Dt. Arzu Yaln?z Zogun a??z kokusu tedavisi hakk?nda bilgi verdi.

Neredeyse her iki yeti?kinden biri a??z kokusundan ?ikayetçidir. A??z kokusu, t?pta Halitozis olarak da bilinir.

A??z kokusu; bu problemden muzdarip olan ki?ilerin sosyal ili?kilerini, i? hayat?n? ve di?er ya?am alanlar?n? olumsuz etkileyebilir. Buna ek olarak, a??z kokusu problemi olan pek çok ki?inin bundan haberi olmayabiliyor. E?leri, i? arkada?lar?, mü?terileri, arkada?lar? ve çevresindekiler bile, bu konuda kar?? taraf? uyarmakta tereddüt edebiliyor. Bir ki?i, a??z kokusu problemi oldu?unu fark etti?inde, bu konuda neler yapabilece?ini bilmek isteyecektir.

A??z kokusu, pek çok farkl? faktöre ba?l? olarak görülebilir ve a??z kokusunun nedeni, ki?iden ki?iye de?i?iklik gösterebilir. Uzman bir doktor, hastan?n a??z kokusunun alt?nda yatan problemi tan?mlayabilir ve buna ba?l? bir tedavi geli?tirecektir.

A??z Kokusunun Nedenleri

A??z kokusu; ki?inin beslenme ?ekli, kulland??? ilaçlar, a??z hijyenine dikkat etmemesi, ?eker hastal???, laktoz intolerans?, di? ve di? eti hastal??? ve di?er hastal?klar gibi çe?itli nedenlere ba?l? olarak geli?ebilir. A??z kokusunun tedavisi, bu durumun nedenine ba?l? olacakt?r. A??z kokusunun alt?nda yatan nedenler, a?a??dakileri içermektedir:

 • Kötü A??z Hijyeni

Bir ki?inin a??z hijyenine dikkat etmemesi ve di?lerini iyi f?rçalamamas? durumunda; a??zda kalan yiyecek parçalar? çürümeye ve kötü a??z kokusuna neden olur. Bakteriler ayr?ca, di? çürükleri ve di? eti hastal?klar?na da neden olabilir.

 • Beslenme

Güçlü ve aromatik yiyecekler, bir ki?inin nefesini etkilemektedir. A??z kokusuna neden oldu?u bilinen yiyecekler aras?nda; so?an ve sar?msak, köri gibi aromatik baharatlar, baz? peynir çe?itleri, kahve ve bal?k gibi besinler yer almaktad?r. Bu yiyecekler, midede rahats?zl??a ve beraberinde ge?irmeye neden olabilir. Bu da, a??z kokusuna neden olabilir. Ayr?ca, bal?k ya?? gibi baz? g?da takviyeleri de a??z kokusuna neden olabilir.

 • A??z Kurulu?u

A??z kokusu; bazen de, sindirim sürecinin hayati bir parças? olan ve a??z kokusuna neden olan parçac?klar? gideren tükürük ak???n?n azalmas?ndan da kaynaklanabilir. Ayr?ca, a??z kurulu?u için kullan?lan ilaçlar, a??zdan nefes almak ve tükürük bezi problemleri de a??zda kötü kokuya neden olmaktad?r.

 • Sigara

Sigara; a??z kokusunun yan?nda, di?lerin lekelenmesine neden olabilir, di? etlerini tahri? edebilir ve di? çürümelerini ?iddetlendirebilir.

A??z Kokusu Hakk?nda Bilinmeyen Gerçekler

A?a??daki t?bbi durumlar, a??z kokusuna neden olabilir:

 • Di? ve di? eti enfeksiyonlar?,
 • Farenjit ya da bademcik iltihab? gibi bo?az enfeksiyonlar?,
 • Solunum yollar?nda enfeksiyon,
 • Kronik sinüzit,
 • Kronik bron?it,
 • ?eker hastal???,
 • Reflü,
 • Karaci?er ya da böbrek hastal???,
 • Laktoz intolerans?

A??z Kokusunu Gidermek ?çin Neler Yap?labilir?

A??z kokusu problemi ya?ayan insanlar, a??z kokusunu gidermenin yollar?n? ararlar. Bir ki?inin a??z kokusunu önlemek ve gidermek için yapabilecekleri a?a??da s?ralanm??t?r:

 • A??z hijyenine dikkat edin,
 • Florürlü di? macunu ile di?lerinizi günde en az 2 kez f?rçalay?n,
 • Yemeklerden sonra di?lerinizi f?rçalay?n,
 • Dilinizi f?rçalay?n,
 • Di? f?rçan?z? her 2-3 ayda bir de?i?tirin,
 • Düzenli olarak di? ipi kullan?n,
 • Takma di? kullan?yorsan?z, geceleri ç?kar?n ve a?z?n?za tekrar yerle?tirmeden önce iyice temizleyin,
 • Y?lda iki kez di? muayenesine gidin,
 • Sigaray? b?rak?n,
 • Su içerek a?z?n?z? nemli tutun,
 • Tükürük üretimini artt?rmak için ?ekersiz sak?z çi?neyin,
 • Sar?msak ve so?an gibi güçlü kokulu yiyeceklerden uzak durun,
 • Geçici bir çözüm olsa da gargara kullan?n.

A??z Kokusu Tedavisi

A??z kokusunun tedavisi, bu duruma neden olan problemin kayna??na ba?l?d?r. A??z kurulu?unuz varsa, doktorunuz tükürük üretimini artt?ran bir ilaç kullanman?z? önerebilir. Di? hekiminiz ayr?ca; özel di? macunlar? ve gargaralar da önerebilir.

A??z kokusu problemini azaltmak için, di?ler aras?ndaki bo?luklardan kaç?nmaya ve di? eti hastal?klar? riskini en aza indirmeye özen gösterin ve a??z hijyeninize dikkat edin. A??z kokusu, altta yatan bir sa?l?k probleminden kaynaklan?yorsa, di? hekiminiz muhtemelen sizi ilgili bölüme yönlendirecektir.

Di? hekiminiz, bir di? eti hastal???n?z oldu?unu fark ederse, bu durumu tedavi edecektir. Bazen di?lerde biriken bakteriler, profesyonel temizlik ile de giderilebilir. Bununla birlikte, bakterilerin üremesini artt?ran hatal? di? restorasyonlar?n?n de?i?tirilmesi de gerekebilir.

Kaynak: https://www.dentaluna.com/tedaviler/agiz-kokusu-ve-tedavisi

Total
0
Shares

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez ayarları

Aşağıda bu web sitesinde hangi tür çerezlere izin vereceğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi uygulamak için "Çerez ayarlarını kaydet" düğmesini tıklayın.