Aynaya bak?p kendinizi güzel gördü?ünüz zaman elinize hevesle telefonunuzu al?p selfie çekersiniz ve resimde gördü?ünüzle aynada gördü?ünüz aras?nda büyük bir fark olur, hevesiniz k?r?l?r ya. Evet bizde ya?ad?k o an?, yaln?z de?ilsiniz! Belli ki birkaç bilim insan? da kendi ortalam alt? görünen selfie’lerinden çok s?k?lm?? ki bu ara?t?rma için zaman (ve büyük ihtimal para!) ay?r?p üzerine çal??m??lar.

Payla??lan ara?t?rma yaz?s?na göre selfielerinizin gösteri?liden uzak olmas?n?n sebebi kolunuzun durdu?u pozisyon ve uzunlu?u. Yaz?ya göre, foto?rafta yüzünüzün karekteristik ölçülerinin bozulmamas? için kolunuzun 152 cm uzunlu?unda olmas? gerekiyor.

 

Ara?t?rmaya göre 30 santimetre uzakl?ktan çekilen (ortalama selfie çekerken kolunuz ve yüzünüz aras?nda olan mesafe) foto?raflar yüzünüze komik ayna efekti yapabiliyor. Bu ?ekilde burnunuz oldu?undan 30% daha geni? duruyor!

“Y?llar boyunca, hastalar?mdan ve akrabalar?mdan selfielerine bakarken ‘Burnuma bak, ne kadar büyük’ cümlesini duydum,” diyor plastik cerrah Boris Paskhover. “Hastalar?ma ve yak?nlar?ma her zaman ‘Ama gerçekten bu ?ekilde görünmüyorsun’ diye anlatmaya çal??t?m. Selfielerin yüz ölçülerini, özellikle burun ölçülerini, bozdu?unu biliyordum ve ben de bunu kan?tlamaya çal??t?m.”

 

Dr. Paskhover, Rutgers Medikal Okulu’nda ve Stanford Üniversitesi’nde çal??an bilim insan? arkada?lar?n? toplay?p farkl? kamera aç?lar?n?n kad?n ve erkek yüzlerinde neden oldu?u bozulma oran?n? ortaya ç?karan bir matematiksek model buldu.

Sonuçlar m??

1,5 metre uzakl?ktan (standart portre çekme uzakl???) çekilen foto?raf yüz ölçülerinde her hangi bir bozulmaya neden olmazken, 30 santimetre uzakl?ktan (selfie uzakl???) çekilen foto?raflar erkeklerde 30%, kad?nlarda 29% civar?nda burun ölçülerinde bozulmaya yol açm??.

Bu bozulmalarla ba? etmenin iki yolu var; ya selfielerden tamamen vazgeçip yüzünüzün fotografik bir kan?t? olmadan ya?amaya devam etmek ya da akrabalar?n?z gibi selfie çubuklar?na yat?r?m yapmak. Ya da en iyi seçenek olarak, korkunç selfieleri umursamayarak yüzünüzü oldu?u güzel halinde sevebilirsiniz!

Total
4
Shares

Bir cevap yazın