Alt Başlıklara Hızlı Erişin

2019 için geri say?mda oldu?umuz bu günlerde, önümüzdeki yepyeni y?lda burçlar? nelerin bekledi?ine göz atmaya ne dersiniz?

Su Karaku?’un özel yorumlar?yla 2019 y?l?n?n astroloji haritas?…

KOÇ | (21 Mart – 20 Nisan)

2019’DA K? YATIRIMLAR ?ÖHRET GET?REB?L?R

2019’da en ?ansl? oldu?unuz alan tan?nmak, dünyay? gezmek, içsel yolculu?unuza pozitif dü?üncelerle ç?kmak ve istedi?iniz e?itimleri almak. Uzak bir ülkeye yolculuk yapmak da listenizde olmal?. Ocak, haziran, eylül aylar?nda bu ?ans?n?z?n dezavantaja dönü?tü?ünü görebilirsiniz.

2019 y?l?n?n aral?k ay?na kadar bu f?rsat? iyi de?erlendirirseniz aral?k ay?ndan itibaren kariyerinizle ilgili pe?pe?e ?anslar ya?ayacaks?n?z. Yeni e?itim f?rsatlar?n? kaç?rmaman?z gereken bu y?l, a?ka da yine yolculuklarda rastlayabilirsiniz. Seyahat edin, e?itim al?n, kendinizi geli?tirin olabildi?ince dünyaya aç?l?n. Bir kitap yazma hayaliniz varsa 2019’da bu hayali gerçekle?tirmek için çal???n. ?ans yan?n?zda olacak.

PARAYLA ?L??K?N?Z DE????YOR

Uranüs, y?l?n ba??nda burcunuzdaki son aylar?n? geçirecek ve ki?isel stilinizi, görünü?ünüzü, sosyal statünüzü de?i?tirmenizi sa?layacak. Mart ay?ndan itibaren para alan?n?za geçen Uranüs, mali konularda arkada?lar?n?z veya üyesi oldu?unuz gruplar sayesinde birikim yapman?z?, orijinal ?eyler yaratarak daha fazla para kazanman?z? sa?layacak.

Uranüs, a?ustos ortas?ndan y?l sonuna dek gerileyece?iiçin yaz aylar?na kadar mali konularda olabildi?ince ?ans?n?z? de?erlendirin. Para biriktirmek, harcama ve kazanma biçiminizi de?i?tirmek, daha kolay? fark etmek 2019’un size sunaca?? hediyeler. Yok ben asla biriktiremem diyorsan?z 2019 sonu yakla??rken bu makaleyi tekrar okuyun. Kendinize bile ?a??racaks?n?z.

BO?A | (21 Nisan – 20 May?s)


P?YANGO TAL?HL?S? OLMA ?HT?MAL?N?Z YÜKSEK

Piyango, ek gelir kazanmak, telif almak, sigortadan alacaklar? toplamak, miras hakk? elde etmek veya e?inizin kaynaklar?ndan yararlanmak. Hepsi sizin için.

2019’da ba?kalar?n?n kaynaklar?ndan doya doya yararlanacaks?n?z. Ocak, haziran, eylül hariç gelirlerin pe?inde olmal?, izleri iyi takip etmelisiniz. 2019 Aral?k ay?ndan itibaren ülke ya da kent de?i?ikli?inden, yeni e?itim alanlar?na yerle?meye kadar birçok konuda hem gezecek hem de ö?reneceksiniz.

2019 ‘da çal??arak de?il, ba?kalar?n?n kaynaklar?ndan yararlanarak para kazanma deneyimine haz?r olmal?s?n?z. Paray? güvenlik ve gelecek garantisi olarak istedi?iniz malum. Bu kez garantiden ziyade ?ans?n varl???na inanman?z gerekiyor. ?ans olu?tu?unda zenginle?menin mümkün oldu?unu 2019 boyunca s?kl?kla fark edeceksiniz. Ekstra i?ler yapmak, ek gelir kazanmak gibi olas?l?klar? mutlaka de?erlendirin. ?ans size u?rayacak, tabii onunla el ele verirseniz yararlan?rs?n?z. Aksi halde bak???rs?n?z ve o çeker gider.

