dolu günler ya?ayacaks?n?z. ?li?kisi olmayan bir Aslan burcuysan?z, hayat?n?za girmek isteyen ki?i ile kas?m ay?nda tan???rken tutkulu bir a?ka ‘Merhaba’ diyeceksiniz.

C?NSELL?K
Duygular?n?n pe?inden gitmekte bir an olsun bile tereddüt etmeyen Aslan burçlar? bu kararl?l??? y?l?n son aylar?nda da devam ettirecek. Mant???n?z?n a??r bast??? dönemlerde bile duygular?n?z? dinlemekten kendinizi al?koyamayacak ve gönlünüze göre hareket edeceksiniz. Ten uyumunu yakalad???n?z ki?i ile keyifli anlar ya?ayacaks?n?z.

BA?AK | (23 A?ustos – 22 Eylül)

Hayat?n?z?n s?navlar?n? geçti?imiz aylarda verdiniz ve art?k ödüllerini toplama zaman?. Çabalad???n?z, tüm kalbinizle inand???n?z, yeni deneyimler ile elde etti?iniz her ?eyin kar??l???n? alacaks?n?z. ?? yerinde gösterdi?iniz azim, baz? arkada?lar?n?z?n k?skançl?k duymas?na sebep olsa da gönlünüzün geni?li?i ile herkesi affedeceksiniz.

Y?l?n son be? ay? sizin için hem sakin hem de ba?ar? dolu geçecek. Eylül ay?nda hem a?k hem i? konusunda yükseli?e geçecek ve çevrenizdeki ki?ileri yan?n?zda ta??yacaks?n?z. Kendi i?ini yapan bir Ba?ak burcuysan?z i?inizi büyütebilir ya da farkl? bir sektöre yat?r?m yapabilirsiniz. Y?l?n son be? ay?nda mümkün olmayan hiçbir ?ey olmayacak.

A?K
Geçmi?te sorun ya?ad???n?z ki?ileri tamamen hayat?n?zdan ç?karmakla kalmayacak, âdeta arad???n?z huzuru da bulacaks?n?z. Hem sizin hem de partnerinizin hayat?n? toparlayan hep siz oldunuz. Ekim ay? itibari ile bu durum de?i?irken, partnerinizin de art?k sorumluluk ald???n? fark edecek ve deyim yerindeyse yol arkada??n?z? buldu?unuzu hissedeceksiniz.

TUTKU
Siz her zaman mant???n?z? ve duygular?n?z? e? de?erde tutar ve öyle hareket edersiniz. Ancak 2018 y?l?n?n ruhu sizi biraz yordu ve art?k dinlenmek istiyorsunuz. Tutkular?n?z?n pe?ine tak?l?p gitmek size göre olmasa da eylül ay? itibari ile olmazlar? oldurtacak gücü kendinizde bulacaks?n?z. E?er 2011 y?l?nda evlenen bir Ba?ak burcuysan?z y?l?n son üç ay?nda üçüncü ki?iler taraf?ndan evlili?inizde sorun ya?ayabilirsiniz. Bir anl?k dahi olsa sa?duyunuzu kaybedebilirsiniz. Güven duygunuzu zedeleyecek bu olay?n üstesinden gelmek ise yine sizin elinizde olacak.

C?NSELL?K
Tedirgin oldu?unuz zaman sevginizden, ?efkatinizden faydalanmak ne mümkün! Genel yap?n?z sorun çözmeye odakl? oldu?u için dokunmay? ve ?efkati ço?u zaman unutuyorsunuz. 2018 y?l?nda yönetici gezegeniz tam dört kez geri gitmeyi planlarken, cinsel hayat?n?za daha fazla zaman ay?racaks?n?z. Yaln?z bir Ba?ak burcuysan?z, seks hayat?n?zda kendinizi yeniden ke?fetmeye haz?r olun.

TERAZ? | (23 Eylül – 22 Ekim)

2018 y?l?na damga vuran burçlardan biri de sizsiniz. Bu y?l?n son be? ay?nda yine de?i?imler pe?inizi b?rakmayacak. Maddi anlamda kazançlar?n?z? günden güne art?r?rken, a?k ve aile hayat?n?z? da bir dengeye oturtacaks?n?z. Zevk ve güzellik alg?n?z?n daha da yüksek olaca?? kas?m ay?nda yüzünüze estetik dokunu?lar yapt?rabilirsiniz.

Diyet yapma ihtiyac? hissedebilirsiniz. Affetme duygusu y?l?n son be? ay?nda sizin için öne ç?kacak. Geçmi?te kalbinizi k?ran ki?ilerin sizden af dilemek için araya ortak dostlar?n?z? soktu?unu fark edebilirsiniz. Her ne kadar affetti?inizi söyleseniz de kalbiniz hiç de öyle demeyecek.

