Bu hafta Mars i? ba??nda… Kendisi haftaya damgas?n? vurmakta kararl? gibi görünüyor. Bu hafta Mars; Merkür, Güne? ve Jüpiter’le sert görünümlerle ilerlemekte.

Öncelikle haftan?n ilk yar?s? etkin olacak Mars ve Merkür düellosu a?z?n?zdan ç?kana dikkat etmeniz gerekti?ine i?aret etmekte.

?leti?im kurmak, anla??lmay? beklemek, derdinizi en do?ru biçimde anlatmak zor olabilir. Özgürlü?ünüz, kendinizi özgür ve rahat hissetme iste?iniz arzunuz artarken, duygular?n?z? saklamak, bir konu veya ki?iyle ilgili hissettiklerinizi örtmek kolay olmaz. Bu süreçte Merkür Gerilemesi de devam etti?i için ileti?im s?k?nt?lar? kadar teknolojik aletler ve sorunlar?yla ilgili birçok aksakl?kla u?ra?mak mümkün.

Dolay?s? ile Merkür Gerilemesini yar?lam??ken, bu haftay? daha sakin ve ak?ldan uzakla?madan, öfkeye teslim olmadan tamamlamam?z gerekmekte.

Astrolog ?ebnem Ek?ib’den 26 Kas?m – 2 Aral?k haftal?k astroloji yorumunuz!

26 Kas?m – 2 Aral?k Haftal?k Astroloji Yorumunuz

Koç – Yükselen / Ay Burcu Koç     +

 

 

Bu hafta burcunuz yöneticisi Mars ile Merkür aras?ndaki gerilimli etkile?im ili?kileriniz ve ileti?im biçiminize dikkat etmeniz gerekti?ini gösteriyor. Aile büyükleri, büyük karde?leriniz, yak?nlar?n?zla olan ili?kilerde olaylar? büyütmeden inatla?madan ilerlemelisiniz.

Bu süreçte ba?layan ve kördü?üm olan sorunlar uzun soluklu devam edebilir ki esnek yakla??mlar içinde olman?z haftal?k etkiler ad?na hayli önemli. Sal? ve çar?amba günleri ev ve aile konular? ailevi konulara oda??n?z artabilir. Per?embeden itibaren ili?kiler, a?k alan?n?z veya çocuklarla ilgili konular öne ç?kacak. Pazartesi, sal? ve cuma günleri enerjilerini iyi yönetmeniz gerekebilir.

Bo?a –  Yükselen / Ay Burcu Bo?a +

 

Kariyer ve i? alanlar?n?zda bu hafta riskli ad?mlardan sak?n?n. Elinizdeki i?leri tamamlama, rutin konular? tamamlama etkileri sizin için daha rahat olacakt?r. Sözle?meler, anla?malar, görü?meler ve toplant?lar, önemli kararlar ad?na haftan?n ilk yar?s? biraz daha temkinli olmakta fayda var.

Haftan?n ikinci yar?s? görü?me trafi?iniz artabilir, telefonlar, görü?meler ad?na yo?un bir temponuz olacak. Teknolojik aletler, cep telefonlar? ve bilgisayarlar?n?z ilgili i?lerinizde bu hafta olabilecek aksiliklere kar?? h?zl? çözümler bulman?z gerekebilir.

?kizler – Yükselen / Ay Burcu ?kizler +

Hareketli bir hafta geçireceksiniz. Haftan?n ilk yar?s? özellikle pazartesi ve sal? günleri birden fazla konuda çözümsel yakla??mlar sergilemek zorunda kalabilirsiniz. Zihninizin oldukça yo?un olaca?? bir hafta sizi bekliyor.

Bu süreçte çözüm odakl? yakla??mlar sergilemeniz ve ayn? anda birçok konuyla u?ra?man?z söz konusu iken, uyku düzeninize, yeme düzeninize önem verin. Dinlenerek i?lerinizi organize edin. Fazla ko?turman?n getirdi?i yorgunluklar nedeniyle unutkanl?klar, detaylar? görememe söz konusu ki bu nedenle dü?ünerek ve yava?layarak i?lerinizi ele almal?s?n?z.

