Brand Week Istanbul kapsam?nda “Eat Brand Love” mottosuyla gastronomi dünyas?n? a??rlayan Brand Week Gastro ba?lad?. Konusunda uzman isimler, bilinçli g?da tüketiminden israfa, at?k yönetiminden yerel lezzetlere kadar geni? bir yelpazede deneyimlerini payla?t?lar.

Zorlu PSM’de gerçekle?tirilen Brand Week Gastro ilk gününde yo?un bir ilgi gördü. 7 farkl? panelde 12 konu?mac?n?n yer ald??? ilk günde; g?dada sürdürülebilir fikirler öne ç?kt?.

Dünya kaynaklar?n?n do?ru kullan?lmas? çevresinde ?ekillenen konu?malarda, beslenme kaynaklar?m?z?n her geçen gün biraz daha yok oldu?unun ve beslenmeden israfa her alanda tüketicilerin fark?ndal?k kazanmas? gerekti?inin alt? çizildi.

?lk günden öne ç?kan notlar:

?talya’dan Balzamik Sirke panelinin konu?mac?s? Andrea Bezzechi, Avrupa’da en çok ithal edilen g?da ürünü olan Balzamik Sirke’nin ba?ar? öyküsünü payla?t?.

?stanbul’dan Ayval?k’a Bir ?efin Öyküsü panelinde ise, ?ef ?emsa Denizsel ?ehirde markala?an bir ?efin yerele uzanan öyküsü anlatt?. Panelin ard?ndan Denizsel, kat?l?mc?lara Ayval?k lezzetlerini tan?tt?.

Brand Week Gastro’nun en ilgi gören panellerinden biri ?stanbul Yiyecek ?çecek Grubu Orta?? ?ef’i Mehmet Gürs’ün konu?mas? oldu. Grundig Ruhun Doysun panelinde söz alan Gürs ve Arçelik Pazarlama A.?. Grundig Türkiye Grup Yöneticisi Handan Abdurrahmano?lu, ‘’Ruhun Doysun’’ projesi ile at?k yönetiminin ve bilinçli beslenmenin önemini anlatt?.

?yi Beslen, Kendine ?yi Bak panelinde konu?an Berrin Yi?it, do?ru ve sürdürülebilir beslenmenin, dünya ekolojisine, insan sa?l???na katk?s?n? anlat?rken dünya kaynaklar?n?n ve g?dan?n israf?na dikkati çeken bir konu?ma yapt?.

Dünyay? Ya?atmak için Böcek Proteini mi Vegan Olmak m?? Sürdürülebilir Beslenmeyi Ba?lat panelinde ?yi Ya?am ve Beslenme Uzman? Dilara Koçak; hava, toprak ve suyu korumak ya?amsal bir ihtiyaçt?r dedi ve bunun için en önemli ve gerekli ?eyin, sadece hayvansal beslenmenin önüne geçerek tah?l ve sebze a??rl?kl? beslenmek oldu?unu vurgulad?.

Foto?raf?n Tat Alg?s?ndaki Yeri – Sosyal Medyala?an ?nsan?n Tat Alg?s? panelinde ise, Yemek Foto?rafç?s? Mehmet Ate?, Instagrammer Kenan Y?ld?r?m ve Dude Table Kurucusu Funda ?nansal taraf?ndan foto?raf?n g?da deneyimi ve sat?n almada etkileri tart???ld?.

G?da Üretiminde Sürdürülebilir Fikirler panelinde, Fazla G?da CEO’su Olcay Silahl?, Ek Biç Ye ?ç ve Collectorspace Kurucu Direktörü Haro Cümbü?yan ve ?ksir Resort Town Co-founder Ece Ayd?n taraf?ndan g?dada sürdürülebilir fikirler çerçevesinde; ?ehirde tar?m nas?l olur? Akuaponik sistem nedir? Dikey bahçeler ile ?ehirde tar?m nas?l yap?l?r? Hidroponik sistem nedir? konular?na cevaplar arand?.

Panellerin ard?ndan birinden lezzetli do?al ürünlerle ?ksirli Çiftlik Ürünleri tad?m? ve Bosch ile Cheesecake Tad?m? gerçekle?tirildi. Ayr?ca, etkinlik alan?nda bulunan Intema Ya?am mutfa??nda kat?l?mc?larla birlikte keyifli bir workshop gerçekle?tirildi.

 

Total
0
Shares

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez ayarları

Aşağıda bu web sitesinde hangi tür çerezlere izin vereceğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi uygulamak için "Çerez ayarlarını kaydet" düğmesini tıklayın.