GÖRÜNÜ?ÜNÜZ VE TARZINIZ DE????YOR

Uranüs, y?l?n ba??nda inançlar?n?za ve iç dünyan?z?n yenilenmesine yard?m edecek. Kariyer ya?am?n?z?, kalbinizde son defa sorgulayacak, belki de yeni bir yön çizeceksiniz. Uranüs, Mart 2019’dan itibaren 7 y?l boyunca kalmak üzere burcunuza yerle?ecek.Görünü?ünüzden ya?am stilinize kadar bir çok ?eyi de?i?tirecek, yenileyecek vesizi esnetecek.

Hiç akl?n?zda yokken evlenmek, evlili?i planlarken tek ba??n?za uzun bir dünya turuna ç?kmak, asla dü?ünmezken bebek sahibi olmak, ailemden ayr?lmam derken bir ba?ka kente yerle?mek ve asla yapmam dedi?iniz ?eyleri deneyimlemek Uranüs’ün ?a??rt?c? yenilikleri olacak. Her ne yaparsan?z yap?n mutlaka kariyerinizle bir ba?lant?s? olacak. Daha iyi bir mevkide olmak ad?na tüm bu yenilikleri yapmaktan kaç?nmayacaks?n?z..

?K?ZLER | (21 May?s – 21 Haziran)

EVLENEB?L?R VEYA ORTAKLIK KURAB?L?RS?N?Z

Özgürlük a???? olsan?z bile s?rad??? bir insan kalbinizi çalabilir ve 2019 evlilik y?l?n?z olabilir. ?kinci veya daha fazla evlilikler içinde bu geçerli bir f?rsat y?l?. Yaln?z ba??n?za rahat çal??t???n?z? dü?ünüyorsan?z ilginç bir ortakla i? ya?am?n?z? birle?tirmek de olas?l?k.

Hatta çe?itli dan??manlarla çal??mak sizin aç?n?zdan gerçek bir ?ans olabilir. Jüpiter evlilik alan?n?zda ?ubat, mart, a?ustosun ikinci yar?s?, ekim ve kas?mda ?ans da??tacak. Özellikle ekim, kas?m evlilik için mükemmel olabilir. Yeniay kas?m ay?nda evlilik alan?n?zda do?aca?? için haz?rl?klar h?zla tamamlanacak, ?ansl? bir sonbahar dü?ünü yapabileceksiniz. Unutmay?n bu f?rsat tam 12 y?l sonra tekrar gelecek.

URANÜS TRAVMALARINIZDAN ESER BIRAKMAYACAK

Uranüs, mart ay?na kadar s?rad??? arkada?lar? ya?am?n?za çekecek ve bunun bir anlam? var; kariyeriniz ad?na daha geni? bir network olu?turmak. Daha önce çevrenizle ba?lant? kurmad?ysan?z, yak?n dostlarla birlikte i? yapmay? dü?ünmediyseniz bu son f?rsat.

Mart ay?n?n ilk haftas? bitti?inde inançlar?n?z, hayata bak???n?z, hayattan beklentileriniz de de?i?meye ba?layacak. Bir anda daha rahat ve hayat?n tad?n? ç?karmaya haz?r hissedeceksiniz. ?imdiye kadar bu duyguyu hiç tatmad???n?z? fark etmek de ?a??rt?c? olacak. Dünya nimetlerinden yararlanmak ve hayat? olabildi?ince do?ada ve basit ya?amak dinginle?tirecek. Kariyerinize veda edip kendinizi do?an?n kuca??na b?rakmaya s?cak bakabilirsiniz. ?a??rt?c?bir gelecek sizi bekliyor.

YENGEÇ | (22 Haziran – 22 Temmuz)


?ANSLI ALANINIZ ?? VE SA?LIK

??lere yeti?mek, mü?terilere cevap vermek 2019’da mümkün olmayabilir. Herkes geri giderken siz durmadan ileriyi hedef alacaks?n?z. Yine de egonuzu kontrol alt?nda tutmal?s?n?z.

Jüpiter ?ans getirdi?i kadar risk de getirecek. ?ubat ve mart aylar?nda i? yo?unlu?unuzun alt?ndan aln?n?z?n ak?yla kalkmay? ba?aracaks?n?z. A?ustosun ikinci yar?s?nda i?ler yeniden h?zlanacak ve ekim, kas?m aylar?nda yüzünüzü güldürecek. Ara dönemlerde ?ans kadar zorluklarla da u?ra?mak zorunda kalacaks?n?z.