Yengeç – Yükselen / Ay Burcu Yengeç +

 

Maddi konularda temkinli hareket etmeniz gerekebilir. Finansal alanlarda bir karar vermeniz gerekiyorsa özellikle haftan?n ilk yar?s?nda daha dikkatli olmaya bak?n. Konu?malar, görü?meler ad?na da yo?un bir ilk yar? geçirebilirsiniz ancak ileti?im kesintileri nedeniyle sakin ve esnek olman?z önemli olacak.

Sal? ile per?embe aras? ki?isel bak?m ve ki?isel konular öne ç?k?yor. Bu alanlarda halletmeniz gereken i?leri sal?, per?embe aras?na alabilirsiniz. Per?embeden itibarense duygusal konularda hareketli bir zamanlar ya?anabilir.

Aslan – Yükselen / Ay Burcu Aslan +

 

Kar?? alan?n?zda bulunan Mars etkisiyle bu hafta boyunca ikili ili?kiler, anla?malar, sözle?meler, önemli imzalar, sonucu uzun vadeye yay?lacak kontratlar? yapmak ad?na destekli de?ilsiniz. Gözden kaç?rd???n?z bir durum sonradan sizi zora sokabilir.

Öte yandan e?iniz, partneriniz veya ikili ili?kide oldu?unuz ki?ilerle diyaloglar?n?zda gerginlikler olabilir ki esnek olmaya ve meseleleri büyütmemeye önem vermeniz gereken bir hafta söz konusu. ?ans?n?z? zorlamay?n. Sözlü ve yaz?l? ileti?imde dikkatli olun.

Ba?ak – Yükselen / Ay Burcu Ba?ak +

 

Per?embe gününe kadar olan dönemde hareketli bir hafta geçireceksiniz. Yak?n çevrenizle alakal? alanlar yo?unla?aca??n?z konular olabilir. Anne taraf?ndan akrabalar, day?lar, teyzeler gibi aile büyükleriyle ilgili konular gündeme gelebilir.

?çeri?ini çok iyi bilmedi?iniz veya direk sizinle ilgili olmayan konu ve durumlara müdahil olmamaya bak?n ve yak?n çevrenizle ili?kilerinizde mesafenizi korumaya özen gösterin. Per?embe gününden itibarense biraz daha kendinizle kalman?z, cumartesiye kadar olan dönemde kalabal?klardan, teferruatl? konulardan, a??r? stresten uzak durman?z yerinde olur.

Terazi – Yükselen / Ay Burcu Terazi +

 

Sal? gününden itibaren i? ve kariyer konular?nda hareketli bir süreç ya?ansa da öncesinde pazartesi gününü sakin ve rutin i?lerle geçirmeye bak?n. Sal?dan itibaren h?zlanan temponuz nedeniyle kendinizi a??r? zorlamadan günlük rutininize ve i? konular?na e?ilmeniz sa?l???n?z için do?ru olacakt?r.

Hafta ortas?ndan itibaren sosyal alanlar, arkada?larla ilgili konular daha fazla gündeminizde olsa da bu hafta tart??malardan uzak durmaya çal???n. Ve sizi yoran i? ve ki?ilerle bir arada olmamaya bak?n.

 

Akrep – Yükselen / Ay Burcu Akrep +

 

 

Çar?amba ak?am saatlerine kadar olan döngüde bu hafta ?artlar? zorlamadan, fiziksel ve ruhsal sa?l???n?za önem vererek i?lerinizi yönetmelisiniz. Bu aral?k size ek yükler vermesi, aksiliklerle bo?u?man?z, ani de?i?imler nedeniyle planlar?n?z? yeniden gözden geçirmeniz ad?na dikkat çekici.

