Her ya??n farkl? bir güzelli?i oldu?u gibi, farkl? ihtiyaçlar? da var. Ünlülerin cilt uzman? Renée Rouleau‘nun tavsiyeleri ?????nda 30’lu ya?lar için en önemli 7 cilt bak?m? ad?m?n? aç?kl?yoruz!

 

IT Cosmetics Your Skin But Better CC+ Illumination SPF 50+ Cream +

Cildinizin avantajlar?n? öne ç?karmak için makyaj yap?n

Pek çok kad?n cildinin nefes almas?n? sa?lamak için baz? günler makyaj yapmayabiliyor ancak Rouleau makyaj?n asl?nda cildi koruyabilece?ini söylüyor. “Mü?terilerimi makyaj? bir cilt bak?m ürünü gibi görmeleri konusunda e?itiyorum” diyen Rouleau; Güne? koruma ve UV koruma gibi a?amalar? bu tarz makyaj ürünleri sayesinde sa?layabildi?ini söylüyor. E?er makyaj?n gözeneklerinizi t?kayaca??n? dü?ünüyorsan?z; endi?elenmenize gerek yok zira cilt tipinize uygun bir ürün kullan?rsan?z bunu ya?amazs?n?z.

No7 Restore & Renew Face & Neck Multi Action Serum +

Boyun bölgenizi ihmal etmeyin

Ya??n?z? boynunuzun ele verdi?ini unutmay?n. Çek cilt uzman? Joanna Czech “Ya? yüzünüz meme uçlar?n?zda ba?lar saç diplerinizde biter” diyor. Bu yüzden boyun bölgesine özel bir serum edinmelisiniz.

L’Occitane Immortelle Divine Eyes +

Göz kremi bir olmazsa olmaz

Mimiklerden dolay? en çok ya?lanma belirtisi gösteren göz bölgesi için mutlaka bir göz kremi edinmeniz gerekti?ini bir kez daha belirtmemiz gerekti?ini dü?ünmüyoruz. Rouleau “Sadece göz altlar?na de?il; göz altlar?ndan ba?layarak ka? kemi?inize do?ru ç?kabilirsiniz” diyor.

Sarah Chapman Ultimate Cleanse +

Makyaj temizleme mendillerini b?rak?n

20’lerinizin ba??nda bu bir sorun olmayabilir ama tek bir mendille tüm makyaj ürününü asl?nda yüzünüze da??tmay? b?rakmal?s?n?z. Art?k ihtiyac?n?z olan ?ey derinlemesine bir temizlik olacakt?r. ?unu unutmay?n ki temiz bir cilt, sa?l?kl? cilttir. ?yi temizleme losyonlar? ve jellerine yat?r?m yap?n.

The Ordinary Retinol 2% +

Retinol kullanmaya ba?lay?n

Cilt yüzeyinize gereken önemi göstermek için retinol kullan?m?na ba?layabilirsiniz. 9 ayda fark? göreceksiniz.

Pixi Glow Peel Pads +

Gündüz ve gece rutinlerinizi farkl?la?t?r?n

Pek çok insan 30’lu ya?lar?nda gündüz ve gece ayn? ?eyleri yapma hatas?na dü?üyor ancak cildin günün bu iki evresi için ihtiyaçlar? birbirinden oldukça farkl?d?r. Gündüz cilt bak?m? rutininiz “korumakla” ilgili olmal?. Gece rutininizin temelini ise “yenileme” olu?turmal?.

Slip Embroidered Silk Queen Pillowcase +

8 saat uyku

Güzellik uykusu özellikle 30’lu ya?lar?m?zda daha da önem kazan?yor.

Total
2
Shares