Bu ay Venüs’ün Terazi burcuna geçi?iyle herkesi yeni geli?meler bekliyor. 11 A?ustos’ta gerçekle?ecek Aslan burcundaki Güne? tutulmas? ise burçlar?n a?k hayatlar?nda etkili olacak.

??te Astrolog Dinçer Güner’den a?ustos ay? astroloji yorumunuz.

Video yükleniyor

ASLAN | (22 Temmuz – 22 A?ustos)

Bu ay telefonlar?n?z hiç susmayacak, maillerinize cevap verirken zaman?n nas?l geçti?ini anlamayacaks?n?z. 11 A?ustos’ta burcunuzda gerçekle?ecek Güne? tutulmas? d?? görünü?ünüzde fark edilir bir de?i?im yaratacak. 26 A?ustos’ta Bal?k burcunda gerçekle?ecek Dolunay ise size, e?inizden veya i? orta??n?zdan gelecek olan sürpriz gelirler sunabilir.

BA?AK | (23 A?ustos – 22 Eylül)

7 A?ustos’ta Venüs’ün Terazi burcuna geçi?iyle maddi anlamda rahatlayaca??n?z bir döneme gireceksiniz. Yaln?zl??a duydu?unuz ihtiyaç artabilir. Gizli dü?manlar?n?za kar?? kendinizi koruman?z gereken bir dönem. Sürpriz geli?melere gebe oldu?unuz bu dönemde evlilik, ili?kiler, ortaklarla ili?kiler konusunda köklü kararlar alabilirsiniz.

TERAZ? | (23 Eylül – 23 Ekim)

Bu ay insanlar?n, fiziksel görünü?ünüzle ilgili fikirlerini daha da önemseyeceksiniz. Aslan burcunda gerçekle?ecek Güne? tutulmas? sosyal hayat?n?z? zenginle?tirecek. Hareketli ve keyifli zaman geçirece?iniz bu dönem arkada?lar?n?zla derneklere üye olabilir, yard?m gönüllüsü olarak baz? çal??malara da destek verebilirsiniz.

AKREP | (23 Ekim – 22 Kas?m)

11 A?ustos’ta Aslan burcunda gerçekle?ecek Güne? tutulmas?, kariyer evinizde etkili olacak. Önemli etkileri oldu?u için bugüne kadar ne ektiyseniz onu biçeceksiniz. Terfi, zam, statü de?i?ikli?i gibi konular sürpriz bir ?ekilde gelebilir. Bal?k burcunda gerçekle?ecek dolunay ise etkilerini özel hayat?n?zda gösterecek gibi duruyor.

YAY | (23 Kas?m – 21 Aral?k)

Bu ay arkada?lar?n?zla geçirece?iniz zamanlar önceli?iniz olacak. Flört etmeye yatk?n olaca??n?z bu dönemde arkada? ortam?nda birisiyle tan??abilir veya yak?nla?abilirsiniz. Aslan burcunda gerçekle?ecek Güne? tutulmas? sizi uluslararas? platformda kal?c?, yeni ve sevindirici geli?melerle yüzle?tirecek.

O?LAK | (22 Aral?k – 20 Ocak)

Bu ay sonuçlanmayan davalar?n?z bir celsede sonuçlanabilir. Sa?l?k konusu ise ötelememeniz gereken önemli bir gündem maddesi. Bal?k burcunda gerçekle?ecek dolunay ile yak?n çevrenizle ilgili konular gündeme gelebilir. Ans?z?n valiz haz?rlay?p tatile veya i? seyahatlerine ç?kmaya haz?r olun.

KOVA | (21 Ocak – 19 ?ubat)

Bu ay yabanc? men?eili anla?malar imzalamaya, ortakl?klar veya i?ler kurmaya haz?rl?kl? olun. Bekâr olanlar yeni bir ili?kiye ad?m atarken, ili?kisi olanlar ise evlilik karar? alabilir. Yeni ortakl?klar kurulabilece?i gibi var olan mevcut durumda ç?tan?n yükseldi?i, pozitif geli?melerin ya?and??? harika bir dönem. Bütçenizi yeniden yap?land?rabilirsiniz.

BALIK | (20 ?ubat – 20 Mart)

Kendinizi önemseyerek sa?l???n?z?, her türlü konfor alan?n?z? masaya yat?r?p bunlarla ilgili kararlar alabilirsiniz. Çevrenizin, partnerinizin, ailenizin duygu ve dü?üncelerini daha fazla önemseyeceksiniz. ?li?kilerinizde duygusal gerilimlerden uzak durman?zda ve mant?kl? hareket etmenizde fayda var.

KOÇ | (21 Mart – 20 Nisan)

Bu ay ili?kilerinize anlay??, ho?görü ve uyum damga vuracak. Bu dönem içerisinde partnerinizle romantik seyahatlere ç?kabilirsiniz. Çocuklar?n?zla daha çok zaman geçirmek için plan yapabilir veya i? hayat?nda ön plana ç?kman?za vesile olacak i?lere imza atabilirsiniz. Ayr?ca bast?rd???n?z korkular?n?zla da yüzle?ebilirsiniz.

BO?A | (21 Nisan – 20 May?s)

?? hayat?n?zdaki ko?ullar? iyile?tirmek için ad?mlar atabilirsiniz. 11 A?ustos’ta Aslan burcunda gerçekle?ecek Güne? tutulmas? ise aile ili?kilerinize ???k tutacak. Tutulma etkisiyle ailenizle beraber hareket edeceksiniz. Yeni ba?lang?çlar yapaca??n?z ve kararlar alaca??n?z bir dönem olabilir. Bu ay baz? arkada?l?klar?n?z? gözden geçirmeniz mümkün.

?K?ZLER | (21 May?s – 21 Haziran)

Bu ay a?k?, uyumu, güzelli?i sembolize eden Venüs, özel hayat?n?zda yeni ve farkl? birisini size getirebilir. Bu a?k ayaklar?n?z? yerden kesecek. Yak?n çevreniz ve karde?lerinizle daha samimi olup onlarla daha çok zaman geçirebilirsiniz. Ayr?ca ev ve i? yeriniz aras?ndaki dengeyi sa?lam temellere oturtman?z gereken bir süreç sizi bekliyor.

YENGEÇ | (22 Haziran – 22 Temmuz)

Aile içinde ya?anabilecek olas? sorunlar?n üstesinden gelip her krizi bir f?rsata dönü?türebilirsiniz. Aslan burcunda gerçekle?ecek Güne? tutulmas? size finansal anlamda ek gelirler sa?layabilir. Ayr?ca yabanc? kültürler oda??n?zda olabilir, yeni e?itimlere ba?layabilir, çok uluslu bir firmadan i? teklifi alabilirsiniz.

Total
5
Shares