Marie Claire ç?kmaya ba?lad??? 1988 senesinden bugüne kadar birçok foto?rafç?yla unutulmaz çekimlere imza att?! Biz de bu foto?rafç?lardan Hasan Hüseyin ile çekim an?lar? hakk?nda konu?tuk.

?lk Marie Claire kapa??n?z? çekti?inizde kaç ya??ndayd?n?z?
?lk Marie Claire kapa??m? çekti?imde san?r?m 30 ya??ndayd?m.


O tarihlerde kapak çekmek günümüze k?yasla nas?ld??
O günlerde foto?raflar? analog çekiyorduk ve photoshop yoktu. Tek kare bile mükemmel olmak zorundayd?. Bir kapak çekiminde saç, makyaj, styling, ???k, kompozisyon, lens ve kamera ayarlar?n?n tam olmas? lâz?m. Ben her zaman foto?raf? sanat olarak görmü?ümdür. O y?llarda kapak çekimi yapmak benim için kafamdaki imaj?, elimdeki imkânlarla görsel hâle getirmek ve sunmakt?.

Bu çekimler s?ras?nda ba??n?za gelmi? komik bir an?n?z var m??
O günlerde sokakta fazla çekim yap?lm?yordu. Eski ?stanbul sokaklar?nda çekim yaparken bizi kovalayanlar, ta? atanlar çok oldu. ‘Yabanc? ajanlar’ diyerek bizi suçlad?lar. Bizim de bunlar kar??s?nda a?z?m?z aç?k kal?yordu. Bazen Kapal?çar??’da yabanc? turistlere modellik yap?p yapmayacaklar?n? soruyordum. Bugünkü gibi model ajanslar? yoktu. Styling de yoktu. Bazen saç ve makyaj? bile kendim yapt???m olmu?tur.

Marie Claire, profesyonel hayat?n?za neler katt??
Marie Claire benim için çok özel bir dergi. Türkiye’ye geldi?im günlerde ilk editoryal çekimlerimi gerçekle?tirdi?im yer. Ayr?ca Türkiye’de kalmaya karar vermemde de çok önemli bir etkisi vard?r.

Hadi bize bir do?um günü mesaj? verin…
?yi ki do?dun Marie Claire. Daha nice 30 ya?lara!

Total
0
Shares