Marie Claire’in 30 y?l içinde yay?nlad??? olay yaratan röportajlar?ndan sizin için seçtiklerimiz…

1996 – Tarkan +

‘Megastar’ Tarkan dergimizin ilk erkek kapa??yd?. ‘Ölürüm Sana’ albümüyle Türkiye’yi sallamadan önce…

+

1997 – Mehmet Günsur +

“?nsan?n en büyük kazan?m?, belki de mimkleridir!”

 

1997 – Müjde Ar +

“Ne yaz?k! A?klar da ars?zla?t?.”

 

1998 – ?brahim Tatl?ses +

“Tabiat?m budur; beni bir tan?yan bir de tan?mayan pi?man!”

 

1999-Deniz Akkaya +

‘Dünyan?n ?lk Tap?na??” çekiminde alt? muhte?em kad?n ç?plakl???n sayg?nl???n? anlat?yor. Deniz Akkaya en çok dikkat çeken isimlerdendi.’

 

1999 – Demet Akba? +

“Her duyguyu içimde ayn? anda bar?nd?rabilecek bir yetene?e sahibim. Bu, sanatç? ruh hali gibi…”

+

2002 – Mehmet Günsur +

27 ya??ndaki Mehmet Günsur, “Profesyonel ?izofrenleriz” dedi.

 

2002 – Mustafa Sandal +

Ben onu özledi?im kadar unuttu?umu da çoktan kabul ettim.

 

2005 – Gülse Birsel +

Avrupa Yakas?’yla yakalad??? ba?ar?n?n ard?ndan ç?kard??? Yolculuk Nereye Hem?erim adl? kitab?n?n heyecan?n? ya?ayan Gülse Birsel…

 

2006 – Cem Y?lmaz +

“Sizce ben neden me?hurum? Ben mesela çok ?a??r?yorum. Neden me?hur oldu?umu hiç anlam?yorum. Bir tane daha emsali yok.”

 

2006 – Sibel Kekilli +

“Beni saf, ufak k?z çocu?u gibi görmek istiyorlar. Küçük gösteriyorum ama gerçek çok farkl?.”

 

2006 – Azra Ak?n +

“Görsellik benim için doyurucu olmaz. Benim daha çok derinli?e ihtiyac?m var.”

 

2006 – Berrak Tüzünataç +

“Güzelli?in de?erli oldu?una inanm?yorum. ?imdi estetik var; dolay?s?yla bir güzellik enflasyonu var.”

 

2007 – Özgü Namal +

Reenkarnasyona inan?yorum. Olgunlu?um bundan olsa gerek.

 

2007 – Deniz Akkaya +

Deniz Akkaya’n?n 30. ya??n? Büyükada Splendid Otel’de kutlam??t?k.”

 

 

2007 – Kenan Do?ulu +

Eurovision öncesi Cüneyt Akero?lu’nun gözünden Kenan Do?ulu.

 

 

2007 – Murat Boz +

“Bu i?e ba?lad???m ilk gün bedelini de ödemeye karar verdim.”

 

2008 – Ebru Günde? +

“On y?l sonra bu kad?n?n zehir zemberek olmas?n? istiyorum.”

 

2008 – Meltem Cumbul / Özcan Deniz +

‘A?k Yakar’ projeleri için bir araya gelen Meltem Cumbul ve Özcan Deniz, öncesinde Marie Claire için bulu?tu.

 

2008 – Demet Akal?n +

“Herkes kadar zekiyim ama çok zeki olsam kim bilir neler yapaca??m?”

 

2008 – Hande Ataizi +

Sar? peru?u ile Nihat Odaba??’n?n objektifi kar??s?na geçen Hande Ataizi…

 

2009 – Binbir Gece Ekibi +

O y?l?n fenomen dizisi olan Binbir Gece ekibinden Ceyda Düvenci, Bergüzar Korel, Halit Ergenç, Mert F?rat ve Ezgi Asaro?lu ile gerçekle?tirdi?imizçekimden bir kare.

 

2009 – Serdar Ortaç +

“?u anda kanatl?, yukar?da uçan bir adam?m.”

 

2009 – Beren Saat +

“San?r?m bir izim kals?n gibi içten içe bir iste?im var.”

 

2009 – Ozan Güven +

“?yi oyunculu?u taçland?racaksan?z bunun ölçütü risk almak olmal?.”

 

2010 – Jane Birkin +

Konser için ?stanbul’a gelen Jane Birkin ile Taksim’deydik.

 

2011 – Ajda Pekkan +

Modayla aras? her zaman iyi olan Ajda Pekkan, Nihat Odaba??’n?n objektifi kar??s?nda.

 

2011 – Erol Günayd?n +

“Hiç ?öhret gözlü?ü takmad?m.”

 

2011 – Ayd?n Boysan +

90. ya??n? kutlayan Ayd?n Boysan’?n zengin dünyas?na konuk olduk.

 

2012 – Serenay Sar?kaya +

Yüzmeyi dahi bilmeden kulaç atmak ve ayakta kalmak zorunday?m.

 

2012 – Seyfi Dursuno?lu +

Seyfi Dursuno?lu ve Huysuz Virjin aras?nda gidip gelen bir sohbet…

 

2012 – Orhan Gencebay +

Orhan Gencebay ile çocuklu?undan, müzi?e her ?eyi konu?tuk.

 

2012 – Seda Sayan +

“Kurtlar sofras?nda güzel bir kad?n olarak kendini koruyabilmektir, Kad?rgal?l?k.”

 

2012 – Nejat ??ler +

Sevgiye inanmaktan ba?ka çaremiz yok.

 

2013 – Canan Ergüder +

“Ben ya?amay? seven ve a?ka inanan bir kad?n?m.”

 

2013 – Gamze Özçelik +

“K?r?lsam da üstesinden gelirim bir ?ekilde dü?ünerek, kendi içimde ya?ayarak, bazen de yok sayarak.”

 

2013 – Hadise +

“Ben sava?ç? bir kad?n?m, istedi?imi al?r?m.”

 

2013 – ?brahim Çelikkol +

Merhamet dizisindeki F?rat karakteriyle radar?m?za giren ?brahim Çelikkol.

 

2013 – Bergüzar Korel +

“Herkesin fikrini al?r?m ama en sonunda kendi bildi?imi okurum. San?r?m bu en sevdi?im özelli?im.”

 

2013 – Burcu Esmersoy +

Erkek egemen dünyada kad?n olmak çok zevkli.

 

2014 – Hülya Koçyi?it +

Hülya Koçyi?it ile eskileri yad etmi?tik.

 

2014 – Yasemin Allen +

“Eski Yasemin ile bugünkü aras?ndaki en büyük fark art?k bir sava?ç? olmam.”

 

2015 – Serenay Sar?kaya +

“Bence güzel kad?n kendini seven kad?nd?r.”

 

2017 – Bü?ra Develi +

“Ben a??kken büyülenmi? gibi oluyorum ve ba?ka hiçbir ?ey dü?ünmüyorum.”

 

2018 – Bade ??çil +

Bade ??çil hayat?n?n en güzel dönemlerinden birinde…

Total
8
Shares