????????????????????????????????????

Yo?un ya?am temposundan dolay? spor geri plana at?lmas?n, herkesin ya?am?nda yer edinsin diye harekete geçen Supradyn Energy, Herkes için Spor Federasyonu ile yapt??? i?birli?iyle bu engelleri a?man?n yollar?n? arayacak.

Normal beslenmeyi desteklemek amac?yla kullan?lan takviye edici g?da markas? Supradyn Energy; yo?un i? temposu, hayat?n ko?u?turmas?, aile ve çocuklara vakit ay?rma derken spor yapmamak için birçok nedeni olan herkesi spora davet etti?ini, Herkes için Spor Federasyonu’yla birlikte spor dünyas?na ad?m att???n? Brand & Sport Summit 2018’de düzenlenen oturumla duyurdu. Oturumda; Bayer Tüketici Sa?l??? Türkiye Ülke Müdürü Taygun Günay ve Herkes için Spor Federasyonu Ba?kan? Yasin Bölükba??, Ahmet Gülüm’ün moderatörlü?ünde bir araya geldi. Herkes ?çin Spor Federasyonu temsilcileri olarak milli sporcumuz ?ahika Ercümen ve sa?l?kl? ya?am öncüsü Ece Vahapo?lu da oturuma kat?lan isimler aras?nda yer ald?. Türkiye’nin farkl? ?ehirlerinde “herkes için spor” anlay???n? anlatmay? hedefleyen, belirlenecek AVM ve ?ehir meydanlar?nda kurulacak oyun parkurlar?nda etkinlikler organize edecek olan Supradyn Energy ve Herkes için Spor Federasyonu, sporun önündeki engelleri a?mak için kollar? s?vayacak.

Türkiye’nin %85’i “ke?ke i?ten sonra spor yapmaya da halim olsayd?” diyor

Oturumda konu?an Bayer Tüketici Sa?l??? Türkiye Ülke Müdürü Taygun Günay “Bundan birkaç sene önce reklam kampanyam?z için yapt???m?z ara?t?rmada görmü?tük ki, Türkiye nüfusunun %89’u yeterince spor yapt???na inanm?yor.1 Bu gerçekten umut vaad edici bir oran. Çünkü bütün ad?mlar, fark?ndal?kla ba?l?yor. ?nsanlar?n spora ihtiyaç duydu?unu ve hareketi ihmal etti?ini bilmesi ilk ve en önemli ad?m? olu?turuyor. E?ilimlere ve rakamlara bakt???m?zda asl?nda Türkiye’de spor alan?nda bir geli?me potansiyeli oldu?unu görüyoruz. Lisansl? sporcular?m?z?n say?s? 7 milyona ula?t? ve üç sporcudan biri kad?n. 5 milyon lisanss?z sporcu, ayda en az bir kez çal???yor. Nüfusumuzun %2.4’ü (yakla??k 2 milyon ki?i) spor merkezi üyeli?ine sahip.2 Yine bir ba?ka ara?t?rma, Türkiye’nin %85’inin “ke?ke i?ten sonra spor yapmaya da halim olsayd?” dedi?ini söylüyor.3 O zaman dü?ünüyoruz, önümüzdeki engel nedir diye? Yorgunluk, motivasyon eksikli?i… Biz de Supradyn Energy olarak zihinlerdeki bu engeli a?mak için yola ç?kmaya karar verdik ve yeni ad?m?m?zla ?imdi “herkes için spor” diyoruz. Yorgunluk ve yo?un ya?am temposundan dolay? spor geri plana at?lmas?n, herkesin ya?am?nda yer edinsin diye harekete geçiyoruz” dedi.

Herkes için Spor Federasyonu Ba?kan? Yasin Bölükba?? ise “Herkes için Spor Federasyonu’nun amac? bir nesli, bir toplumun ya?am kalitesini yukar?lara ç?karmak. Dünyada da günden güne büyüyen sa?l?k harcamalar?n? görüyoruz; onkolojiyle mücadele, kanserler mücadele. Bunlar?n hepsinin içerisinde aktif ya?am?n çok önemli bir rolü var. Biz bu ülkede e?er insanlar?m?za daha fazla hareket ettirme e?ilimini gösterebilirsek, bunun do?ru bir ?ey oldu?unu partnerlerimize anlatabilirsek o zaman daha sa?l?kl? bi topluma do?ru ilerleyece?iz. Biz buraya ne kadar yat?r?m yapabilirsek herkesi daha bilinçli bir yere do?ru götürece?iz. Bu yat?r?mlarla tüm vatanda?lar?n herkes için spor kültürüne uygun bir hayat ya?amas? laz?m. Dolay?s?yla bu birliktelik ve yapt???m?z i?lere Supradyn Energy gibi destekçilerimizin olmas? çok anlaml?” dedi.

“Küçükken ast?m hastas? oldu?um için neredeyse d??ar? ç?kam?yorken, bugün spor sayesinde ayaktay?m. Bundan sonraki hedef daha çok insan?n hayat?na dokunmak” sözleriyle hedeflerini anlatan ?ahika Ercümen, ve “Hareket ve enerji her zaman hayat?m?zda olmal?, spora 18 ya??nda ba?lad?m ancak Everest’te ko?abiliyorsam herkes yapabilir” diyen Ece Vahapo?lu, Herkes ?çin Spor Federasyonu Onur Kurulu Üyeleri olarak i?birli?inden duyduklar? mutlulu?u ilettiler.

Türkiye’nin %66’s? spor yapmaya vakit bulamad???n? belirtiyor4

Gün içerisinde birçok mesaj ve uyar?ya maruz kalmak, insanlar?n zihinsel ve fiziksel olarak zay?f kalmas?na neden oluyor. Düzenli spor yapan ki?iler ise kendilerini aktif ve dinç hissediyor. Türkiye’nin %90’? sporla ilgilendi?i belirtiyor.5 Fakat bu ilgi daha çok sporu takip etmek olarak seyrediyor. Asl?nda spor Türkiye için her zaman bir gündem maddesiyken, gündelik hayata aktif olarak dahil olabilmi? de?il.

Yo?un tempo, toplant?lar aras?nda kaç?r?lan ö?ünler, düzensiz uyku saatleri birçok ki?inin hayat kalitesini, aktifli?ini dü?üren nedenlerin ba??nda geliyor. Bu gibi durumlarda ise normal beslenmeyi destekleyici, takviye edici g?dalara ihtiyaç duyulabiliyor. Türkiye’yi spor yapmaya davet eden Supradyn Energy’nin içeri?indeki demir, B2, B6, B12 ve C vitamini ile yorgunlu?un, bitkinli?in azalmas?na ve normal enerji olu?um metabolizmas?na katk?da bulunuyor.

Total
0
Shares