4 ?ubat Pazartesi günü Kova burcunda gerçekle?ecek yeniay ile beraber burçlar? farkl? ba?lang?çlar bekliyor. Bu ay tüm konularda gerilimlerden uzak durmakta fayda var.

??te Astrolog Dinçer Güner’den ?ubat 2019 astroloji yorumunuz…

KOVA | (21 Ocak – 19 ?ubat)

4 ?ubat’ta burcunuzda gerçekle?ecek yeniay ile beraber ki?isel yeteneklerinizi gözden geçireceksiniz. Yeni ba?lang?çlar yapabilir, birtak?m olu?umlar?n içinde yer alabilirsiniz. ?leti?im kurdu?unuz ki?ilerle gerilimden uzak durman?zda fayda var. Daha önce rafa kald?rd???n?z konular varsa bu ay, aksiyon almak için güzel bir süreç.

BALIK | (20 ?ubat – 20 Mart)

Kova burcunda gerçekle?ecek yeniay ile beraber yaln?zl?k ihtiyac?n?z artacak. Çevrenize kar?? daha ketum davranabilir, dü?üncelerinizi kendinize saklayabilirsiniz. Bu dönem kendinizi demotive hissedece?iniz için yeni kararlar almak ad?na harekete geçmek istemeyebilirsiniz. Sa?l???n?zla ilgili kararlar al?rken de dikkatli olun.

KOÇ | (21 Mart – 20 Nisan)

Sosyal çevrenizde hareketli günler ya?ayacaks?n?z. Arkada? ve dostlar?n?zla s?k s?k bir araya gelebilir, daha sosyal olabilirsiniz. Yemek organizasyonlar?, konserler, tiyatrolar derken bu ay?n nas?l geçti?ini fark etmeyeceksiniz bile. Payla??ma daha aç?k, dostluklar?n?zda epeyce yol kat etti?iniz bir dönemi tecrübe edeceksiniz.

BO?A | (21 Nisan – 20 May?s)

Bu ay Kova burcunda gerçekle?ecek yeniay ile mevcut i?inizde daha sa?lam ve cesur ad?mlar atacaks?n?z. ?nisiyatif alaca??n?z bir ay sizi bekliyor. Yükselme ve terfi gibi beklentileri olanlar için bu süreç, onlar? destekleyen etkilere sahip. Ayr?ca i? arayanlar ya da mevcut i?ini de?i?tirmek isteyenler için de gökyüzü güzel seçenekler sunabilir.

?K?ZLER | (21 May?s – 21 Haziran)

Bu ay e?itim almak için harekete geçebilirsiniz. Yurt d??? ba?lant?l? i? olanaklar?n?n olu?mas? veya e?itim sebebiyle seyahatler gündeme gelebilir. Bu konularla ilgili sevindirici geli?meler ya?ayacaks?n?z. Bu yeniay uzun soluklu bir planlama yapman?za ve bunu hayata geçirmek için ad?m atman?za sebep olabilir.

YENGEÇ | (22 Haziran – 22 Temmuz)

Bu ay Kova burcunda gerçekle?ecek yeniay ile ekstra gelirler elde edebilirsiniz. Devam eden hukuksal bir süreciniz varsa sürpriz bir ?ekilde sonlanabilir. Finansal kaynaklar?n?z? gözden geçirmek için ad?m atabilirsiniz. Sa?l???n?za özen gösterece?iniz bu dönem check-up yapt?r?n.

ASLAN | (22 Temmuz – 22 A?ustos)

Bu ay daha çok evlilik ve ortakl?k alanlar?na odaklanacaks?n?z. Yoluna bir ortakla devam etmek isteyenler yeni bir i? kurabilir. Bu ayki yeniay, destekleyici etkilere sahip olsa da temkinli davranmakta fayda var. Bekâr olanlar yeni biriyle tan??abilir, bir ili?kiye ad?m atabilir. Mevcut ili?kilerde ise gelecek planlar? yap?lmaya ba?lanabilir.

BA?AK | (23 A?ustos – 22 Eylül)

Bu ayki yeniay ile beraber günlük hayat?n?z? olu?turan her türlü konuda dikkatli olmal?s?n?z. Çal??ma ko?ullar?n?zda yenilikler gündeme gelebilir. Daha fazla sorumluluk ve disiplin gerektiren ekstra projeler ortaya ç?kabilir. Ast, üst ili?kilerinde sükûnetinizi koruman?z ve tart??malardan uzak durman?zda fayda var.

TERAZ? | (23 Eylül – 23 Ekim)

Bu ay evliler e? ve çocuklar?yla daha fazla vakit geçirecek, çocuk yapmay? planlayanlar harekete geçecek. Bekâr olanlar ise beyaz atl? prensleriyle kar??la?acak. Arkada?lar?n?z sizin için çöpçatanl?k yapacak. Bu dönemde siz de gitti?iniz sosyal bir ortamda bu ki?iyle tan??abilirsiniz. K?sacas? havada a?k kokusu var!

AKREP | (23 Ekim – 22 Kas?m)

4 ?ubat’taki yeniay ile beraber ev ve ailevi konular?n? tecrübe edeceksiniz. Aile bireyleriyle daha fazla vakit geçirebilir, akraba yemeklerine kat?labilirsiniz. Evinize yeni bir ruh katmak, havas?n? de?i?tirmek için de ayr?ca dekorasyon yapabilirsiniz. Ev sat?n almak isteyenler veya mevcut evlerini de?i?tirip ta??nmak isteyenler için de ideal bir süreç.

YAY | (23 Kas?m – 21 Aral?k)

Bu ay ileti?im ve haberle?me ile ilgili her türlü konuda son derece yo?un günler ya?ayacaks?n?z. Telefon ve e-mail trafi?i artabilir, teknolojiyle daha ha??r ne?ir olarak hareket etmek durumunda kalabilirsiniz. Yo?unlu?u sadece ileti?im kanallar?nda ya?amakla da kalmay?p seyahat takviminiz de hareketlenebilir.

O?LAK | (22 Aral?k – 20 Ocak)

4 ?ubat’ta Kova burcunda gerçekle?ecek yeni ay ile beraber finansal, borç ya da kredi gibi konular gündeminizde olacak. ?nce eleyip s?k dokuyarak kendinize bir finansal yap?land?rma plan? yapabilirsiniz. Gelirinizi art?rmak ve yat?r?m yapmak üzere harekete geçebilirsiniz. Kredi çekmek için de son derece uygun bir ay

Total
0
Shares