BA?KALARININ KAYNAKLARINI YÖNETMEN?Z GEREKEB?L?R

Ba?kalar?n?n kaynaklar?, özellikle arkada?lar?n veya belli gruplar?n ya da fonlar?n kaynak yönetimiyle ilgilenmeniz beklenecek. Mart 2019’dan itibaren Bo?a burcuna yerle?en Uranüs s?rad??? dostlar? size getirecek.

Komisyonla ilgili bir i?yap?yorsan?z veya elinize geçen bir miras? de?erlendirmek istiyorsan?z çe?itli arkada?lar veya gruplarla birlikte hareket edecek belki ekolojik bir köy kurmave art?k do?a da ya?ayarak para kazanma karar? alacaks?n?z. Gelirlerinizi bir ?ekilde toprakla, üretmekle, çiftlik i?leriyle ili?kilendireceksiniz. Bir gezi, seyahat program? yap?yorsan?z gözünüzü köylere yerle?enlere veya organik çiftçilik yapanlara dikmek bir hayli gelir kazand?rabilir.

ASLAN | (22 Temmuz – 22 A?ustos)


A?KTA SON 12 YILIN EN ?ANSLI DÖNEM?NDES?N?Z

Özellikle ?ubat, mart, a?ustosun ikinci yar?s? ve ekim, kas?m aylar?nda ruh e?linize rastlayabilirsiniz. Bu ki?i çok uzaklardan ülkenizi ziyarete gelmi? bir turist veya sadece sizi tan?mak üzere uzun bir yolculu?a katlanm?? gizli bir hayranda olabilir. Hatta hayran de?il sadece birlikte maceraya at?lma plan? olan biride olabilir. Yeni ve size ?ans getirecek bir a?ka haz?rsan?z ?ansl? dönemlerinizi takip edin.

“Benim zaten süre gelen birili?kim var, mutluyum, evlenecek miyiz ondan haber ver” diyorsan?z bebek sahibi bile olabilirsiniz. Tabii yine ?ansl? dönemleri izlemelisiniz.

2019 evli çiftler için bebek sahibi olma hatta ikiz sahibi olma ?ans? sunarken, asla bu dünyaya çocuk getirmem diyenler için birbirinden seçkin projelerde yer alma f?rsat? sa?layacak. Mutlaka de?erlendirin.

URANÜS KAR?YER ALANINIZDA

2019 mart ay?na kadar Uranüs, Koç burcunda dola?acak, e?itim ve seyahat alan?n?za yenilikler getirecek ve sonra Bo?a burcuna yerle?ecek. Burcun ilk be? gününde do?duysan?z kariyerinizle ilgili beklenmedik, ?ok eden de?i?imler ya?ayabilirsiniz ve bu de?i?imi sevmeyeceksiniz.

Uranüs mart ay?ndan itibaren üzebilir. Oysa esnek olmak ve de?i?ime daha konforlu bir ya?ama ad?m ataca??n?z? bilerek evet demek size avantaj kazand?r?r. Çünkü Uranüs art?k i?levini yitiren demode i?lerden ve ili?kilerden sizi kurtarmak amac?ndad?r. Yenilikleri çok ani yapaca?? için al??kanl?klar?n?z? de?i?tirmek sars?c? olacakt?r. Ba?ta sorun gibi görünse de her yenili?e severek kucak aç?n, korunuyor olacaks?n?z. Emekli olun, istifa edin, ba?kalar?n?n ç?lg?nca buldu?u fikirlerinizin pe?inden gidin.

BA?AK | (23 A?ustos – 22 Eylül)


MÜLK SAH?B? OLAB?L?R VEYA A?LE KURAB?L?RS?N?Z

2019 y?l?n?n büyük bölümünü yay burcunda geçirecek olan Jüpiter evinizde yard?mc? olacak iyi elemanlardan, mülk sahibi olmaya, aile ili?kilerini iyile?tirmekten, aile kurmaya kadar bir dizi iyilik yapmaya ve ?ans da??tmaya haz?r olacak.

Ancak en ideal dönemleriniz ?ubat, mart, ekim, kas?m ve a?ustos ay?n?n ikinci yar?s?. Bu dönemlerde birikimlerinizi de?erlendirebilir veya evlilik teklifine evet diyebilirsiniz. Armudun sap?, üzümün çöpü demek isterseniz buna kimse itiraz edemez. Ancak unutmay?n bu mükemmel f?rsat ancak 12 y?l sonra tekrar gelmi? olacak ve siz çok yaln?z kalm??, çok ya?lanm?? hissedeceksiniz. Karar?n?z? buna göre verin. Evliyseniz ev ve mülklerle iligli bir i? yapabilir veya i?inizi bu iki konuyla birle?tirebilirsiniz.

