Astrolog ?ebnem Ek?ib’den 4-10 ?ubat haftas?n?n astroloji yorumlar?.

Koç – Yükselen / Ay Burcu Koç    Kariyer ve i? alanlar?n?z ad?na h?zl? geli?melerden geçece?iniz bir döneme giriyorsunuz. Yeni Ay kariyer alan?n?zda gerçekle?irken, bu alandaki hedefleriniz, beklentileriniz yenileniyor. Yeni i? teklifleri, i? alanlar?nda geli?melere, yenilenmelere aç?k olacaks?n?z.

Ancak üstlerinizle ili?kilerinize de dikkat etmekte özellikle pazartesi ve per?embe aras?n? yönetici pozisyonundaki ki?ilerle ili?kilerinizi dengeli ?ekilde götürmekte fayda var. Pazartesi ile per?embe aras? Mars burcunuza do?ru geçi? yapacak. Mars ile hareketli bir dönem ya?ayacaks?n?z ama bu hafta per?embe gününe kadar sakin olmak, fevri hareket etmemek sizin için önemli. Yine hafta sonuna kadar olan dönemde kaslar?n?za, burkulmalara, ba? bölgenize, ba? a?r?lar?na dikkat etmekte fayda var. Spor ve benzeri etkinliklerinizde cuma gününe kadar a??r?ya kaçmay?n.

Bo?a –  Yükselen / Ay Burcu Bo?a +

Bu hafta karar vermeniz gereken bir durumla ilgili sonuç alman?z söz konusu. Öte yandan ilerlemek istedi?iniz alanlarda ?artlar? yeniden gözden geçirme ve art?k harekete geçme iste?inizde art?yor. Ancak per?embe gününe kadar kariyer ve i? alanlar?nda daha sakin olmal?, acele kararlar almadan, izleyerek hareket etmelisiniz.

Di?er yandan e?itim, yurt d???, yabanc?larla ilgili konular, yolculuklar, turizm, akademik alanlar gibi mevzular hayat?n?zda bu aralar aktif rol oynuyorsa geli?meler, yeni durumlar içinden geçebilirsiniz. Mars, per?embe gününden itibaren geçece?i yeni yerinde iç gerginliklerinizi, biriktirdi?iniz öfkelerinizi aniden su yüzüne ç?karma e?iliminde olacak ki iç kontrolünüzün önemli oldu?u bir haftadan geçmektesiniz.

?kizler – Yükselen / Ay Burcu ?kizler

Kariyer ve i? alanlar?n?zda bir süredir devam eden yo?un tempo düzene giriyor.  Bu hafta hedeflerinizi gerçekle?tirmek ad?na daha net ad?mlar atabilece?iniz etkiler söz konusu olurken, arkada?lar?n?zla ilgili konular, sosyal alanlar?n?z, bekledi?iniz, bekletti?iniz konularla ilgili h?zlanacaks?n?z.

Her ne kadar daha kararl? ve iddial? olaca??n?z bir döneme ba?l?yor olsan?z da öncesinde bu hafta ortas?na kadar daha çok rutin konulara öncelik vermek ve ba?lataca??n?z sizin için önemli mevzular? cuma gününe almak do?ru olacak. Özellikle i? anla?malar?, sözle?meler ad?na cumaya kadar olan dönem detaylar? kaç?rman?za neden olabilir ki bu tip geli?meleri ve kararlar? hafta sonuna do?ru ele al?n.

Yengeç – Yükselen / Ay Burcu Yengeç

?kili ili?kiler, birliktelikleriniz, birlikte i? yapt???n?z veya ortak bir alan? yönetti?iniz tüm ki?ilerle ilgili alanlarda h?zl? geli?meler olacak. Yurt d???, yurt d??? planlar?n?z veya hayat?n?zdaki sizin için önemli hedefleriniz ad?na yeni olu?umlar?n bir anlamda ba?lang?c?ndan geçiyorsunuz. Ancak bu hafta özellikle per?embe gününe kadar olan dönemde önemli ad?m veya ba?lang?çlar? dikkatli ele al?n.

