ArtBizTech taraf?ndan bu y?l ikincisi düzenlenen bang. Art Innovation Prix’nin 2018 y?l? ana sergisinde yer alacak projeler belirlendi. ??, teknoloji, bilim ve sanat dünyas?n?n önde gelen isimlerinden olu?an jüri, al?nan ba?vurular içerisinden 21 tanesini seçti. Projeler, mentorlar?n deste?iyle yürütülecek geli?tirme a?amas?n?n ard?ndan, ilk olarak 3 May?s’ta 42 Maslak Art!SPACE Gallery’de sergilenecek.

?novasyon dan??manl??? firmas? ArtBizTech, bang. Art Innovation Prix 2018 ile inovasyon dünyas? ve sanat? bulu?turmay? sürdürüyor. Yeni medya, biyo sanat, kinetik sanat ve veri sanat? gibi, teknolojik ve bilimsel unsurlar? bar?ndan sanatsal çal??malar?n hayata geçirilmesine önayak olan program bu y?l ikinci kez gerçekle?tiriliyor.

Bir buçuk ayl?k ba?vuru sürecinin ard?ndan 22 Ocak’ta toplanan jüri, bu y?lki sergi serisinde yer alacak isimleri belirledi. Al?nan ba?vurular estetik yarg?, inovatif ç?kar?m, özgünlük ve sanatsal metin bütünlü?ü gibi kriterlere göre de?erlendirildi. De?erlendirme sonucunda seçilen 21 eser, 3 May?s’ta 42 Maslak Art!SPACE Gallery’de sergilenecek. Sonras?nda y?l boyunca farkl? mekan ve organizasyonlarda da, bu eserleri farkl? seçkiler halinde görmek mümkün olacak.

bang. Art Innovation Prix 2018 jürisinde FERKO ?n?aat Yönetim Kurulu Ba?kan? Ferit Meriçten, çal??malar?na MGV, Harvard ve MIT’de devam eden biyomedikal mühendisi Prof. Dr. Mehmet Toner tasar?mc?, sanatç? ve ara?t?rmac? P?nar Yolda?, medya sanatç?s?, yönetmen ve ara?t?rmac? Refik Anadol, sanatç? Server Demirta? ve MV Holding Yönetim Kurulu üyesi Yasemin Varg? yer ald?.

Detayl? bir de?erlendirme sonucu seçilen projelerin sahipleri, bundan sonraki süreçte mentorlardan destek alarak projelerini geli?tirecekler. ??, bilim ve sanat dünyas?n?n ba?ar?l? profesyonellerinden olu?an mentor ekibi projelere kendi bak?? aç?lar? ve deneyimleriyle destek olacaklar.

Projeleri bang. Art Innovation Prix 2018 program?nda sergilenme hakk? elde eden sanatç?lar?n isimleri ?u ?ekilde:

Ayfer idil Kemalo?lu

Ay?e Hilal Ate?

Damla Yüceba?

Elif Bozlak

Engin Kaya & Sinan Kolip

Ersin Öztürk

Hale Arslan

Hamza K?rba?

Hazal F?rat

?layda Ye?ilova

?lhami Tunç Gencer

?lker Çetin & Gökhan Ba?c?lar & Galip Argun & Mustafa Y?ld?r?m

K?vanç Sert

Mert Bayraktar

Mina Yanc? & Kadir Salman

Nezihe Karakaya

Ozan Atalan

P?nar Akkurt & Ramazan Suba??

Selin Karc?

Umut Reyhanl?

 

Total
0
Shares

Bir cevap yazın

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez ayarları

Aşağıda bu web sitesinde hangi tür çerezlere izin vereceğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi uygulamak için "Çerez ayarlarını kaydet" düğmesini tıklayın.