Yürüyen, ko?an, z?playan, uzun süre ayakta duran ve bütün vücudun a?r?l???na direnen ayaklar?m?za gereken bak?m? ve özeni sa?layabiliyor muyuz?

Yaz?n gelmesiyle beraber en büyük rahatlama ihtiyac?n? ayaklar?m?z hak ediyor.

K???n sürekli kapal? ayakkab?lar içinde hava almayan ayaklar?m?z?n sa?l?kl? ve ho? görünmesi için özenli bir bak?ma ihtiyaç vard?r.

Sürekli ayakkab? içinde havas?z kalan ayaklarda koku, nas?r, mantar, iltihap gibi sa?l?k problemlerini, herkesin ortak ?ikayetleri  aras?nda yer al?yor. Hatta ayaklarda olu?an ?ekil bozuklar?, deri üzerinde soyulma, tabanda pul pul dökülme, parmak aralar?nda su toplamas? gibi birçok rahats?zl?k veren durumlar ayaklar?m?z için yap?lmas? gereken mecburi bir bak?m?n i?aretleridir.

Ancak bu problemleri ortadan kald?rmak için ayaklar?m?za gereken bak?m? ve temizli?i düzenli olarak ne kadar yapabiliyoruz?

Günlük ihtiyac?m?z olan vücut dinamizm ve direncini bize en büyük deste?i veren sa?l?kl? ve rahat ayaklar?m?zla sa?layabiliriz. Ki?isel ayak bak?m?na ay?raca??m?z günlük yar?m saatlik bir bak?m sunan nu-pore® nemlendirici etkili çoraplar sayesinde, yorgun ve kuru ayaklarla canland?r?c? ve yat??t?r?c? bir rahatlama sa?lamak için yeterli olacakt?r.

Cildin derinlemesine rahatlamas?na yard?mc? birle?imleri bar?nd?ran maske tarz?ndaki çoraplar? giyerek günün yorgunlu?unu alman?n keyfine varabilirsiniz. ?çeri?inde zenginle?tirilmi? yüksek nemlendirici terapi ve onar?c? özellikleri olan shea ya?? ve aloe vera özü sayesinde yumu?ak ve pürüzsüz bir his b?rakacakt?r.

Cildin derinlemesine ar?nd?r?lmas?, hasarl? üst deriyi kald?rarak, sa?l?kl? deriyi ortaya ç?kartan basit bir  peeling i?lemi ölü hücreleri ayaklar?n?zdan ar?nd?rarak, kal?nla?an topuklar?n?z? yumu?at?r ve alttaki taze ve canl? deriyi ortaya ç?karmaya yard?mc? olacakt?r.

En önemli etkilerinden biri olarak ayn? zamanda ayaklardaki kan dola??m?n? art?rarak büyük oranda rahatla ve zindelik kazand?racakt?r.

Bir çift nu-pore® nemlendirici etkili çoraplar sayesinde, bak?ml?, yenilenmi? taze bir cilt dokusu ve yumu?ak ayaklar?n?zda günün yorgunlu?unu rahatlamaya dönü?türerek, istedi?iniz terli?i veya ayakkab?y? giymeye haz?r olabilirsiniz.

Total
0
Shares