A?K
Y?l?n son aylar?nda baz? ki?ilere kar?? yüksek duvarlar öreceksiniz. Eski sevgili ya da eski e? akl?n?z?n kar??mas?na neden olsa da sizin bu ki?ilere taviziniz olmayacak. ?li?kinizde ise kontrolü ele alacak ve sevdiklerinize evlilik karar?n?z? duyuracaks?n?z.

TUTKU
Sizin olan her ?eye kar?? duydu?unuz bu e?siz duygu 2018 y?l?n?n son aylar?nda da yan?n?zda olacak. ?kili ili?kilerinizi yönetirken bazen bu duygunun esiri olacak hatta farkl? deneyimler ya?ayacaks?n?z.

C?NSELL?K
Kontolü ele alma konusunda zaman zaman abart?ya kaçabiliyorsunuz. 2018 y?l?n?n son aylar? bu konuda kendinizi yönetmenize yard?mc? olurken, cinsellik ad?na beklentilerinizi de zirveye ç?karacak. Özellikle ekim ay?nda ba?layacak olan Venüs retrosu duygular?n?z? hareketlendirecek. Yaz a?klar?na haz?r olun!

 

AKREP | (23 Ekim – 22 Kas?m)

Bu ay baz? durumlar?n hiç de göründü?ü gibi olmad???n? fark edece?iniz olaylar ya?ayacaks?n?z. Görmedi?iniz, kulak arkas? etti?iniz baz? ki?ileri ve detaylar? önünüze getirecek olan tutulmalar, kendinizi sorgulaman?za neden olacak.

2018 y?l?n?n son aylar? ya?an?rken çevrenizdeki yak?n dostlar?n?z?n size ihtiyac? olabilir. Maddi, manevi elinizden geleni yapmak isterken kendi ihtiyaçlar?n?z? erteledi?inizi fark edebilirsiniz. Özellikle daha önce destek oldu?unuz bir arkada??n?z?n tekrar size gelmesi farkl? dü?üncelere kap?lman?za neden olabilir.

Kas?m ve aral?k aylar?nda ya?ayaca??n?z olaylara inanmakta zorluk çekecek, hiç ummad???n?z isimlerle yan yana geleceksiniz. Kas?m ay?nda burcunuzda retro yapacak olan Merkür’ün sürprizlerine haz?rl?kl? olun.

A?K
Gökyüzü size a?k getiriyor. ?ans gezegeni Jüpiter bu y?l burcunuzda hareket ediyor. A?ustos ay?n?n gökyüzü hareketleri, kalp k?r?kl?klar?n?z? gidermeyi hedeflerken, eylül ve kas?m aylar?nda hayat?n?z?n a?k?n? bulabilece?inizin alt?n? çiziyor. E?er bir ili?kiniz varsa ya da evliyseniz güzel bir döneme girdi?inizi bilmelisiniz. Dert etti?iniz sorunlardan kurtulacak, keyifli günler ya?ayacaks?n?z.

TUTKU
?htirasl? ruh hâlinizi tutkunuz ile beslemeye haz?r m?s?n?z? Ya?am?n?z?n her alan?na yayd???n?z olumlu enerjiniz ile isteklerinizi âdeta kendinize çekeceksiniz. Siz hiçbir zaman duygular?n?z? dile getiren biri olmad?n?z, hep anla??lmay? beklediniz. Ancak y?l?n son aylar?nda ya?ayaca??n?z olaylarla tüm duygular?n?z? dile getireceksiniz.

C?NSELL?K
Sizin için dü?üncelerin uyumu kadar ten uyumu da önemlidir. Kendinizi her zaman oldu?unuzdan daha çekici ve seksi hissedece?iniz günler ya?arken, heyecanl? kaçamaklar hayat?n?z? renklendirecek. Bekâr Akrep burçlar? önümüzdeki günlerde beklenmedik a?klar ya?ayabilir.

YAY | (23 Kas?m – 21 Aral?k)

?kili ili?kilerinizin ve sosyal çevrenizin öneminin daha da artaca?? aylar ya?amaya haz?r m?s?n?z? Geçmi?ten ald???n?z yaralar? art?k sarman?n zaman? geldi. Sizin için bamba?ka bir süreç ba?larken gökyüzünün deste?i ile kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. 2018 y?l?n?n ilk yedi ay?nda yapmak istediklerinizi gerçekle?tirememi? ve birtak?m ?ans?zl?klar ya?am?? olabilirsiniz.

