Dramatik kilo kayb?n?n ard?ndan deri alt? ve cilt dokusunda sarkmalar?n olu?abildi?ini söyleyen Metabolizma Cerrahisi Uzman? Dr. Murat Üstün, hastalarda estetik kayg? yaratan ve ya?am konforunu etkileyen bu durumun plastik cerrahi ile düzeltildi?ini belirtiyor.

Metabolizma Cerrahisi Uzman? Op. Dr. Murat Üstün, diyet, egzersiz ya da obezite cerrahisi geçiren hastalarda büyük miktarda kilo vermenin ard?ndan, özellikle ya? dokusunun yo?un depoland??? bölgelerde ya? dokusunun kaybolmas?na ba?l? ciddi deri alt? ve cilt dokusu sarkmalar? olu?abildi?ini belirtiyor. Bu hastalarda vücut ?ekillendirme ya da estetik cerrahinin ya?am konforu ve hasta memnuniyeti aç?s?ndan zorunlu oldu?unu kaydeden Dr. Üstün, plastik cerrahide özellikle yüz, boyun, üst kollar, meme, kar?n, bald?r ve kalçalarda geli?en ?ekil bozuklu?unun düzeltildi?ini ve fazlal?k derinin kesilerek ç?kar?ld???n? söylüyor. Dr. Üstün, estetik operasyon için obezite cerrahisi sonras?nda kilonun sabitlenmesi gerekti?ini, bunun için gereken zaman?n 6 ila 18 ay aras?nda gerçekle?ti?ini belirtiyor.

Estetik cerrahinin yararlar?

A??r? miktarda kilodan kurtulduktan sonra sarkan derilerin ç?kar?lmas? sayesinde hastalar?n kendilerini daha rahat hissettiklerini söyleyen Dr. Üstün, sarkan derilere ba?l? a?r?, k?zar?kl?k ve enfeksiyonlar?n da önlendi?ini ifade ediyor. Hastan?n kendine olan güveninin artt???n? kaydeden Dr. Üstün, ancak plastik cerrahi izleri vücut çizgileri aras?nda gizlenmeye ve görünmeyen bölgelere çekilmeye çal???lsa da kal?c? uzun izlerin olu?aca??n? belirtiyor. Dr Üstün, plastik cerrahi sonuçlar?n?n geri kilo al?m?, ya?lama ve ya?am tarz?na ba?l? olarak etkilenece?ini de dile getiriyor.

Her kilo veren uygun aday de?il

A??r? kilo veren herkesin plastik cerrahi için uygun aday olmad???n? söyleyen Dr. Üstün, ?unlar? belirtiyor: “Beden hatlar?n? düzeltmek için plastik cerrahi dü?ünülüyorsa yap?lmas? gereken var. Kilonuzun en az alt? ayd?r sabitlenmi? olmas? ve daha fazla kilo kayb? beklenmemesi gerekiyor. Optimal sonuçlar için vücut ?ekillendirme ameliyatlar? kilo vermek üzere yola ç?k?ld??? andan itibaren ortalama iki y?l sonra yap?lmal?. Bu süre bir yandan cildin olabildi?i kadar toparlanmas?na, öte yandan beslenmenin stabil ve en iyi duruma gelmesine olanak sa?lar. Her iki faktör de iyile?me dönemine olumlu katk?da bulunur. Genel sa?l?k durumunuz da en iyi düzeyde olmal?. Diyabet veya kalp hastal??? gibi kronik t?bbi hastal?klar?n?z?n olmamas? ya da kontrol alt?na al?nmas? gerekiyor. Genel sa?l?k durumu bozuk hastalar vücut ?ekillendirme ameliyatlar? için iyi adaylar de?ildir.“

 

Nelere dikkat etmeli?

Plastik cerrahi öncesinde nelere dikkat edilmesi gerekti?ine de?inen Dr. Üstün, “?yile?menizi etkileyecek protein eksiklikleri gibi sorunlar? önleyecek sa?l?kl? bir diyeti oturtmu? olman?z laz?m. Sigara kullanmak iyile?me süreçleri yava?lat?r ve cerrahi s?ras?nda ya da sonras?nda ciddi komplikasyon risklerini artt?r?r. Sigara içiyorsan?z cerrahiden en az 6 hafta önce b?rakmal?s?n?z. Vücut ?ekillendirme ameliyatlar? sab?r ve dayan?kl?l?k gerektirdi?inden bu süreçlere mental olarak da haz?rl?kl? olmal?s?n?z. Öte yandan postbariatrik estetik cerrahi beden ?eklinizde anlaml? düzelmeler sa?lar. Ancak cildinizi hiç kilo almam??ças?na toparlamas? ya da yirmili ya?lar?n?za döndürmesi imkans?zd?r. Yap?lan cilt germe operasyonlar?ndan sonra da ya?lanma süreciyle deformasyonlar devam edebilir“ bilgisini veriyor.

Total
1
Shares

Bir cevap yazın