URANÜS BO?A BURCUNDA

Mart 2019’a dek finansal alanda devrim yapmal?s?n?z son 7 y?ld?r bunu yapmaya ba?lad?n?z ama ray?na oturtamad?n?z. 2019 y?l?n?n ilk iki ay?nda son dersi alacak ve mart ay?ndan itibaren kent de?i?tirmeye veya ülkenizi de?i?tirmeye karar vereceksiniz.

Kar??n?za çe?itli f?rsatlar ç?kacak. En konforlu olan? ve i?inizi en rahat yapabilece?iniz yeri seçeceksiniz. Hatta i? ve sa?l???n?zla ba?lant?l? ideal yerden sürpriz bir teklif de gelebilir. Dü?ünmeden evet deyin. Hayat?n?zda özel ve önemli yedi y?ll?k bir döngü ba?layacak. Bu sayede hak etti?iniz her ?eye kavu?acaks?n?z.

TERAZ? | (23 Eylül – 23 Ekim)


?ÖHRETE DO?RU

Jüpiter yak?n çevre alan?n?za yerle?ti. Medyayla daha iç içe olacak, bu nedenle daha s?k seyahat edecek, yepyeni e?itim f?rsatlar?n? de?erlendirip bilgiye doyacaks?n?z. Çevrenizi geni?letmek ve popüler insanlar aras?na girmek çok mümkün. Konumunuz ne olursa olsun her dilden, dinden ve ?rktan insanla kayna?ma f?rsat? bulacaks?n?z. Özellikle ?ubat, mart, a?ustosun ikinci yar?s? ve ekim, kas?m aylar?nda özel ki?ileri tan?yacaks?n?z. Bu ki?ilerle yapaca??n?z i?birlikleri ve kuraca??n?z yak?nl?klar gelecek 12 y?l?n?z? ?ekillendirecek. S?radan bir i? yap?yor ve daha çok tan?nmak istiyorsan?z önce dünya çap?nda tan?nma ihtimaline inan?n ve sonra harekete geçin. Jüpiter bekleyen çekingenleri hiç sevmez.

P?YANGO VE AN? ZENG?NL?KLER

Ba?l?k do?ru. Gelecek 7 y?l boyunca piyango kazanabilir hatta bir çok nedenle zenginle?ebilirsiniz. Bir çe?it ödül alacaks?n?z ve geçmi? y?llar?n ac?s?n? ç?karacaks?n?z. Süreç uzun ve 2019 mart?ndan itibaren ba?l?yor. Miras, nafaka, telif gibi birçok ek geliri hesap hanenizde görürseniz ?a??rmay?n. Uranüs, ön görülemez bir anda ve asla akl?n?za gelmeyecek bir yerde kar??n?za büyük kazanma f?rsat? ç?karacak. Kumar ve benzeri kazançlar buna dahil de?il .Spekülatif yat?r?mlara de?il yer alt? zenginliklerine göz at?n. Alt?na yat?r?m yap?n mesela. Pi?man olmayacaks?n?z.

AKREP | (23 Ekim – 22 Kas?m) +

PARA, PARA, PARA

Jüpiter, para alan?n?za 2018 sonlar?na do?ru yerle?ti. Sabit gelirliyseniz bile ba?kalar?n?n kaynaklar? sizin için hediye gibi sunulmaya ba?land?. Para vererek alabilece?iniz ?eyler size hediye edildi bir anlamda. Ek gelir kazanma ?ans?n?zda büyük, tabii de?erlendirirseniz. Bir de tembeller var ki Jüpiter onlar? hiç sevmez. Hepi topu bir y?l kalaca?? para alan?n?zda hiçbir hareket olu?mazsa sebebi sizsiniz. Jüpiter’in seyirciye de?il aktiviste ihtiyac? var. Gelecek 12 y?l boyunca rahat etmek, daha kolay para kazanmak istiyorsan?z 2019’u çok iyi de?erlendirmelisiniz. Ben al??t???m düzenden vazgeçmem derseniz Jüpiter aya??n?z?n alt?na bir muz kabu?u koyar ve çekip gider. Karar sizin!