Art?k hem kendinize hem de ?ans?n?za daha da güvenmenin vakti geldi. Çünkü a?ustos ay?nda gerçekle?ecek olan tutulmalar, sizi destekliyor ve i? hayat?n?za dair önemli f?rsatlar sunuyor. Özellikle yurt d??? planlar?n?z? hedef alaca??n? i?aret eden gökyüzü, ya?am alan?n?z? de?i?tirebilece?inizin de alt?n? çiziyor. 2018 y?l?n?n ilk aylar?nda sorun ya?ad???n?z ki?iler ile yüzle?meler ya?ayabilirsiniz.

Hiç ummad???n?z ki?ilerin sizinle ba?lant?ya geçmek istedi?ine ?ahit olabilirsiniz. Ekim ay?nda geri hareketine ba?layacak olan a?k gezegeni Venüs, uzun süreli ili?kisi olanlar? her ne kadar kö?eye s?k??t?rmay? planlasa da, asl?nda zaman kayb? olarak gördü?ünüz ki?ilerle olan ba?lant?n?z? da kesecek. Gökyüzü size do?ru ak?yor sevgili Yay burçlar?. 2018 y?l?n?n son aylar?n? çok iyi de?erlendirmelisiniz.

A?K
Söz konusu a?k oldu?unda istikrarl? ve kararl? hareket etmekten vazgeçebilirsiniz. 2018 y?l?n?n geri kalan aylar?nda hayat?n?zda sahip oldu?unuz ki?ileri daha da sahipleneceksiniz. Bununla birlikte yeni bir a?ka ba?lamaktan da korkmayacaks?n?z. Uzun süredir devam eden bir ili?kinizde bir süredir a?amad???n?z sorunlar varsa, eylül ay?nda içinizde kalan her ?eyi konu?may? tercih edebilirsiniz. Toparlay?c? ve anlay??l? yan?n?z ile tüm sorunlar?n üstesinden geleceksiniz.

TUTKU
2018 y?l?n?n son aylar?nda duygusal ihtiyaçlar?n?z çok daha a??r basacak. Ald???n?z her karar? inanarak ve tutkunuzla besleyerek hayata geçireceksiniz. Hayattan beklentileriniz, i? hayat?n?z, ikili ili?kileriniz âdeta yeniden ?ekillenirken olumlu ruh hâliniz cazibenizi daha da art?racak. Ayr?ca maddi anlamda da kazançlar?n?z? art?racaks?n?z.

C?NSELL?K
Zodyak tak?my?ld?z?n?n cazibe denilince akla ilk gelen burcu sizsiniz. 2018 y?l?n?n son aylar?n?n gelmesi ile beraber ???lt?n?z gözlerden kaçmayacak. Sizinle ileti?im kurmaya çal??an ki?ilerin say?s?na siz bile ?a??rabilirsiniz. E?lenceli anlar ya?ayaca??n?z günler çok yak?n.

O?LAK | (22 Aral?k – 20 Ocak)

Sevgili O?lak burçlar?, geçti?imiz y?l ya?ad???n?z sorunlar?, iç hesapla?malar? bu y?l arkan?zda b?rakt?n?z. 2018 y?l?n?n son aylar? size hem a?k, hem i?, hem de mutluluk getirecek. Sevdiklerinizle geçirdi?iniz keyifli günler, aileniz ile ilgili olumlu geli?meler ise en büyük motivasyonunuz olacak. ?çinizdeki kayg?lardan ar?nacaks?n?z. 2018 y?l?n?n son aylar? size u?urlu gelirken, a?k hayat?n?z? bir dengeye oturtmakta ise zorlanmayacaks?n?z.

A?K
Yeni bir a?k ve birliktelik size hiç de uzak de?il. A?ustos ay?ndaki tutulmalar deste?ini esirgemezken bu ay içinde yeni biriyle tan??abilir, duygusal bir birlikteli?e ba?layabilirsiniz. Akl?n?zda biri varsa, bu ay onunla olan ili?kinizin de seyri de?i?ebilir; duygusal bir birlikteli?e ad?m atabilirsiniz. Evli ya da sevgilisi olan bir O?lak burcuysan?z sizi oldukça romantik aylar bekliyor.

TUTKU
Sevgili O?lak burçlar? art?k de?erinizi bilenlerle yola devam etmek ve tüm kalbinizle buna inanmak istiyorsunuz. 2018 y?l?n?n son aylar?nda kariyerinize ve maddi getirisi olacak i?lere tutkuyla yönelmek hedefleriniz aras?nda olacak.

C?NSELL?K
Heyecanl? anlar sizi bekliyor. Partnerinizle yaln?zca gözlerinizle anla?aca??n?z geceler ya?arken, özellikle kas?m ay? itibari ile farkl? duygular içinde olabilirsiniz.