Acele etmeyin. Sosyal alanlar?n?z, arkada?lar?n?zla ili?kilerinizde ani ve fevri kararlar vermeyin. Herhangi bir konuda ad?m atmak, harekete geçmek için mümkünse cuma gününü bekleyin zira burcunuzla ba?lant?l? etkin enerjiler cuma günü aktive olacak. Duygusal konularda çabuk s?k?ld???n?z, sab?rs?z davranabilece?iniz bir hafta geçireceksiniz. Per?embe gününe kadar ili?kilerle ilgili de karar vermek için gökyüzü bekleyin diyor. Özellikle sal? ile per?embe aras? kendinize dönük olmak, hatta biraz kendinizle kalmak daha iyi gelebilir. Cumadan itibaren rahatlayan etkiler hafta sonu da dahil keyifli bir sürece geçmenizi destekleyecek.

Aslan – Yükselen / Ay Burcu Aslan

Ki?isel alanlar?n?z ad?na hareketli bir hafta geçireceksiniz. Mesleki konular, hayat?n?zda belirlemeniz gereken önemli ad?mlarla ilgili karar süreçleri, rekabet etmek zorunda kald???n?z ki?ilerle ilgili tutumlar?n?z ad?na belirsizliklerin netle?ti?i bir hafta olacak.

Sa?l?k konusunda dikkatli olmakta fayda var. Ruhsal dengenize, iç mutlulu?unuza önem vermelisiniz. ?? alanlar?nda dedikodular, spekülatif konu?malarla içli d??l? olabilirsiniz ki gereksiz muhabbetler, faydas?z konu?malarla vakit kaybetmemeye bak?n. Mesleki konularda per?embe gününden itibaren yo?un bir tempo içine geçebilirsiniz. Bu hafta yar?s?na kadar önemli ad?mlar ve ba?lang?çlar için acele etmeyin. Önemli bir geli?me veya ba?lang?ç için cuma gününü de?erlendirin.

Ba?ak – Yükselen / Ay Burcu Ba?ak +

?li?kiler, a?k konular?, çocuklarla ilgili vermeniz gereken kararlar, ki?isel geli?im alanlar?nda etkin enerjilerden geçeceksiniz. Yeni Ay özellikle ili?kiler ad?na yeni geli?meler ve beklenmedik bir durum ya?anmas?na neden olabilir.

Halen devam eden ili?kinizde veya partnerinizle diyaloglar?n?zda per?embe gününe kadar olan dönemde haftan?n ilk yar?s? dikkatli olmakta fayda var. Ki?isel alanlar?n?z, ili?kiler, duygusal konularda kararlar alma, harekete geçme etkileriniz vurgulu. Ancak Mars’?n kar?? burcunuzdan yapt??? hareket hafta sonuna kadar e?iniz, ili?kileriniz, partnerinizle diyaloglar?n?zda bu hafta esnek olman?z gereklili?ini vurgulamakta.

Terazi – Yükselen / Ay Burcu Terazi

Hafta ortas?na kadar aile, ev alanlar?, ebeveynlerinizle ilgili konular öne ç?k?yor. Haftan?n ikinci yar?s?yla birlikte i? ve mesleki alanlar daha yo?un ?ekilde odakland???n?z durumlar haline gelebilir.

Haftan?n ikinci yar?s? sa?l?k, metabolik dengeniz önemli olacak. Bu hafta yediklerinize, beslenme düzeninize, ba????kl?k sisteminize önem vermeniz gerekmekte. Mars’?n kar?? burcunuza geçmesiyle per?embe gününden itibaren ortakl? alanlar, e?inizle ilgili konular, i? ortakl?klar?n?zla ba?lant?l? h?zl? geli?meler ya?anabilir.

Akrep – Yükselen / Ay Burcu Akrep

Yak?n çevreniz, karde?ler, arkada?lar?n?zla ba?lant?l? konular hafta boyunca dikkatinizi yo?un ?ekilde çekebilir. Özellikle yak?n çevrenizle ilgili geli?melerin h?zl? ya?and??? bir hafta geçirebilirsiniz. Öte yandan giri?imler, bekletti?iniz bir durumla ilgili karar alman?z, harekete geçme enerjileriniz de art?yor. Gökyüzü cuma gününe kadar cesur ad?mlar?, dü?ünmeden hareket etmeyi desteklemiyor.