Per?embe gününden itibaren rahatlamaya ba?layacaks?n?z ve zihinsel olarak da ele ald?klar?n?za daha net ve çözüm odakl? yakla?abileceksiniz. Haftan?n gergin enerjilerine yo?un ?ekilde maruz kalma ihtimaliniz nedeniyle kar???k i? ve konulara bu hafta mümkün oldu?unca girmemeye bak?n. Sa?l???n?za, huzurunuza önem verin. Ve angarya i?lerden, ek yüklerden uzak durun.

Yay – Yükselen / Ay Burcu Yay +

Hafta ba?? ikili ili?kiler, görü?meler ad?na temponuz h?zl? olabilir. Partneriniz, e?iniz veya birlikte oldu?unuz ki?iyle pazartesi ve sal? günleri boyunca konu?malar?n?za, yaz??malar?n?za dikkat etmekte fayda var. Sa?l?k aç?s?ndan da kendinize önem vermeniz ve ba????kl?k sisteminizin hassasiyeti nedeniyle yeme ve uyku düzeninizi önemsemeniz yerinde olacak.

Per?embeden itibaren küçük bir seyahat, bir yolculuk, küçük bir tatil plan?n? hayata geçirmeniz için destekli olan etkiler nedeniyle hafta sonu sizi rahatlatacak küçük bir kaçamak iyi gelebilir.

O?lak – Yükselen / Ay Burcu O?lak +

 

Bu hafta ikili ili?kiler, e?inizle ileti?iminiz ad?na haftan?n ilk yar?s? yo?un olmak üzere dikkat etmekte fayda olacak. ?? ortakl?klar?, projeler, ortak yap?lan her türlü i? ve konuda bekledi?iniz baz? geli?meler olurken ayr?nt?lara dikkat edin ve dü?ünerek ad?m at?n. Ailevi konular, ebeveynlerinizle alakal? durumlar aç?s?ndan yine haftan?n ilk yar?s? hayli hareketli olacak.

Haftan?n ikinci yar?s? ise ki?isel konular? ele alabileceksiniz. Bu hafta günlük i?lerinizi yürütürken planl? ve organize olman?z etkileri daha rahat ya?aman?za neden olabilir. Parasal konularda temkinli olun ve riskli ad?mlardan kaç?n?n.

 

Kova –  Yükselen / Ay Burcu Kova +

 

 

Hafta ba?? ili?kiler, çocuklarla ilgili konularda ele ald?klar?n?z? fazla büyütmeden ve çözüm odakl? olmaya önem vererek ilerlemeye çal???n. Sal? ile per?embe aras? günlük i?ler ve rutinleriniz ad?na temponuz artabilir. Sa?l???n?za önem vermeniz gerekmekte.

Bu hafta ba?kalar?n?n sorunlar?, ek yükler, fazladan sorumluluk almak için uygun zamanlardan geçmiyorsunuz. E?iniz veya aile üyelerinizle olan ili?kilerinizde daha sakin olmak gerekiyor. Özellikle çar?ambadan itibaren teklif ve görü?melerde planl? olmak yerinde olacakt?r.

 

Bal?k – Yükselen / Ay Burcu Bal?k +

 

 

Hafta ba?? aile konular?, ebeveynlerle ili?kiler ad?na yo?un bir temponuz olabilir. Sal? gününden itibaren ailevi konularda dikkatiniz çocuklarla ilgili meselelere kayabilir. Özellikle çocuklar?n?zla ili?kilerinizde daha esnek ve yap?c? olmaya çal??mak gerekebilir.

?li?kilerde ise hafta ortas?yla birlikte kar?? taraf?n beklentileriyle sizinkiler ayn? paralel de olmayabilir ki bu hafta uzla?ma gerektiren durumlar? ele al?rken z?tla?madan, esnek olmaya gayret etmek önemli olacak.

Total
26
Shares

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez ayarları

Aşağıda bu web sitesinde hangi tür çerezlere izin vereceğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi uygulamak için "Çerez ayarlarını kaydet" düğmesini tıklayın.