EVL?L???N?Z VEYA BO?ANMANIZ ?OK EDEB?L?R

Uranüs, mart ay?ndan itibaren evlilik alan?n?zda 7 y?ll?k bir yolculu?a ba?layacak. Ani kararlar ve ön görülemez geli?meler Uranüs’ün en sevdi?i ortamd?r. Aniden evlenmeniz herkesi ?a??rt?r sizi de?il ama aniden bo?anma karar? alman?z sizi bile ?a??rtacakt?r. Bu durumda Uranüs bekarlar için evlilik, evliler için ayr?l?k getirir diyebilir miyiz, deriz. Tabii bir ko?ulla; e?er ili?kinizi yenilemeyi ba?ar?rsan?z ve tüm zorluklara esneklikle uyum sa?larsan?z Uranüs ayr?lman?z? de?il daha mutlu bir ya?ama kucak açman?z? sa?lar.

Monoton ve ev arkada?l???na dönü?en evlilikler için “ hayat?n? bo?una geçiriyorsun, “o kadar da zavall? de?ilsin ayr?l ve yeni a?klara ko?” diyecektir. Yaln?zl?k hapishanesine kendini kapatan müzmin bekarlar içinse ortak ya?am?nda keyifli olabilece?ini hat?rlatacak, bir anda evlenme cesareti katacakt?r. Seçim size ba?l? elbette ama bana sorarsan?z Uranüs’e uyum sa?lamakta, ani fikirlere aç?lmakta fayda var. O sizin için katlanmay? de?il özgürlü?ü vaad ediyor.

YAY | (23 Kas?m – 21 Aral?k)


VE JÜP?TER BURCUNUZDA

Çe?itli yerlerde okuyacaks?n?z, izleyeceksiniz, dinleyeceksiniz. Y?l?n en ?ansl? burcu; Yay

Jüpiter, Yay burcuna geçi? yapt? diye topluca sevindik, bence en yararl? oldu?u, herkese en az?ndan pozitif dü?ünmeyi, silkelenmeyi, hayata barda??n dolu yan?n? görerek bakmam?z? sa?lad??? burçta yol ald??? için ?ahane.

Fakat!

Sadece ?ubat, mart, a?ustosun ikinci yar?s?, ekim ve kas?mda. Süre çok s?n?rl? yani. De?erlendiremezseniz y?l?n sonunda “ hani Yaylar en ?ansl?yd?” diyen seyircilerden olursunuz. Aktif olup her alanda ?ans?n?z? zorlarsan?z y?l?n sonunda kazanan ve iyi bir y?l oldu diyen Yay siz olursunuz. Önce pozitif dü?ünceye inanmakla ba?lay?n, sonra b?rak?n biraz kilonuz arts?n ve ne?eniz de tabii. E?lenceye, evlili?e, en az?ndan yeni a?klara s?cak bak?n. Ta?? s?ksan?z alt?na dönü?ecek ?ans?n?za güvenin, tabii belirtti?im aylarda ve dönemlerde. E?itim ve seyahat f?rsatlar?n? mutlaka de?erlendirin. Ancak unutmay?n y?l içinde kimi aylarda Neptün’le sert aç? yapacak olan Jüpiter, kimi aylarda geri gidecek. Hayat?n?zda mutsuzluklar da olacak. Dikkati elden b?rakmay?n.

?? YA?AMINIZ DE????YOR

?? ya?am?n?zda beklenmedik yükseli?lere haz?rlan?n. S?radan i?lerin insan?ysan?z s?rad??? ve garantisi olmayan i?ler ilginizi çekmeye ba?layabilir. Uranüs i? alan?n?za Mart 2019’da yerle?ti?inde s?k?c? i? ortam?n?z?n sizi köreltti?ini dü?ünmeye ba?layacak, iyi de yapacaks?n?z. Daha konforlu bir ya?am? hakediyorsunuz. Art?k hobilerinizi de de?i?tirmelisiniz. Bilgiye olan merak?n?z bir ?ekilde yön bulmal?. Yaz?n, çizin, entelektüel birikiminizi ba?kalar?yla payla??n. Olabildi?ince çok kitlelere hitap edin. Uranüs’ün sizden beklentisi bu.