Özellikle sal? ile per?embe aras?n? daha sakin ve rutin konularla geçirmek yerinde olacak. Cuma gününden itibaren h?zlanacaks?n?z. Bu hafta sal?, çar?amba ve per?embe günleri boyunca kazalara, ate?li enfeksiyonlara dikkat edin.

Yay – Yükselen / Ay Burcu Yay

Parasal i?ler, maddi konular bu hafta dikkatinizi yo?unla?t?rd???n?z en aktif alan olacak. Konu?malar?n?za özellikle hafta boyunca dikkat edin. Neyi nas?l söyledi?inize önem vermeniz gereken bir hafta geçireceksiniz. A?z?n?zdan ç?kan? iyi dü?ünmelisiniz.

Haftan?n genel etkileri hem konu?malar hem de finansal konularda per?embe gününe kadar olan bölümde dikkatli olman?z gerekti?ini vurgulamakta. Duygusal ili?kilerinizde ise partnerinizle payla?mak istedi?iniz bir durum veya konuyla ilgili konu?ma plan?n?z varsa yanl?? anla??lman?z olas? ki cuma gününden önce bu alanlarda ad?m atmay?n.

O?lak – Yükselen / Ay Burcu O?lak

Burcunuzda gerçekle?en Yeni Ay ile ki?isel alanlar?n?z, ki?isel kararlar?n?z daha vurgulu olacak. De?i?im döneminde geçmektesiniz. Hayat?n?zda bilhassa bu hafta sonuna do?ru aktive olacak yeni bir süreç ba?l?yor olabilir.

Bekletti?iniz kararlar? aniden uygulamaya giri?ebilir veya sab?rl? oldu?unuz alanlar? daha h?zl? ?ekilde sonuçland?rmak isteyebilirsiniz. Ancak bu hafta inceleme, fark etme, planlama döneminden geçiyorsunuz. Ad?m atmak içinse cumadan itibaren harekete geçmek yerinde olacakt?r. Ailevi alanlar, ev ve yak?n çevrenizle ilgili durumlar?n h?zl? de?i?ti?i, ki?isel hayat?n?z?n daha vurgulu olaca?? bir sürece geçiyorsunuz.

Kova –  Yükselen / Ay Burcu Kova

Yeni ay döngüsü içsel olarak sizi zorlayabilir. Duygusal ve ruhsal dengenize hafta ortas?na kadar dikkat etmek gerekecek. Giri?imler, gerçekle?tirmek isteyip sabretti?iniz konular aç?s?ndan h?zlanmak istedi?iniz bir döneme girdi?iniz.

Bu hafta gökyüzü per?embe gününe kadar yeni ba?lang?çlar? ve ad?mlar? daha dikkatli atmak gerekti?ine i?aret etmekte ki cuma gününden itibaren i? ve özel hayat?n?zda ak?c? ve aktif bir döneme gireceksiniz. Sab?rs?z olmadan, dengede kalmak hafta boyunca en fazla dikkat etmeniz gereken nokta olacak.

Bal?k – Yükselen / Ay Burcu Bal?k

Hedefler, yapmak istedikleriniz, arzular?n?z gibi ki?isel konular?n?z? yöneten bir alanda gerçekle?ecek Yeni Ay sizi ummad???n?z güzel sürprizlerle bulu?turabilir.

Mars uzun süredir burcunuzda ilerlemekte idi. Art?k para alanlar?n?za geçiyor ama bu hafta ilerleyece?i hassas noktalar parasal konularda per?embe gününe kadar beklemeniz ?art? ile önünüzdeki dönemde güzel geli?meler ya?ayabilece?inize i?aret etmekte. Cuma gününden itibaren burcunuza geçecek olan Ay ve gökyüzündeki ak?c? enerjiler haftal?k planlar?n?zda en yo?un ?ekilde cuma günü desteklenece?inize i?aret etmekte.

Total
0
Shares