Dünya tatilde ev konforu istiyor!

Turizm trendleriyle ilgili olarak yap?lan son ara?t?rmalar, 2017 y?l?ndan itibaren özellikle Avrupal? turistlerin tatillerinde ev konforu arad?klar?n?, villa kiralamaya ilgiyi art?ran bu trendin 2018 y?l?nda da devam edece?ini ortaya koyuyor. Bodrum’un harika beldesi Gündo?an’daki üç özel villadan olu?an Deniz Evleri Gündo?an da bu ilgiden nasibini al?yor.

BM Dünya Turizm Örgütü (UNTWO) 2017 y?l?ndaki dünya turizm hareketlili?inin bir önceki y?la göre yüzde 7 artt???n? kaydederken, AB ?statistik Kurumu(eurostat)verileri ba?ta ?ngilizler olmak Avrupal? turistlerin tatil için yurt içinde veya yurt d???nda do?al bölgelerde villa/ev kiralamay? tercih ettiklerini ortaya koyuyor. ?statistikler son üç y?ld?r turist giri?indeki belirgin dü?ü?e kar??n Türkiye’nin de paralel bir talep patlamas?yla kar?? kar??ya oldu?unu gösteriyor.

Her ?ey dahil sistemlerin dünya çap?nda ilgi kayb?na u?ramas?, turistik merkezlerin yo?un ticari faaliyet alan?na dönü?mesinin yaratt??? olumsuz etkiler ve tur ?irketleriyle ç?k?lan tatillerin gidilen bölgeyi tan?makta yetersiz kalmas? gibi etkenlerin bu yönelimde önemli rol oynad??? görülüyor. 2014 y?l?nda 39 milyon turistle kendi rekorunu k?ran ülkemiz, son üç y?lda yakla??k 10 milyon kay?pla bu olumsuz ?artlar?n etkisini fazlas?yla hissetti.

TÜRK?YE DEST?NASYONUNDA V?LLA TERC?H?

Buna kar??n Airbnb, Wimdu, Housetrip gibi küresel çapta villa, ev, oda kiralama hizmeti sunan web sitelerini yo?un olarak kullanan Avrupal? turistlerin, Türkiye destinasyonunu bu yolla de?erlendirmeye yöneldikleri belirtiliyor. Avrupal? turistlerin tercihleri özellikle Bodrum, Marmaris, Antalya gibi ülkemizin popüler turistik merkezlerinde villa kiralamaya kay?yor. Bu e?ilimde tatilini konforlu bir ortamda ve tamamen kendi arzular?na göre planlayarak de?erlendirme iste?i a??r bas?yor.

Ülkemizin oldu?u kadar dünyan?n da gözde tatil merkezlerinden Bodrum’un Gündo?an beldesinde bulunan ve Deniz Evleri Gündo?an ismiyle hizmet sunan üç çok özel villa da bu ilgiden nasibini al?yor. Bugüne kadar dünyan?n dört bir kö?esinden gelen gezgin topluluklar?n? a??rlayan Deniz Evleri Gündo?an, 2018 sezonunda da bat?l? ve yerli turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

DEN?Z EVLER? GÜNDO?AN’DA ?Y? TAT?LLER

Duayen Sanayici Deniz Durmay’a ait olan Deniz Evleri Sitesi’ndeki üç villan?n i?letmesini,yine kurucusu ve sahibi oldu?u Ay?e Deliismail Çiftli?i i?letiyor.Deniz Evleri Gündo?an, Yal?kavak ile Göltürkbükü aras?ndaki huzur vahas? Gündo?an’da bulunuyor. Villalar?n her biri, 8-10 ki?ilik gruplar? üst düzey konfor, sadece konuklar?n yararlanabildi?i özel yüzme havuzu, dört dörtlük lezzetler sunan özel restoran ve muhte?em manzara e?li?inde a??rl?yor.

Deniz Evleri Gündo?an villalar?n?n en büyü?ü, be? yatak odas? ile 10 ki?inin konaklamas?na olanak sa?l?yor. Di?er iki villadaki dörder yatak odas?, sekizer konu?un tatili için ideal mekânlar sunuyor. Üç villadaki odalar?n her biri için birer banyo bulunmas? da e?siz konforu tamaml?yor.

Bodrum’un turkuaz denizini ayaklar alt?na seren tripleks villalar?n alt katlar?, keyifli sohbetler için özel olarak tasarlan?p dekore edilmi? birer salona sahip. Çok say?da giysi dolab?, iç aç?c? banyolar, ah?ap merdivenler, do?al ta? dekorasyonuyla Bodrum iklimini yans?tan duvarlar, tatil atmosferini eksiksiz k?l?yor. Yine her villada bulunan TV, çama??r makinesi ve klimalar mekânlar?n konforunu art?r?yor.

DO?AL TAT?L, DO?AL LEZZETLER

Deniz Evleri Gündo?an villalar?n?n kiralamas? kahvalt? hizmetini de içerirken di?er ö?ünlerde diyetine uygun yiyecekleri kendisi haz?rlamay? tercih eden konuklar?n her tür yeme?i haz?rlayabilece?i mutfaklar da göz dolduruyor. Sadece Deniz Evleri Gündo?an konuklar?na hizmet veren restorana ise ayr? bir bölüm açmak gerekiyor. Çünkü havuz ba??nda yer alan restoran, ba?ta Ay?e Deliismail Çiftli?i ürünleri olmak üzere tamamen do?al malzemelerle son derece i?tah aç?c? yiyecek ve içecekler sunuyor.

Yine sadece üç villan?n konuklar?na özel yüzme havuzu da üst düzeyde konfor ve hijyen ko?ullar?yla keyfe keyif kat?yor. 7 metreye 15 metrelik boyutuyla ço?u otel havuzuna e?de?er büyüklükteki havuzun hijyen ko?ullar? kesinlikle klor kullan?lmadan, elektrolize edilmi? filtre sistemiyle sa?lanmas? daha da art?yor. Denize girmeden olmaz diyen Deniz Evleri Gündo?an konuklar? ise sadece iki dakikal?k yürüyü?le Gündo?an’?n harika kumsallar?na eri?erek Bodrum turkuaz?yla kucakla?abiliyor.

Total
0
Shares

Bir cevap yazın