Öte yandan sa?l???n?z? da eskisi kadar umursamayacaks?n?z. Yine de kan dola??m? ve tansiyon sorunu ya?am?n?za kat?labilir. Bol egzersiz yapmak sadece beyniniz için de?il bedeniniz için de bir ihtiyaç. ?? ya?am?n?z yoksa ve siz ö?renciyseniz ya da çal??mayan biriyseniz evde oturmak bedeninize iyi gelmeyecek. Günlük ev i?leri size yetmeyecek. D??ar? ç?k?n ve amac? yard?m olan gruplarla ba?lant? kurun. ?nterneti aktif kullan?n. Televizyona esir olmay?n.Aksi halde Uranüs gerekli de?i?iklikleri yapamaz ve d??ar? ç?kman?z için bir y?k?m yaratabilir. Her türlü yenilik ve de?i?iklik Uranüs’ün amac?d?r.

O?LAK | (22 Aral?k – 20 Ocak)

KARAMSARLI?A SON

Hiç ummad???n?z kadar olumlu ve ne?eli bir ruh hali için içsel ayd?nlanma yani fark?ndal?k gerekiyor. Kelime anlam?n? tam kavrayamam?? olabilirsiniz. Çünkü ruhunuzda ya?l?, yorgun bir ermi? oturuyor. Satürn’ün burcunuza giri?iyle güvensizli?iniz, pesimist bak?? aç?n?z zirve yapm??t?.

Ve Jüpiter nihayet 2018’de 12. evinize yani bilinç alt? alan?n?za yerle?ti ve art?k bilinç alt?n?za pozitif mesajlar göndermenin ne anlama geldi?ini içsel olarak ö?rendiniz. Muhtemelen kendi kendinize oldu. Bir sabah uyand?n?z neden mutsuz olay?m ki dediniz. Bu ruh halini 2019’da sürdürebilirseniz olumlu dü?ündü?ünüzde olumlu ?eyler ya?ad???n?z? fark edeceksiniz. Özellikle ?ubat, mart, a?ustosun ikinci yar?s?, ekim ve kas?m aylar?nda bol bol mutlu sabahlara uyanacak, rüyalar?n?z? hat?rlayacak, rüyalar?n yol gösterici olabildi?ini kavrayacaks?n?z. Nefis bir y?l olabilir, biraz çabayla.

A?K H?Ç BU KADAR KOLAY OLMAMI?TI

Mart ay?nda a?k alan?n?za giri? yapan Uranüs beklenmedik tan??malar, kayna?malar, aniden ba?layan sorgusuz a?klar getirecek. ?htimal vermedi?iniz art?k unuttu?unuz a?k sizinde kap?n?z? çalacak.

S?ra d??? birine a??k olman?z kaç?n?lmaz veya asla diyebilece?iniz kadar s?radan birine. Gelecek vaat eden veya güvenilir ki?i merak?n?z? çöpe atacak, akl?na zekas?na a??k olaca??n?z ki?ilere evet diyeceksiniz. Sert aç?larda hiç olmad???n?z kadar da a?k ac?s? çekebilirsiniz, bunu da göze alacaks?n?z. Üstelik yeniden duygular?n?z?n yükselmesi ho?unuza da gidebilir.

Süregelen bir ili?kiniz varsa bir anda bebek sahibi olup sonras?nda evlilik karar? almakda ihtimal. Asla demeyin. Size ayk?r? ne varsa hepsini kabul edebilirsiniz.

Sade ve sabit gelirli bir i? ortam?nda çal???yorsan?z hiç beklenmedik f?rsatlar kap?n?z? çalabilir ve bir anda ?öhret basamaklar?n? t?rman?rken, projelerinizi geni? kitlelere tan?t?rken bulabilirsiniz kendinizi. 2019 yaz?na kadar ha gayret. Her durumu de?erlendirin.

KOVA | (21 Ocak – 19 ?ubat)

TÜM D?LEKLER?N?Z?N GERÇEKLE?ECE?? B?R YIL OLAB?L?R

Bir Kova için hayatta en önemli ?ey ne? Arkada?lar?, idealleri ve özgürlü?ü. Bütün bunlar do?um haritam?z?n 11. eviyle anlat?l?r. Jüpiter 11. evinizden geçi? yap?yorsa ekstra olarak tüm dilekleriniz h?zla gerçekle?ir.

