Netflix’in merakla beklenen, ba?rolünde Beren Saat’in oldu?u ikinci Türk orijinal dizisi Atiye’nin çekimleri ba?lad?.

Sekiz bölümden olu?an gizem-drama türündeki dizinin oyuncu kadrosunda ayn? zamanda Mehmet Günsür, Metin Akdülger, Melisa ?enolsun, Ba?ak Köklükaya, Civan Canova ve Tim Seyfi yer al?yor.

Çekimlerine ?stanbul’da ba?lanan ve ba?ta Göbeklitepe olmak üzere Güneydo?u Anadolu’nun çe?itli ?ehirlerinde çekimlerine devam edilecek olan dizinin bu y?l gösterime girmesi planlan?yor.

Atiye’nin Konusu

?engül Boyba? taraf?ndan kaleme al?nan “Dünyan?n Uyan???” adl? kitaptan esinlenerek haz?rlanan dizi, genç ve güzel ressam Atiye’nin sürükleyici ve mistik hikayesini konu al?yor.

Atiye, ailesi ve sevgilisi Ozan ile ?stanbul’da sade ve mutlu bir hayat sürmektedir, ta ki dünyan?n en eski tap?na?? Göbeklitepe’de yap?lan bir ke?ifle hayat? de?i?ene kadar. Bölgedeki kaz? çal??malar?n? yürüten arkeolog Erhan, Atiye ile Göbeklitepe aras?ndaki mistik ili?kiyi gözler önüne seren bir sembol ke?feder.

Atiye ona bamba?ka bir kap? açan bu gizemli olay?n pe?ine dü?erek antik tap?nakta geçmi?ini aramaya karar verir. Bu gizem perdesi araland?kça Atiye’nin kar??s?na ç?kan olaylar ona geçmi?le gelece?i, gerçek ile ruhani aras?ndaki her ?eyi sorgulatacakt?r.

Total
1
Shares