Yeni bir y?l; pek çok alanda oldu?u gibi yatakta da de?i?im getiriyor.

??te 2019’da burcunuza göre denemeniz gereken seks pozisyonlar?:

KOÇ – Snow Angel 

Sekste yeni ?eyler ke?fetmeye bay?l?yan koç burçlar? bu pozisyondan da vazgeçemeyecek. Biraz ola?an?n d???na ç?kmak için harika olan bu pozisyonda partnerinizin kalçalar?n? ok?ayabilir, kalçalar?n?z? yönlendirerek daha derin penetrasyon sa?layabilir ya da seksi yönetebilirsiniz.

BO?A – Chairman

2018’i oldukça yo?un geçiren Bo?a burçlar?n?n, a??rl??? art?k partnerlerine devretmelerinin vakti geldi. Tabii ayn? durum yatakta da söz konusu! Chairman gibi klasik bir pozisyon, 2019’da favoriniz olacak.

?K?ZLER – Kelebek 

Klasiklerin modern dokunu?larla de?i?tirilmesine bay?lan ikizler burçlar?; misyoner pozisyonunun bu farkl? halini 2019’da listelerine almal?. Bu pozisyonda kalçalar?n?z yata??n kenar?nda kalacak ?ekilde s?rt üstü uzan?n. Partneriniz ise ayakta durarak penetrasyonu sa?layacak. Siz bacaklar?n?z? partnerinizin omuzlar? üzerine koyarak kalçalar?n?z? bir miktar yukar? kald?rabilirsiniz. Bu pozisyon, size servikal uyar?lmay? sa?lamak için mükemmel bir aç? olu?tacak.

YENGEÇ – Örümcek

Yengeç burçlar?n?n kar???k ve zorlu i?lere bay?ld???n? biliyoruz! Zaten zor olan ?eyler her zaman seksidir!

Partnerinizle birlikte t?pk? bir örümcek gibi pozisyon almal?, bacaklar?n?z? belinin yanlar?na koymal?s?n?z. ??in güzel yan? ise kontrol her ikinize de e?it da??lacak ve sekste mükemmel bir uyum sa?layacaks?n?z. Yani bir ekip çal??mas?ndan bahsediyoruz! Tempoyu diledi?iniz ?ekilde yönlendirebilir ve derinlemesine penetrasyonla orgazma ula?abilirsiniz.

BA?AK – Ka??l

Ka??k pozisyonu için ideal burç olan ba?aklar?n, “ka??l” pozisyonuna da bay?laca??na eminiz.

Bu pozisyonda ayn? do?rultuda uzanmak yerine, siz s?rt üzeri uzanm??ken partneriniz yan durmal?. Penisini daha derinlerde hissetmek istiyorsan?z bir baca??n? partnerinizin omzuna koyabilirsiniz. Partnerinizin mimiklerini ve nas?l zevk ald???n? izleme ?ans?, pozisyonun öne ç?kan yanlar?ndan. Ayr?ca ellerinizi rahatl?kla kullanma ?ans?n?z oldu?u için yeni bölgeler ke?fedebilirsiniz.

TERAZ? – El Arabas? 

Öncelikle bu pozisyonun ba?lang?ç a?amas?ndakiler için uygun olmayabilece?ini belirtmemiz gerek. Doggy pozisyonundan farkl? olarak, partneriniz ayakta dururken, bacaklar?n?z? onun beline sarmal? ve ellerinizle yerden destek almal?s?n?z. Pozisyonun uzun süreli yap?lmas? yorucu olabilir. Ama yorulmak sorun olmamal?.

AKREP – ?elale

Biraz zorlanma s?ras? kar?? tarafta. Partnerinizin bedenini yataktan sark?t?rken siz üstte olacaks?n?z. Akreplerin partnerini de?i?ik aç?larla izlemekten keyif alaca??na eminiz. Ayaklar?n?z? kullanmay? unutmamal?s?n?z.

YAY – David Copperfield

Burada David Copperfield sihri yast?kta sakl?. Kalçalar?n?z?n hemen alt?na yerle?tirerek hafifçe havada durmay? sa?lamal?s?n?z. Böylece partneriniz size mükemmel bir oral seks yapabilir.

O?LAK – X Pozisyonu

Crisscross olarak da bilinen, duyarl?l???n kendisini yava? yava? hissettirdi?i bir pozisyon tam o?laklara göre! Yere uzan?p bir baca??n?z? hafifçe kald?rarak partnerinizin omzuna yaslaman?z ve kendinizi zevkin kollar?na b?rakman?z yeterli. E?er partneriniz kondüsyonlu ise, yava? tempolu giri? ç?k??lar ile orgazma ula?abilirsiniz. Hem vajinan?z?n hem de klitorisinin uyar?laca?? bu pozisyon, 2019’da favoriniz olacak.

KOVA – Swiss Ball Blitz 

Sportmen kovalar için harika bir seks pozisyonu fikrimiz var! Fitness topuna oturan partnerinizin kuca??na oturarak deneyimleyebilece?iniz bu pozisyonda hareketlerinizin kontrolü tamamen sizde olacak. Böylece orgazma ula?mak için diledi?iniz tempoyu sa?layabilecek ve daha h?zl? bir penetrasyon ya?ayacaks?n?z.

BALIK – Pretzel

Romantik bal?klar?n favori misyoner pozisyonlar?n? revize etmenizin zaman? geldi.

S?rt üstü uzanm?? konumdayken ve partneriniz üzerinizdeyken, hafifçe yana dönerek bir baca??n?z? onun beline dolayabilir ve di?erini de onun kalçalar?n?n alt?na yerle?tirebilirsiniz. Seks hayat?n?za biraz tempo katmak için denemeniz gereken bir pozisyon.

 

Total
2
Shares