2019 y?l?nda Jüpiter 11. evinizde. Bol bol arkada??n?z olacak, ortak amac? olan gruplar içinde yer alacaks?n?z ve elbette dilekleriniz gerçekle?ecek dersem abartm?? olmam ama belli dönemlerde bunlar olabilir. ?ubat, mart, a?ustosun ikinci yar?s?, ekim ve kas?m aylar?nda. Gördü?ünüz gibi süreç çok k?sa ve atlamadan de?erlendirmeniz gerekiyor. Sosyalle?in, seyahat edin, hayat amac?n?z? bulmaya çal???n. Haa bir de ne diledi?inize çok dikkat edin. Biri ya da bir ?ey yerine, genel dilekler pi?man olmayaca??n?z bir gelece?e götürür.

URANÜS YUVA ALANINIZDA

Yöneticiniz Uranüs ortalama 7 y?lda bir burç de?i?tirir ve sizin için yeni bir evre yarat?r. Bu evrelerde hayat?n?z?n bir alan? da de?i?ir. 2019 Mart ay?ndan itibaren yuvan?zda büyük de?i?iklikler gerçekle?ecek. Ev düzeniniz, e?yalar?n?z, ev sahibi olup olmamak, ev için yapt???n?z harcamalar, ya?ad???n?zyer hepsi de?i?meye ba?layacak.

De?i?im yava? ama konforunuzu artt?racak bir düzende geli?ecek. Aile olma kavram? size uygun de?ilse, özgürlü?ünüze a??r? dü?künseniz bu da de?i?ecek. 2019 evlilik y?l?n?z da olabilir. Aile ba?lar?n?z güçlüyse ayr?lmak, uzakla?mak sizi üzebilir. Buna ra?men yola ç?kmal?s?n?z. Uranüs sizi geli?tirmek için çabalarken sabit fikirli olmamal?s?n?z.

BALIK | (20 ?ubat – 20 Mart)

KAR?YERDE ALTIN YILINIZ

Derlerki Neptün ke?fedilmeden önce Jüpiter, Bal?k burcunu yönetirdi. Bu eski dost 2018 sonuna do?ru yay burcuna yerle?ti. Kariyer alan?n?za. Bu es geçmemeniz gereken bir zaman. 12 y?l sonra tekrar bu alana gelecek ama aradaki 12 y?l? iyi de?erlendirmek isterseniz ?imdi yat?r?m yapmal?, yükseli?e veya hedefe odaklanmal?s?n?z. Jüpiter size ?ans verecek. Yeni teklifler alacaks?n?z veya yöneticilerinizin deste?ini alacaks?n?z. Her ko?ulda önünüze f?rsatlar serilecek. ?ubat, mart vea?ustosun ikinci yar?s? ile ekim, kas?m aylar? ?ansl? dönemler. Di?er aylar? pas geçeceksiniz.  Teklifleri kabul edin, her zamankinden daha çok çal???n, her ad?m? bir f?rsat olarak görün ve engellerin sizi y?ld?rmas?na izin vermeyin. Göreceksiniz tan?nman?z ve hak etti?iniz de?eri kazanman?z çok kolay olacak.

ÇEVRE DE????KL??? BA?LIYOR

Uzun yaln?zl?k y?llar? veya a??r? sosyal y?llar sizi yordu. Çok çal??mak için ko?turup durdunuz ya da çal??ma hayat?na at?lmak için. Hep ayn? çevredegeli?meye çal??t?n?z ama yetmedi?ini mart ay?ndan itibaren anlayacaks?n?z.

Yak?n çevreniz geni?leyecek, daha fazla kom?uluk ve daha içten kom?uluk yapaca??n?z insanlar?n aras?na yerle?ecek, karde?lerinizle birbirinizi desteklemenin ekstra bir ?ans oldu?unu anlayacaks?n?z. Sosyal medyada daha çok tan?nma ?ans? bulacak, insanlar?n size ula?mas?n?n keyiflendirdi?ini fark edeceksiniz. Geni? çevrenin i?leri kolayca çözümlemek aç?s?ndan da çok i?e yarad???n? gözlemleyeceksiniz. Daha s?k seyahat edecek, yolculuklar?n sizi yeni yuvan?za do?ru götürdü?ünü anlayacaks?n?z. Gelecek y?llar içinde de s?kl?kla çevre de?i?ikli?i yapacak ve ad?n?z? alt?n harflerle medya tarihine yazd?racaks?n?z. Tabii hedefiniz bu ise!

Total
0
Shares

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez ayarları

Aşağıda bu web sitesinde hangi tür çerezlere izin vereceğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi uygulamak için "Çerez ayarlarını kaydet" düğmesini tıklayın.