 

KOVA | (21 Ocak – 19 ?ubat)

2018 y?l?n?n ilk yar?s? beklentilerinizi kar??lamad?. Fakat geri kalan aylar size ya?amdan umdu?unuzu fazlas?yla verecek. A?ustos ay?nda ya?anacak tutulmalar ile bu zamana kadar size engel olan?n kim ya da kimler oldu?unu fark edeceksiniz.

A?K
A?ka kar?? mesafeli olmayan yan?n?zla hayat?n?z?n a?k?n? bulacaks?n?z. E?er ili?kisi olan ya da evli bir Kova burcuysan?z özellikle kas?m ve aral?k aylar?nda âdeta ikinci bahar?n?z? ya?ayacaks?n?z.

TUTKU
Tutkular?n?zla yön verdi?iniz hayat?n?z ad?na de?i?imler yapacaks?n?z. Hem i? hem de a?k hayat?n?z ad?na yeni kararlar alacaks?n?z.

C?NSELL?K
2018 y?l?n?n son aylar? ???lt?n?z daha da parlayacak. Cinselli?i de üst seviyelerde ya??yor olacaks?n?z. Partnerinizle mükemmel uyumu yakalayacaks?n?z.

BALIK | (20 ?ubat – 20 Mart)

2018 y?l?n?n genel gökyüzü hâli ikili ili?kileriniz ad?na size nihai kararlar ald?r?rken, baz? noktalarda oldukça zorlad?. ?imdi ise y?l?n geri kalan?nda hem kendinizi hem de hayat?n?z? toparlama zaman?. A?ustos ay?nda ya?anacak tutulmalar, gelecek ad?na güzel ad?mlar atman?za yard?mc? olacak.

Gökyüzü sizi siz yapan de?erleri hat?rlaman?za yard?mc? olacak. Son y?llarda burcunuzda gerçekle?en tutulmalar?n etkisinden kurtulurken, y?l?n son aylar?nda a?k hayat?n?z?n da hareketlendi?ini fark edeceksiniz. Sonbahar aylar? gönlünüzün yeniden a?ka aç?lmas?n? sa?larken, aileniz ile ilgili sorunlar? da kolayl?kla hâlledebileceksiniz.

A?K
Sevgili Bal?k burçlar?, siz a?kta her zaman yap?c? oldunuz. Sevdi?iniz insanlar için elinizden geleni yapar ve asla kar??l?k beklemezsiniz. Bu durum her ne kadar yorulman?za neden olsa da vazgeçemeyece?iniz özellikleriniz aras?nda. ?imdi ise gökyüzü art?k daha fazla yorulman?z? istemiyor. ?li?kisi olmayan Bal?k burçlar?n? hedefine alan gökyüzü bu y?l?n a?ks?z bitmeyece?ini i?aret ediyor.

Bir süredir flört etti?iniz partneriniz ile bir ili?kiye ba?laman?z an meselesi olacak. ?li?kisi olan bir Bal?k burcuysan?z, a?k dolu günler ya?arken, sürpriz tekliflerle de kar??la?abilirsiniz. 1970-1984 y?llar? aras?nda do?duysan?z ve evliyseniz gökyüzü ailenize yeni bir üye kat?l?m? konusunda sizi destekliyor.

TUTKU
Nostaljiye olan tutkunuz akl?n?z?n bir noktas?n?n her zaman geçmi?te kalmas?na neden oluyor. Sizi siz yapan ya?anm??l?klar? arkan?zda b?rakmak istemez, her deneyiminizden ders ç?kar?rs?n?z. 2018 y?l? sizin için böyle ba?layan bir y?l oldu. A?ustos ay?ndaki tutulmalar ile tutkular?n?z? yönetecek ve y?l? bamba?ka biri olarak kapatacaks?n?z. Özellikle a?ka kar?? duydu?unuz derin tutkular? yönetmenin sizin için çok daha kolay olaca?? günler ya?ayacaks?n?z.

C?NSELL?K
Mesafeli ve savunmac? yap?n?za biraz ara vermeye ne dersiniz? 2018 y?l?n?n son aylar?nda tüm gözleri üzerinizde toplayacaks?n?z. Fakat ara s?ra partnerinizle k?skançl?k sorunlar? ya?ayabilirsiniz. Ancak bilmelisiniz ki, bu k?skançl?klar size daha da ba?lanmas?na sebep olacak. Seks hayat?n?z? da daha hareketli hâle getirecek. Birbirinize aç?k davranmaktan çekinmeyeceksiniz.

 

Total
15
Shares